D13_102

(Rubrik:)
Geographica Delineatio
    öffwer
Vllfåhsa gårdh och Bärga, medh alle dess tillhörige ägor
och lägenheeter in om
dess Råå och Röör belägne, som explicationen på
denne affrytning uthwiser, afmätt in Novembris
    Anno 1683

    Notarum Explicatio

1. Stora herre bygningen vthj huilcken
    ähr 19 inventioner eller rum, bådhe
    öfwer och vnder, för uthan kiällaren
2. Mindre bygningen med bagarestuga
    kiöök och andre tarfwerum
3. Brygge och tårckehuus
4. Bygningen der hoos wed siöön
5. Spannemåls bodherne wed Store trägården
6. Stallen wed Store träägården
7. Mindre stall
8. Tuänne patern /et/ wed hwardera änden på
    stoora bygningen, det ena östan till är
    mäst förfärdigat med muhr omkring
9. Lille träägården
10. Stoore träägården
11. Gamble ladugården
12. Nye ladugården
13. Lille diuuregården
14. Stoore diuuregården
15. Östra åckergierdet allenast giärdesgården
    rundt om kring, männ icke åckeren med
    syne reenar och dyken aftaget
16. Wästra eller Falls giärdet j lyka måtto aftaget.
17. Gamblegårds giärdet som är j sädhe och trääde med
    o Fallssgiärdet och j lyka måtto aftaget.
18. Åckerlyckan wed gamble ladugården
19. Store ängen öster om åckergiärden
20. Dyängen emellan åckergiärden
21. Gamble gården huarest herregården haar
    tillförene stådt männ nu är humble-
    gårdh och en stugubyggning

(Texten fortsätter t.h. under kartbilden)

    Notarum Explicatio

22. En lyten grääshage weed broen öfwer Dyåhn
23. Gårdsens koohage
24. Teegelladan som teegelet torckas uthi
26. Tuänne torp der weed teegelbruket till dess
     betiänte med des inhägnadhe åcker och änge
    lyckor dem förunte till understodh
27. Tuänne torp som kallas Timberhemen med
    derass förundte åcker och ängelyckor
    emot syne wecke dagswärcken
28. En backestuga der hoos
29. Ett torp heeter Hälen med des förunte park
     som diurewacktaren boor uthj och åtniuter
30. Ett torp heeter Wasen med ess förunte park
31. Backen et torp till dagswärcken med des parker
32. Kapuunen tränne dagswärckes torp med des
    förunte åcker och ängh
33. Smeesshemmet et torp med des förundte parck
34. Gropen et torp beläget i Fallsgiärdet weed
    giärdesgården emellan Bärga giärde och
    Fallssgiärdet huillcket säyes skall afhyses
    derföre är intit vpsatt
35. Ett affhyst ödetorp
36. Vllfhåhsa herregårdhs skoug och vthmark
    huillcken är höglänt medh backar och
    graanskoug/ der på och sträcker sig ifrån
    Store diuuregården och söder till en steen
    som är hugget et kårs uthj huillcken steen
    skillier Wedemörs på wästre sydan och Vllf-
    åsa och Bärga vthmarck på östra sydan åth

(Texten fortsätter nere t.v.:)

    Notarum Explicatio

37. Bärga by beståår nu aff fämb
    hallfwa hemman lyka stora och
    mäst altydh som säyes för detta
    warit under Vllfåhsa herregårds
    Råå och Röör praeviligerade
38. Bärga byess nårre åckergierde
39. Dess södre åckergiärde som är j sädhe och
    träede med nårregiärdet.
40. Dess östre åckergiärde
41. Bärga byes äng
42. Bärga byes äng uthj herregårdens
    Stoore äng och Lille diuuregården
43. Bärga byes inhägnade åckerlyckor,
    änghagar och beeteshagar hem-
    ma på byesens marck.
44. Bärga byes skoug och vthmarck
45. Ett dyke kallas Jutedyket huillcket
    Herr Hogenskill Biällcke uthj sin
    tydh hafwer låtet gräfwa emällan
    Vllfåhsa och Bärga ägor begynnan-
    dess straxt wäster om torpen Ka-
    puunen och sträcker sig samma dy-
    ke uthmedh Vllfåhsa giärdhe och Stor
    ang alt nårr j siön Boren.
    Anders Joensson i Wedemöö hafwer
    mig föllgdt och vnderwyst thesse ägor
    rundt om kring och uthj.

(Text på kartbilden, runtom motsols:)
En stoor steen här i stranden med et kors hugget uthj
Här på denne sydan om diu-
regården tager Weedemöes ägor och vth-marck weed
Här tager och Weedemöes ägor och vthmark weedh
En backestuga
Här tager Weedemööes ägor och giärde weed
En stoor steen med et korss hugget vthj
Här ligga tree eller fyra stenar
Här haar stådt en stoor graan
Här på denne sydhan inn till Bärga
skoug sträcker sigh Ask ägor och vthmark
Här in till sträck-ker sigh Smeebärgs ägor och hagar
Här tager Smeebärgs ägor och gärde wed
Här in till stööter och Aby åckergier-de
Här in till öffwer åhn sträcker sigh Aby åckergiärde
Här tager och Aby ängh weed
Här tager Åby ägor och ängh weedh
Här på denne sydan om Stoore ängen tager
Mörby ägor och ängh weedh
Här tager Mörby ägor och betes kiärr weed
Boren Lacus

Scala Ulnarum
Gabriel Nillsson