D13_097

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio
    öffwer
Reenstadh, Ramstadh, Gottorp, Ååhs och Swartekiälles tillhörige
ägor uthi åcker och ängh, och huru dhe ähre belägne,
afmätte aff undhertechnadh
    Anno 1683   

    Notarum Explicatio

A. Reenstadh herregård eller grund med trägården
B. Ladugården, hwillcken en deehl står på Ramstadhs
    och Gottorps åckergierde.
C. Reenstads wästre giärde, och alla åckerstycken
    deer uthj belägne
D. Reenstads östre giärde och alla åckerstycken der
    uthj belägne.
E. Ängehagen weed trägården
F. Tuänne stoora åckerhumpar j Ramstadhs wästre
    giärde Reenstadh tilhörige.
G. Reenstads ängh huillcken är belägen uthj Ram-
    stadhs och Gottorps ängh.
H. Reenstads hage dher hoos
I. Reenstadh tuänne ängeteegar uthj Ramstadhs äng
    denne Reensta herregård haar tillförne wor-
    det kalladt Kiällekostadh, och består af tuänne
    hemman, Ett cronohemman, och en hallf skatte
    gårdh, lyka stora i teegemåhl hemma i gierden
    men skattegården hafft vthjordh j Ååhs, numero 13 vthwy-
                                                                                        sar

(Högra spalten upptill:)
K. Ramstadh består af fämb hela hemman alla lyka
    stoora uthj åcker och ängh
L. Gottorp beståår af tree hela hemman ähro
    och lyka stoora med Ramstadh gårderne
    uthj åcker och ängh och teeg medh
    Ramstadh uthj åcker och ängh belägne så-
    som en by.
M. Ramstadhs och Gottorps wästre åckergiärde.
N. Ramstadhs och Gottorps östre giärde, huillcket
    ligger j giärdelagh medh Reenstadh
O. Ramstadhs och Gottorps äng som dher tillsam-
    mans uthj byemåhl haffwa, enär dhee
    ängehager som särdeles till huar gårdh
    med giärdesgård ähre beskränckte, utwy-
    ser gårdernes Numera

    Dee tuänne åckerhumpar som Littera      uth-
    wyser Reenstadh tilhörige, haar förr warit
    äng, doch minnes ingen nu, när dhe först
    vpgiordes till åcker och af vhrminnes tydh Reenstads
    gårderna tilhörtt.

(Texten fortsätter i högra, nedre hörnet:)

    Notarum Explicatio

P. Ååhs tuänne treefierdedeells hemman
    huillcka ähro nästan lyka stoora uthj åcker
    och äng, män östre gården hafwer all
    häradhsgatan som Numero 12 uthwyser
    igenom bägge Ramstadhs och Gottorps
    giärden å nårre sydan och Egbohla å
    den södre sydan, samma gård till för-
    bättring såssom en vthjordh.
13. Jbidem en skatte vthjordh som hafwer lydt
    till skattgården uthj Reenstadh huillcken
    Håffjntendenten Herr Zacharias Reenbärg
    sigh tilhandladt tillyka med skattegården
    uthj Reenstadh, och bruukas nu under säteryet
    Tompten till bemälte skattevthjordh uthwyser
    Numero 13 och effter dess proportion emot
    dee andre tompter, proportionaliter uthj
    alle Ååhs ägor berättigat ähre.
14. Jbidem twänne skattetomper lyda till
    Särssöga skattegårdh, och äfwen så
    proportionaliter uthj alla dess ägor be-
    rättigadt ähr.

(Spalten t.v. därom:)

    Notarum Explicatio

Q. Ååhs wästre giärde, huillcket ligger i giärde-
    lagh med Reenstadh och Swartekiälla
    och allan åcker dher uthj Ååhs tilhörig
    uthwyser förestående Littera
R. Ååhs östre giärde ähr i giärdelagh med
    Swartekiällas östre giärde och allan
    dhess åcker vthwyser näst förestående
    Littera.
S. En ängehump uthi Ramstadhs ängh
    denne by tilhörig.
    Tompter och ängehagar till hwar gård
    vthwyser gårdarnas Numera.

(Text längst ner t.v.:)

    Notarum Explicatio

T. Swartekiälla ett heelt hemman
V. Dhes wästre giärde ligger i giärdelagh med Reenstadh och Ååhs giärdhe
    som förestående littera vthwyser
W. Dhes östre giärde, ähr i gierdelagh med Ååhs giärde,
    som förestående littera /uthwyser/
X. Ängen hemma weed gården vthwyser förestående Littera.
Y. Ängen wäster om Ramstadh äng, wedh Ombärgz diuregårdh.
Z. En beethes wall till Reenstadh, Ramstadh Gottorp Ååhs och Swarte
    kiälla byiar tilhopa, vthlagdh af Diuregården Ombärgh, Menn elliest
    haffwa alle desse byiar sin beethes marck och skoug inne uthj Om-
    bärgs diuregård sigh emellan obytt, såssom ett byelagh, såssom alle
    gamble männ här omkring weeta att berätta, altidh haar warit.
AE. En ängehump j Ramstadhs äng som hörer Swanshalls prästegård till.
OE. En ängehump där hoos som hörer Swanshalls by till.
   
(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Här norr om tager Holmen weedh
Tåken Lacus
Här öster om tager Yxnekulla och Swans-halls giärde weedh
Steen
Steen
Här tager och Yxnekullas giärde weedh
Steen
Steen
Här på denne sydan uthföre hafwer af vhrmin-
nes tyder warit Reenstadhs, Ramstadhs Gottorps
Ååhs, Swartekiellas, sampt Runnestads, Swanhalls
och Yxnekullas obytte marck och mulebeete
Tree rååsteenar
Rååsteen
Här på denne sydan om gatan och giärdesgården tager Rumme-
stadhs ägor weedh
Här på denne plaan hafwer stådt een rååsteen, som gamble
männ berätta männ nu ähr förkommen
Här på denne sydan inn till Ramstadhs och Gottorps giärde stööter
Högbylyckors ägor och giärde
Här ståår en lång rååsteen, weed ändan
på häradsgatan och ähr nu omkullfallen
Tuänne steenar
Tuänne steenar på huar sydan om härads gatan
Här södher om häradsgatan stööter Egbohla giärdhe inn till
Här på dhenne sydan om häradhsgatan
stööther Egbohla ängh inn till
Här på dhenne sydan stöther Ombärgs diure gårdh inn till

Scala ulnarum
Gabriel Nillsson