D13_105

Geometrisk afrytningh oppå Toröönsborgs
herregårdh med dee under praetenderade Råå och Röörs
hemman, som innom Toröön belägne ähroo, hwadh ägor dee
för tydhen häfda och bruuka medh mehra som på sielfwa
Chartan finnes wara observerat. Afmätt och
förferdigat Anno 1684 aff
                                    Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                                    Åker     Höö
A. Toröönsborg medh stenhuus wähl                   tunland  Lass        
    bebygdt, brukas medh egen afwel
    och folck
B. Åhrligit uthsädhe af leerjordh, som                               
    sigh drager effter deras egen bekiennelse          18
C. Noch widh det afhysta hemmanet Sarf-
    wassa, som dels nyligen upgiordt                       4
D. Stoor engen medh den dehlen af Boge-
    lööths ägor, sampt Vggelewyks engh,
    Horsswyks enghstycke, och Sarfwassa
    engh, kan utaf alt draga åhrligen                        -            80
E. Sarfwassa siööängh under gården                      -            12
F. Yttergålsholm, tillförne legat under
    Yttergåhl, brukas till herregården                       -            10
G. Koohaga till herregården
H. Noch een koohaga
J. Een lythen hästhaga
K. Dulswyk 1. hemman, åhrligit uthsäde                2
L. Engh af hårdhwall                                               -            15
M. Betshaga
N. Horna eller Hornet är twenne heela hemman
     hafwa åhrligit uthsädhe af leerjordh in alles     5
O. Engh till begge gårdarna af hårdhwall               -            44
P. Betzhagar medh myckit bergh uthj
Q. Uggelwyk är förmedlst till     1/4 hemman
    hafwer åhrligt uthsäde af leer iordh                    2
R. Engh af hårdhwall till                                         -            11
S. Een bets haga
T. Flicksteen 1. hemman som hafwer
    åhrligit uthsädhe af leer jordh                             2
U. Engen af hårdhwall och små star                       -            22
W. Hafwer för tydhen twenne betz-
     hagar, för sigh allena
X. Brewyk 1. hemman som häfdar
    åker af leer och något dungjordh
    på sombliga ställen                                            2 1/4
Y. Engen mest af hårdhwall, är
    skrin gräswäxt, får åhrligen höö                         -            18
Z. Hafwer twenne bets hagar
1. Horswyk förmedlat till 1/4 dels hemman
    Hafwer åhrligit uthsädhe af
    leerjordh                                                            1 ½
2. Engh af hårdhwall till                                        -            7
3. Een betzhage
4. Knåtebo hemman 1. som åhrligen
    kan uthså till                                                       2
5. Bekommer åhrligen höö af hårdh
    wall                                                                    -            16
6. Hafwer enskyldt betshage
7. Beningewassa ½ hemman förmedlat till 1/4 deel
    häfdar åker af leerjordh och
    kan åhrligen uthså till                                       1 ½
8. Engen af hårdhwall och ringa
    starr, bekommer åhrligen till                             -            11
9- Hafwer een betshage
10. Yttergåhla 1. hemman hwilket
    häfdar åker af leerjordh och
    kan åhrligen uthså till                                        2 ½
11. Engen af hårdhwall                                          -            12
12. Hafwer twenne betshagar
13. Sarfwassa är 1. hemman
    som är afhyst och alla ägorna
    häfdas under herregården
    Torönsborg

    Ofwanstående hemman hafwa
    alla derass fiskewatn i Salltsiöön
    och bruka betsmarken klöf, om
    klöf, sammaledes skougs hugge
    trä- om trää, medh herregår-
    den och dee andre gårdarna,
    hugga hwar dee weela der någon
    skough finnes.     Hafwa
    ringa åker och engh, ähro mest
    i ansende till fisket skattlag-
    dhe, deth dee och häfda tillsam-
    mans öfwer heela öhn, och
    haft i alla tydher nooth tillhopa
    och draget samfelt allestädes
    rundt om kringh hwar dee
    hafwa weelat.

