D13_119

Accurata Geometrisk Deline-
ation och beskrifningh öfwer
Lager och Ledingelunda # Konglig
man..tz trooman och Vice Praesident vti
Commerci Collegium, Edle och wälborne Herr
Jsrael Lagerfäldt, Till Lagerlunda NotaBene
Sätery och gårdar, medh dess enskylte
ägor, och hwad mera Notabelt wara
kan, affmätt och observerat, aff
                                                Jean de Rogier
(Ovanför rubriken:)
# uti Östergöthland, Hanekinds härad,
    och Kiärna belägne; in fidem C.M. Ciöping

    Notarum Explicatio

Litra                                                                                    Tuna
A. Lagerlunda sätegården medh ladu och trägår-               landh
    dens tompter
B. Södergiärde sand och mulblanda jord vthsäde                21
    Linder som duga till åker                                                   2
C. Norra giärde samma jordmon                                          23 ½
                                                                              Summa   46½
D. Stoorengien håårdhwall med någon
    ekie, biörk, asp, och granskogh 80 - 100 lass                  80
E. Lille engien ingen synnerligh grässwäxt
     medh någon granskogh, efter åhrgång 12 - 16 lass        12
        Giärdshöö oräknadt                                     Summa    92 
F. Hästhagen affbrändt till swedielandh
G. Koohagen medh stor granskogh till kålla
    huus och swedie landh
H. Kohagstorpet, åker                                                         1 1/4
    Engh till        Lass                                                            3

I. Trägårds torpet, åker i begge tepporna                            4 3/4
K. ...... Torpet Comperni:
L. Wtsäde i Östergiärdet Löss iordh                                    3
M. Wäster giärde samma iordmån när alt
     blyfwer uppiordt wtsäde                                                 4
N. Kappstad tåmpten höö                    Lass } 6
    Lilla hagen wedh åhn höö               Lass } 1                    7
O. Miööhlnare stufwa
P. Miööhl qwarnan
Q. Såge qwarnan

(Text i nästa spalt:)
Litra                                                                                 Tune
    Föllier nu Ledingalunda äghor,                                   landh
R. Ledingeluda1 by 5 gårdar brukas af 6 bönder

S. Hanses gård hafwer i byamåhle 9 stänger
    Wthsäde i Södergiärde                                                11 13/16
    Wthsäde i Norregiärde med tepporna                          14 5/8
    Höö af alla ängiarna                        Lass                     32 1/16

T. Nilses gård hafwer i byamåhl 5 stänger
    Wtsäde i Södergiärde                                                  6 9/16
    Wthsäde i Norregiärde med tepporna                         8 1/8
     Höö af alla ängiarna                       Lass                    17 13/16

V. Oluf med Ambiörn gård tillhoopa 9 stänger
    Wtsäde i Södergiärde                                                 11 13/16
    Wthsäde i Norregiärde med tepporna                        14 5/8
     Höö af alla ängiarna                        Lass                   32 1/16

    Specification öfver Lager och Ledingalunda
    råågångh som begynnes på öster sydan
    med Kapplebroo, och finnes igen med sefretalet noterat,

(Text i nästa spalt:)
1. Eekestubben på Baggestens stenbacke
2. Skiählet i Holkehagen
3. Skiählet wtmed Jäbbarpa fååhrhus
4. Skiählet ved Ledingalunda kiyrkio vägsgathan
5. Skiählet i Nyhagen
6. Ähn i samma hagen ett skiähl
7. Skiählet i Kiärr hagen
8. Skiählet ved Tolarpa kiyrkiovägh och swänger
9. Skiählet vty högh Ehre wördige Biskoppens hage
10. Ähn ved samma giärdsgårdshörnet ett stort tree
    stena skiähl,
11. Skiählet i Biörkarpa bastwa hage,
12. Jfrån Bastuguhagen öfver ååhn i
    wäster een gillader steen och eek,
13. Skiählet i Ledingalunda Norreäng och så
    till Lagerlunda koohagsgiärdsgårdshörnet
    sedan ähr alla Lagerlunda äghor intagne med
    hanck och stööhr in till Kapple ååhnan,

(Nästa splt:)
    Beskrifningh äfver Kapelle äghor, som sedan Anno 1665
    af herr Lagerfält tilbytter ähr, skall och vara af Ledingalunda ...gor
S. Kappelle torpet
T. Åker till torpet
U. Ny wppiorder åkerlyckia till torpet
W. Gambla landswägen.
X. Betes mark.
Y. Åker som brukas till Frösla innom rågången.
14. Skiählsten wedh åhnan.
15. Skiälsten wed Lilla gathan
16. Skiälsten som åtskillier Ledingalunda Frösla och
     Malmen. Afmätt Anno 1672.

