D13_107

Geometrisk afrytningh
oppå röörgången kring om Lager-
lunda herregårdh, och Lädingelunda
by, sampt några andra gårdar och torpp
in- och uthom råågången belägne,
widh hwilken afmättnningh Cronones
ländsman medh 3:ne af nembden warit
hafwa. Afrytat och förferdigat Anno 1683
               aff Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera
A. Lagerlunda gårdh hafwer uthj
    bynn på östersydan om åhn, een
    ottingh om 5 stenger jordh, uthj
    fohr och wadh, medh heela byn, hwil-
    ken jordh för tydhen finnes bebygdt och
    berättes wara af samma natuur
    som sielfwa säteryet fordom warit
    hafwer.
B. Denne engen på östersydan om åhn
    häfdas till herregården enskyllt, så-
    som och några små torp, som på
    samma syda belägne ähroo
    hwilket alt, är tagit af bysens
    ägor, det Lädingelunda by, fordom
    brukat och häfdat hafwer.
C. Denne engen häfdas till heela Lä-
    dingelunda by, på wäster sydan
    om åhn belägen; och består
    uthj samma engh bysens största
    och förnembsta hööbohl
D. Cappellet berättas wara upbygdt på
    häradswallen, och häfdar för tydhen
    en deel af Lädingelunda bymark
    norr om gambla landswägen, men
    emillan gambla landswägen och den up-
    wiste rågången /: medh den bruuna
    fergan anlagdh :/ hafwer fordomb
    warit häradsmark
E. Kiärr ligger, dels på Lädingelunda bys
    ägor, dels och på häradsmarken upp-
    bygdt, doch in om hanck och stöör
F. Denne haga kommer till Frösola by
    och sträcker sigh på en sydha öfwer
    Lädingelunda rågångh, doch är störste
    deelen af samma hage på häradswallen
    inkrächtatt
G. Jäbbarp gårdh, är dels på Lädingelunda
    bys ägor, dels och på häradsmarken
    intagit, effter den bruuna Linien,
    hwilket afrytningen nogare uthwysar
H. Sedan går den förmente Lädingelun-
    da bys rågångh, som är uppwist å
    Vice Praesidenten wälborne Herr Jsrael
    Lagerfelts wägnar; uthom Biärck-
    arp gårdh, som förr warit Cronan
    tilhörigh, men nu afhyst och Possideres
    för tydhen under Tohlfors herregårdh

(Nästa spalt, upptill:)
H. Denne rågångh på norre sydan om
    Biärkarp, berättadhe nembdemen-
    nen wara een häradsskillnadt,
    och sålunda icke kunna gangna
    Lädingelunda till dess förmente
    rågångh, emedan rätta röörgången
    består af gammal häfdh och
    gierdes gårdar, som är byarna
    emillan; hwilket medh den gula
    fergen Jlluminerat finnes.
J. Rågången på Wästersydan åhn
    är aldeles enigh och odisputerligh
    på dhe 3:ne sydorne, och fins meste-
    dels gierdesgårdh, sampt åth-
    skillige rååstenar in widh gierdes
    gården ståendes.

(Text på kartbilden, överst senare tillagd text:)
Äre uti Kiärna sochn,
Hanekinds härad och
Östergötland
belägne     in fidem C. M. Ciöping
Här öfwer fins och en guul underklistrad rullad
charta

(Text runtom kartbilden:)
Här tager Forssa ägor widh
Ånesta ägor mööta på denne sydan
Frösola ägor
Härads marken mööter
Tists ägor gräntsa
Biärkarp ägor möta

Råsten
Råå
Biärkarp gårdh
Tolfors trop
Lagerlunda torp
Hårdwals engh till bynn
Betshaga
Hårdwals engh, som häfdas till herregården
Åkergierde
Torpp
Betshagar till Lädingelunda by, medh små skough öfwerwext
Råå

Detta stycke häfdar Lagerlunda uthom retta röörgången
Råå
Lädingelunda bys engh, af hårdhwall, och små star
     på få ställen
    Små skough iblann
Herregårds koohaga medh gran och ringa tall skough iblann
Råå
Råå
Råå
Råå
Herregårds åcker-gierden
Lagerlunda herregårdh
Engh till herregården af hårdhwall, är
medh små skough öfwerwext
Råå
Råå
Rååsten
Engh Rappsta tmopt benembdh
Torpet Compernyt

Små skough af gran och tall
Små hagar och lyckor på åthskillige stellen
Byssens åker-gierden
Lädingelunda byy
Råå
Åkerlyckor
Torp
Råå
torp
Enghwall iblann skougen
Råå
Täbbarp
Åker-gierden
Små gran skough
Frösola betshaga
Råå
Kiärr
Åker
Åkergierden
torp
Eekstubbe
Betsmark
gambla landswägen
Åker gierden
Capellet
denne råå säges wara förswundh
RååScala Vlnarum