    Häradz och skier-nemndens ehn-
    hellige berettelsse, angående
    godset igemeen, är på sätt
    och wyss som föllier.
                    Nembligen
    Deth dee aldrigh hafwa wist
    eller höört af någon rågångh
    wara gårdarna emillan, som
    på Toröön belägne ähro, ey
                                        heller

(Text i nästa spalt:)
    heller någon annan laga skildnat
    medh åhar, backar, trän, bergs-
    heller, gierdesgårdar eller reenar;
    och hafwa härads nembden för
    detta ofta warit på samma öö
    och der om ransakat och syndt,
    men icke wydare funnit, än
    gierdesgårdarna kringh om
    derass åkeer, och engar, den
    öfryga marken häfdas sam-
    fellt till alla gårdarna, och
    deth uthj alla tydher för än
    herregården Torönsborg bygdes,
    äfwen som dhee nu för tyden giöra.

    Huru och af hwem gårdarna
    hafwer warit Possiderade

    Torönsborg, är först upbygdt
    af ett heelt hemman Draget
    benembdt, som hafwer lydt
    till höghwelborne sahlig Herr Axel
    Baner. Sedan ähr herregården
    förbettrat medh ½ hemman
    Bogelöth, som hafwer kom-
    mit Herr Erich Rosenhielm till.
    Dulswyk, hafwer fördetta lydt
    till höghwelborne sahlig fruu
    Anna Skytte
    Horna hafwer tillförne
    kommit ofwanbemälte fru till
    Uggelwyk som för 20 åhr
    ungefer, lydt till sahlig Herr Arfwidh
                                Jfwerson

(Texten fortsätter uppe t.h.:)
    Jfwerson Natt och Dagh
    Fliksteen som ungefer för 10 åhr
    sedan, hafwer kommit till Herr Erich Rosen-
    hielm.
    Brewyk, hafwer lydt till höghwelborne
    sahlig Axel Baner
    Horsswyk, för 20 år sedan kommit
    till sahlig Herr Arfwidh Jfwerson.
    Knåtebo, som hafwer kommit Erich
    Rosenhielm till, ungefer för 10 åhr.
    Beningewassa som ungefer för 12
    åhr sedan lydt till Herr Vlf Bonde.
    Yttergåhla, som fordom kommit sahlig
    fru Anna Skytte till
    Sarfwassa, hwilket hafwer kommit
    till sahlig Herr Axel Baner; samma
    hemman är afhyst, och brukas under
    herregården bådhe åker och engh, och finnes
    för tyden grön rågh, derest hu-
     sen för detta stått
    hafwa.

(Text i nästa spalt t.h.:)
    Alle desse hemman hafwa effter nemb-
    dens berettelsse, warit bebygde för
    än herregården bygder wardt.
14. Ett lytett oskattlagdt torp, kallas
    Grindtorpet, hafwer några små åker
    bytar nyligen uppgiorde
15. Engh af hårdhwall till 2 lass.
16. Noch ett oskattlagdt torp, kallas Engs-
    torppet, nyligen uppgiordt några
    små åkerbytar
17. Engh till 2 eller 3 kierlass

    Måhllerna 1/4. hemman såsom och
    Muggetorp 1/4. hwilka ligga uthom
    Toröön, och ähro nest in till öön
    belägne, uppå samma hemman
    sittia 3:ne oskattlagde små torpare,    
    och största dehlen af ägorne bru-
    kas under herregården Torönsborg.
18. Och hafwer i förra tyder för odiur skull
    warit een högh gierdegårdh emillan
    Dragswyken och Gråthebo wyken,
    derest nu en gierdesgårdh finnes
    uthmedh herregårds åker gierde,
    hwilken hafwer åthskildt öön och
    fasta landet, så att östan för sam-
    ma gierdesgårdh hafwer räcknadts
    för skiergårdh och Sancte Anna Cappel,
    och westan om till fasta landet och
    Skielwyks sochn kyrka, och /hafwer/ hem-
    mannet Dragets ägor, intet komit    

    Öfwer samma gierdesgårdh
    ey heller dee andra medh syne
    ägor på öster sydan som
    uthåth öön wetter.

