D13_114

(Karta inskannad i flera delar:
D13_109 till D13_112 baksidor
D13_113 Övre delen av kartbilden
D13_114 nedre delen av kartan
     och text Notarum Explicatio
)

    Geometrisk afryttningh
oppå dhen strydige tracten emillan Östergiöt- och
Sudermanlands landshöfdingedömme, hwilken platz och härads-
mark Össkinds härads i Östergiöht- och Wingåker uthj Sudermanlandh
bestrydige äro altså begges förenade rågångar aftagne
sampt alla dhe hemman, torp, åckrar, engiar, skougar
siögar, strömmar, och alt annat Notabelt som på sielfwa
twiste platzen finnes wara belägit, jämbwähl åthskillige
hollmar uthi Bråwyken liggandes, Noga observerade
och aftagne, afmätt och uthrächnadt af undhertecknadhe
Anno 1688. Men Renoverat af Samuel Melandere uthi
July månadt samma åhr   
                                    Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera                                                                                    Åker                    Höö
A. Pryss gården cronohemman ½ uthsår uthi Öster-           tunland kanland  kierlass
B. giärdet bestående jordmåhnen af sand och mull
    mäst grund och i torra åhr swykeligh                                  2        54
C. Sandh och mull något sydländare                                       3        30
D. Nylagde åcker samma landmån                                          -        16
E. Lånängen, skarp hårdwall en lyten dehl sydewald
    kan när medellmåttigh grässwäxt blifwer gifwa                  -        -                8
F. Af störstedeelen hårdh en dehl sältingswald                        -        -               18
G. Sydwald, och en dehl hårdwald, hwilken åbon på
    Åhlstorp, föregifwer sig för 20 åhr ifråtagen, kan
    åhrligen gifwa                                                                      -        -                4
H. Mölnargården cronohemman 1/4
    Uthsår uthi Östergierdhet
J. Bestående af sundmylla och swyksamb jordmåhn              1        30
K. Westergiärde af biörkleera                                                  1        31
L. Ängen af hårdwall och lytet sältingswald wed siön            -        -                15
M. Åttorp cronohemman        1/4
N. Dhess uthsädhe dhet ena åhret uthi sandmylla
     och biörkjordh                                                                     1        4 ½
O. Det andra samma slags jordh                                              2        9
P. Ängh af sydewald hårdwald, liungmark, all-
    deles skouggången                                                                -        -                10
Q. Alt öfwerwuxen medh skoug, kan förbättras
    medh rödiande till 18 lass beräknas nu allenast                    -        -                18
(Skada i kartan, svårlästa rader:)
R. Liungbola som warit ett 1/8 hemman; men
    underlagt Åtorp dher till å.... L...
    ...... ....brukas kan war 3 ...hlss hwart åhr
    ...... ..... hårdwald                                                                  -        -                4
S. Een lythen åker linda sampt äng om 3 lass som
    åbon på Åhlstorp, säger sig wara ifråntagit och häfdes
    till Åtorp moht 4 öre sölfwermynt
T. Dhetta ängestycket skall ifrån Lilla Jngellshyttan
    wara tagin och kallas Håfmans Täppan, men af
    Östergiöterna kallas till Jngells hytt ängen, som
    åbon på Åtorp skattar 1 penning 12 öre kan åhrligen draga
    4 lass hårdwalds höö                                                            -        -                4       
U. Kallas af östergiöterna Abboohagen men lydt till
     förende under Abbotorp med dhes åker lynder
    om 2 kappeland. Dher på kan blifwa 4 lass höö                  -        -                4
    Häfdes af bonden på Åtorp emoth 8 öre söfwermynt
W. Kallas af Össgiöterna Jngewalds hyttan, om
    2 lass sydwalds höö, som åboen på Åtorp brukar
    och ränttar effter Östergötland opwiste jordebook
    8 öre sölfwermynt
    Lydt tillförende till Abbortorp.
X. Een betehage af skarp mark, och en betes hage
    på skougen som åbon inttet uhtwiste.   
Y. Öfwers hyttängen som klandras af össgiötaborne
    wara på deras allmenning, hwilken åbon på Öfwer-
    hytta skattar 8 öre af, och dhen brukar, detta är
    32 kannland åcker om 4 lass sydwaldhöö                         -        -                4
20. 21. Pyneströmen som Östergiöthaboerna willia förmeena
Z. Wyboohollmen cronohemman    1/4
    Hafwer åcker af ringa mullblandat sandjordh
    uthi begge gierdena sampt lyckan som af engen
Å. upgiordh är uhtsädhe af Södergierdet medh dhen
    lilla lyckan                                                                        1 ½
Ä. Jtem af Norrgierdet dhet andra åhret                               1 3/4
Ö. Engen mestedels af hårdhwall doch något mawall
    kan uthi lagom bördh bekomma öfwer alt                        -        -                18
ÿ. Hafwer en betshage till syne ökar dhe andra
    creaturen nähra sig på uthmarken.
1. Häradztorp cronohemman 1/8 undher Christinae Capell
    hafwer åcker af skrin och jlack sandh öhr, och rödh
    gran sandh. Hwilket är mechta swaghjordh, serdeles
2. när torkåhr infaller, uthsår i Östergierdet med
    wreeterna                                                                            1         -
3. Noch af Westergierdet med en lycka tillhopa                    1 1/8    -
4. Straxt widh Häradstorps engh är en stugu eller
    torp uthi Christinae Capell som hafwer några små
    åkerbytar af sandjordh 10 kanneland engh 1 ½
5. Engen af små star och mawall är på 3:ne stellen
    belägen och nyligen intagen ähr aldeles skough-
    gången, får uthi lagom bördh                                            -        -                11
6. Een betshage som till des ökar brukas.
7. Een kalfhaga kundhe uprödias till engh.
    Den öfryga boskapen hafwer han på Allmenningen
8. Noch ett torp på Wybooholms ägor, lydher till
    Christinae Capell, hafwer åcker af gran rödh
    sandjordh, hwilken uthi torckåhr ähr sweekfull
9. besår sin åcker mest hwart åhr är                                    1        5
10. Engen af hårdh och mawall kan in alles uthi lagom
    bördh blifwa till                                                               -        -                4
11. Een lythen betshage