(Nästa spalt:)
Littera                                                                Tunnalandh
W. Hans högh ehrewördig/hets/ Biskopens
    gårdh                                      4 stenge
    Vthsäde j Södergiärde                                    5 1/4
    Vthsäde i Norra gierde medh täppa                6 ½
    Höö af alla ängierna lass                                14 1/4

X. Brorss gård hafwer i byiamål 5 stenger
    Vthsäde i Södergiärde                                    6 9/16
    Vthsäde j Norragiärde medh täppa                 8 1/8
    Höö aff alla ängierna    lass                            17 13/16
Y. Södergiärde sand och mull-
    blanda jordh vthsäde                                        42
    Jgen lagder åker, vthsäde                                 12
Z. Norra giärde sand och mul-
    blanda jordh vthsäde                                        43
    Jgen lagder åker vthsäde                                  14
A. Flaatlyckian    } Vthsäde
B. Torp lyckian    } tillhopa                                   9   
C. Lille lyckian    }                            Summa      120
   
    Och är till att achta, att
    den jgenlagde åkeren ähr
    intett räknat ibland bönder-
    nas vthsädhe.
D. Norr ängien, hård, och
    kiärrwall medh små
    skogh och tufwor, lass                                    72

(Sista spalten:)
Littera                                                    Tune
E. Kyrkeängien sältings                         land
    och smått fnugwalshöö lass                38
F. Lillängen ingen godh gräss
    wäxt                        lass                        4   
                                                Summa    114
    Giärdeshöö ähr intett
    räknadt
G. Torpet Kiärr
H. Åker sandiordh vthsäde                       8
J. Ängh om lass                                        3
K. Torpet Lång kiärr
L. Åker när alt blifwer opgiort vt- }         7
                                             sädhe }
M. Ängh, höö lass                                     3
N. Gambla trägårdstorpet
O. Vtsäde j alla lyckiorna                         9 3/4
P. Hårdwals ängiar om lass                       8
Q. Klämetztorp vthiord medh
    stor granskog och swediefall
    håller i Circumferentz                          32
R. Högh Ehre wördighets Biskopens
    hage medh gran och talleskogh
    håller inom Ledingelunda
    råågångh                                              31

    Specification öfwer
    Lager och Ledingelunda rågångh
    som begynnes på östersydan
    wid Kappelle-broo, och finnes
    igen medh sifertalet Noterat

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Här mötha Fårssa ägor
Här tager Tohlarpa ägor widh
Här möötha Leebärga ägor
Här taga Tookarpa ägor widh
Här mötha Tyfts ägor
Oriens
Jäbbarpa norra giärde
Jäbbarpa gårdh
Jäbbarpa södre giärde
Meridies
Här mööta Ånesta ägor
Occides
Här ähr och Ånestad ägor
 
(Text på kartbilden, till vänster om ån:)
På denne planen ähr alt afrögdt till swedie landh
LädingeLunda norre ängien, sanck och hårdwald
Betes hage till Trägårds torpet
Lagerlunda stora koohage med stoor gran skogh och swedieland
Lillängien ingen synnerlig gräss
wäxt med någon granskoogh
Lagerlunda hästhaga, aff-rögdt till swedielandh
Lagerlunda stora ängh, med ekie, biörk, och hassleskog
sampt assp och granskogh

Kappella ånan

(Text t.h. om ån:)
Hans högh wördighets Biskop tegel lada
Bastuga engen
Biärkarpa ängh
Biärkarpa gård
Biärkarpa
Gattorppet
Giärden
Biärkarpa skogh och haga
Högh ehrewördige Bispens haga
som skall lyda till Tolarpa, med gran
och talla skogh
Här är mark som och tiänar till åker
Clämsstorpa vthiord, stor granskog och swediefall
Jgenlagd åkeer
Betes haga till Ledingelunda
haga
Här ähr och mark som kan duga till åker
hage
haga
Lille ängien till Ledingelunda fnuggwall
Ledingelunda vthmark, medh kiärr och moorass iblandh,
gran och tallaskogh, till fångh och swediebrandh
Kyrckängien ingen syn-nerligh god grässwäxt
Ledingelunda, och Jäbbarpa vtmark, fördelt j hagar
Jäbbarpa ängh
Sandbärdh med åker iblandh som är ey reknat
iblan tunne talet
Jgen lagd åker
Här är och mark som duger till åker
Beteshaga till Ledingelunda
Kappela broon

Scala Wlnarum                              

__________________
1) Egentligen Ledingelunda