D13_117

Geometrisk afrytningh uppå dhe
strydige parkar emillan hans Excellentz Konglige
Rådets höghwehlborne Clas Rålams gods undher Biörcke-
wyk medh skatte Militiae hemmanet Säfwerstorp, och skatte
Militiae hemmanet Syttorp, wehlborne Herr Salomon Sjutten-
bergh
tillhörigdt, hwilka rågånger och strydigheeter på dhet
nogaste affattadhe ähre uthi october månadt Anno 1688 af
                                                            Samuel Melander

    Notarum Explicatio

Littera
A. Är een holma uthi Millansiön belägen derest een
     steen finnes om hwilken begge parterne enige ähro,
B. Är en gammall tallstubbe som berättes warit
    korss huggin, och fins en korss hugin tall stående
    widh dhen gambla stubben, sampt 3:ne andra, der
    hoos stående korshuggne tallar.
C. Een råsten och en korss huggin tall stubbe.
D. En råsten widh gierdessgården emillan Säfwetorp
    engh och betshage.
E. Der ifrån effter hefden och gierdesgården emellan
    Syttorp och Säfwestorp.
F. Een råsten widh en gamal swedh.
G. Een råsten på ett bergh uthi en steenrössa stående.
H. Dher ifrån till gierdesgården som skillier Syttorp
    torppare och Damwyks torpet åht, och sedan effter
    giärdesgården millan Syttorp och Damwyks engen
    neder till siön Häfwaren.
J. Hafwer warit en gamal gierdesgårdhs stadh, derest
    stakarna i jorden ännu finnes, och säges samma
    hagh warit skildnadt emillan Syttorp och
    Säfwerstorp.
K. En hollma derest en höölada fordom stådt hafwer,
    och effter hustru Kirstins Attest hördt till Säfwestorp.
    Syttorp är widh holmen i Millan siöön ensse med
    lilla Bubbetorp och Bår dher ifrån Linia Recta öfwer
L. Syttorps /torparns/ giärdeshörn till ett L. skiähl i Bubbetorp gambla
    sweder, /der/ ifrån en rääth Linea wester om Säfwestorp.
M. Råsten öfwer Säfwestorp siööwyk till en råsten
    opp om Säfwestorp gambla swedlandh.
N. Ett hohl emillan några steenar - sedan öfwer
    Steenssätter engen till een steen widh gierdes-
O. gårdshörnet, dher ifrån wallgatan, för Syttorp
    Praetenderes, öfwer Damwykstorps intager, dhen
    strydige marken består på norra sydan om
    Säfwestorp siöön af mehrendels godh beteswall
                                                                skogen
(Text i högra spalten:)
    Skougen af ahl, biörk skiöön tall och
    gran dugligh
    /till timmer- och swedskough. Dhen
    strydige engen är till 6 eller 8 lass
    höö, åhrligen. Een stoor dehl af Säfwestorp
    betzhage som är nedrigh och kierachtigh
    godh betswall; uthi Säfwestorp siöön,
    ähr åhtskillig slags fisk och serdeles rudor
    Dhen twistige marken emillan Lilla
    Bubbetorp och Syttorp, är mest uthswedat,
    och är dessuthan mycket bergh och oduglig
    betsmark.
    Höölasstahlet kan berächnas till 1½ af
    desse kierlass på een Stockholms parm.

(Text på kartbilden:)
Torparens engh af hårdh- och maawall
Betshage till Damwyks-torpet
Engh till torpet
Steensätters engen
Betshage
Åckergiärde
Damwyks torppet
Åckergiärde till Damwyken
Bergh
Rååsten
Råå steen
Skiöön skough af gran biörk och tall deels duglig till timmer
håhl mällan steenarna
Säfweestorp engh
Syttorps ägor
Råsteen
Skiön soug1 af biörk gran och tall
Råsten
Gamal swedh
Ungh skoug
Säfwetorp engh af kierr, till 6 eller 8 kierlass som är strydigt
Säfwestorp siöön
Syttorp engh
gammal giärdesgårdh stoodh
hollma
Säfwestorp betshage
Råsteen
Syttorps    ägor    möötha
Engiar till Syttorp
Råsteen
Knaggekierret
Gammal swedh
Rååsten
Bergh
Tallstubbe
Tallar medh korss uthi
talleskoug
kier
Syttorps sweder
Pålacketorps åckergiärde
Katza
Millan siöön
Hollma
Rååsten

Scala Vlnarum
____________________
1) Egentligen skoug