(Text i spalten t.h.:)
12. Sandwykstorpet eller Snickarstugun till
    Christinae Capell
13. Hafwer åker af några kappar landh                             -        2
14. Engen af hårdhwall är i åhr först inhägnadt och
    kan der uthi åhrligen bekomma till några såtan

    Rågångens beskrifningh
    Södermanlänningarne tillyka medh bruksförvaltarne
    Gilius de Besche, begynna sina förmente grents
15. widh en steen på Lööf skiär, och så linia recta
    öfwer Wester Krookhollmen till en stor sten
16. på fasta landet i Wybooholms engen, hwilken
    sten är 2 1/4 ahln högh, och 6 alnar rundt omkring
17. Straxt hos sten lööper en lyten bäck uthur Swartt-
    måssen neder i Bråkwyken, hwilken beck widh
    afmätningen war mestedels torr, den Söderman-
    länningarna willia hålla för Pyneström; men röör-
    gången tager genast af ifrån beken till een steen
(Skada i kartan, svårläst text:)
NotaBene widh Swartmåssen som ... w... 14 alnar högh och ...
    ahln omkringh står helt lööss; desse begge stee-
    nar upwiste Herr Debesk. Sedan häradsnembder-
    ne woro reste sin koss hwilka stenar de Depu-
    terade Commissarier besågo.
18. Sedan der ifrån till Röökierss wysse, uthmedh Rödh-
    kiers engh ståendes.
19. Dher ifrån till en steen wydh stranden af Näfsiöön
22. och så till Näfsiöös holma till 2:ne tallar, medh
    åthskillige hugg uthi dher små träbytar sutto uthi,
    opå samma holmma kommer Östgiöternas rågångh
    tillsamman och äro der om ensse, föllias så tillhopa
23. Enige om en Grents becken upföre till Swartsiöön,
    den Ende långs igenom upp till Swartsiöös.
24. Wysare, hwilket är en wacker och wählskolat   
    Tunn steen.
25. Dhen stafgång som först wistes Konglige Commission   
    tar af widh Näfsiöö holma till 4 tall stubbar och
    een sten straxt widh Näfsiöön.
26. Der ifrån till en steen på ett stort berg.
27. Sedan till een beck som Debesk först wille holla
    för Pyneström, som war aldeles torr uhtmed samma
    beck neder widh Bråwyken, upwistes 3:ne stycken stoora
28. steenar. 28. dhen första war 2 1/4 alnar högh 11 1/4 alnar om-
    kring, är något flaak, ligger på ett bergh och
    några små stenar in undher den stora.
29. Den andra steen är af 2 1/4 alnars högdh och 8 1/4 alnar omkring
    ligger på ett bergh.
30. Den 3:die sten nest hafstranden är 3 ½ alnar högh och
    10 ½ alnar rundtom ligger på en bergsklindt, derest
    becken rinner i hafwet, der ifrån en räät Linia
    till Lööfskiär igen, hwilken rågångh med blyarts
    är updragen, emedan Herr Debesk wille holla
    den grentzen som med den guhla fergen an-
    lagdh finnes.
    Östgiöternas grentz är med bruun fergh jllum-
    mineradh, och strecker sig ifrån Lööfskiär derest dhe
    ensse ähro till.
31. Yttre eller Östre Krookhollmen, och så wydare.
32. Mitt i Näfwer åå, den upföre till Pyneströmmen
    som dhe påstå med Numero 20 och 21. Noterat
    sedhan wydare (veck/skada på kartan:) åht till Näfsiöön och så
    fort till Näfsiöös hollma, hwarest begge
    parterne ähro enige.
33. Prossmesse stugun eller torp, hwar till är åcker af
    sandh och Moojordh in alles till                                    -        33
34. Engh af skarppen hårdhwall                                        -        -                1

(Text på denne del av kartbilden, övre halvan kan läsas under D13_113.
Texten delvis överlappande
)
Engh
Sandwyks-torpet eller Snickarestugun
Sten
Sten
Sandwyken
bets-hage
hårdhwalls-engh
hage
Sandh
Sandh
Sandh jordh
Sandjordh
Ungh skough af gran biörck, tall och ahl
Engh
Sandh
Engh
Sandh jorh
torp
Engh
Engh
hage
Ungh skough af tall, graan    biörck och ahl
Stoora skougen alldeles uthuggen
Liungh Moar och stora bergh
(Texten till Långboostuga finns under D13_113)

hårdwall engh
Sten
Sandh
Kanckewyken
dellder och stoora bergh

biörck och hassleskough
Pryssgeerdens engh af hårdh och något sälltingwald
hårdhwall
Mölnargarde
Sälltingwald
Stoora bergh
lermylla
sand mylla
sand mylla
sandmylla
Sågh
qwarn
Miölnargården
Prytsgården
Masung
Quarn
Näfwequarn
Sydwall
hårdwall
Långängen
Sandmylla
Sandmylla
Erich smedstuga
Borvind
Sandh
Per Smeds stuga
Salvetorp
Sandh och mooiordh
Moowall
hårdwall
Borvind

Skäret
Bråwyken
Notholmen
Äåellholmen
Lilla Krookholmen
Wästerkrookhollmen
Österkroks-holmen
Mölnaren
Löfskiär

Scala Ulnarum