    Rööwyk hafwer fordom
    warit ½ skatthemman
    hwilket är lengre ifrån
    Torönssborgh, och uthom
    Måhlerna och Muggetorp
     belägit, derest och 2:ne små
    oskattlagde torpp finnes,
    men den förnembsta dehlen
    och ägorne brukas under
    herregården.

    Härads nembdens
                    nampn.
    Lands nembden
Börje Olufaon i Bottna
Johan Månson i Bottna
Jöns Johanson i Kullersta
Anders Olufson i Wiggeby
Didrich Person i Fröberga
Johan Kahlson Warsteen

    Af skier nembden
Ländsman, Giöran Swenson
Måns Nilsson i Yxna
Bengdt Andersson i Glålum
Oluf Jngewalsson i Glålum
Knuth Olufsson i Swenssmar
Clemet Åkesson i Dahl.

(Text på kartbilden:)
Betshaga till Horna
Tall, gran och biörk skough
Bergh
Bergh
Horna bets-hagar
Små skough
Hårdhwals engh till Horna by
Skier
Horssholmen
Åker-gierde
Horna    byy
hage medh mycket steen
tompt
Små tall, gran och något biörk-skough iblann
    delder der och hwar som brukas till
    betzmark öfwer heela öön, samfelt
    gran, tall biörk och ahl skough
Småskough
Vggelwyks betshage
Åkergierde
Vggelwyks åker gierde
Stoora bergh
Högdt bergh
Åkergierde
Betshage till Dulsswyk
Småskough
Bergh
Dulsswyken
Dulswyk skier
Åker gierden
Dulswyk
Tompt
kalf hage
hårdh wals engh till Dulswyk
Engh till torpet
Grindtorpet
Qwarn
höögdt bergh
Herregårds koohage
Dullsswyks engh
Vggelwyks engh som medh en dehl af gierdet brukas
till herregården
Bogelöts engh
gamal åkermark
Bogelöts gårdsstelle

Bergh
Dragswyken
Toröönsborg
lilla trägården
tompt
Trägård
Ruddam
Humblegårdh
Åker gierdet
Åker gierdet
Målema och Muggetorps ägor möötha
Herregårds koohaga
Bråtebo wyken
Wåmwyken
Drags engen, som och kallas Stoor engen
Horsswyks engstycke tagen till herregården
    för legat till Sarfwassa
Hästhaga tillherregården
Stugu
Åker
Engh
Engstorpet
Engh
åker
(T.h. och nedåt:)
hårdwals till Fliksten
Vngh skough Flikstens bets hage
Engh, kallas Brewyks måhle
Engh, kallas Flickstens måhla
Breewyks betshage
Åker    gierden
Flicksten
Åker
hårdwals engh
Brewyks engh
denne hage hafwer Fliksteen ingierdat af sielfwa öön
åker gierde
kalf hage
åker    gierde
Brewyken
Breewyks engh, af hårdhwall
Brewyken
Breewyks betshagen
hårdhwals engh till Horsswyk
åker
åker
Horsswyken
Betzhage till Horsswyk
Horsswyk
åkergierde
(Till vänster:)
Yttergåhls wyken
Skier
Hårdhwals engh kallas Yttergåhls holm
Sarfwassa siööängh
Sarfwassa gårdsstelle
Begge Sarfwassa åkergierden
Kal hage
hård wals engh till Yttergåhla
Yttergåhla åkergierde
Yttergåla
tompt
åker gierde
Yttergåla hage
Yttergåls engh
Yttergåhls bets hagen
Delder och betsmark iblann som häfdas samfeldt till
    alla gårdarna
gran, biörk, tall och ahl skough
Bergh och oduglig mark
Knåthebo engh
Betsmark
Skier
hårdwals engh till Beningewassa
åker    gierdn
Beningewassa
Beningewassa engh
Holma
Knåtebo wyken
...mycket bergh och oduglig mark
åker gierden
Nyligen afrögdt till engh
Stugu
Bullwyken
Knåtebo
mycket bergh och oduglig mark
Knåthebos bets hage
tall, gran ahl och biörk skough

Scala Vlnarum