D14_007

(Rubrik:)
Charta öfwer lilla Jdingsta i Öster-Hargh sochn och Åkerbo härad

    Notarum Explicatio

Littera et                                                                      Sandh                 Sandh              Leera                Som-
Numero                                                                        mylla med         blanda              medh sand-       mar
                                                                                     klapper-steen     öhrjord             blanda             las höö                                                                                                                                                           
    Lilla Jdingsta består af 2 hemman begge lyka       Tunnor Cappar  Tunnor Cappar Tunnor Cappar
    stoora i  byamåhl
A. Åker i dhet ena gierdet, leera medh sandblanda
    öhr kringh backarna                                                    -        -              -        -              3        -
B. Jtem sandblanda öhrjordh, medh skär och grundh
    kring backarna                                                            -        -              7        -
C. Åker i dhet andra gieerdet sandhmylla medh
    klappersteen                                                               2        8
D. Sandblanda öhrjordh medh skähr och grundh
    kringh backarna                                                          -        -              11     24
E. Nyängen af starrwall i wåta åhr swår till att berga    -        -               -        -               -       -            24
F. Ladugårdsängen af starrwall                                      -        -               -        -               -       -            10
    Jtem hårdhwall och råggräs litet maablanda              -        -               -        -               -       -             6
G. Noch åker i Hargs kyrckiobyns åkergierde
    gruusjordh                                                                   -       -               1        6 

    Fiskie i Roxen om höst och wåhr, muhlbete på löten
    af groff starrwall och dyebåttn i wåtha åhr
    mycket sanckt, att ingen booskap kan komma
    uth på kierret; och böör här först granneligen
    tagas i acht, att åkern är på sombliga ställen,
    hälst widh backarna mycket grundh; Sedan för
    dhet andra, att när wattuåhr äro, lyder åker
    och ängh en stoor skada af wattuflodh, så att
    dhen intet kan som sigh böör blifwa brukat
    och häfdat. Skogh är här till ingen.

Numero 1. Lars Nillsson Cronohemman 1,
    /förmedlat till ½/ åker i dhet ena gierdet                     -        -             3       16            1       16  
    Åker i dhet andra gierdet                                            1        4            5        28
    Noch i Hargs kyrckiobyns åkergierde, gruusjordh     -        -              -        24
    Ängh af starrwall                                                        -        -              -        -               -        -            17
    Hårdhwall och råggräs lytet maablanda                     -        -              -        -               -        -             3

2. {Jöns Joensson och  } Cronohemman 1 /äfwen
    {Tyris Swensson      } formedlat till ½/ är lyka i åker
     och ängh medh föregåendhe.  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hargs kyrckiobys sampt Prästegårds ägor möta på denne sydan
Swysta äng möter här
Prästegårds ängh möter här
Jdingsta sätegårds ägor mötha på denne sydan
Långöö
Kalföö
Roxen lacus

Hassellöö
Nääsöö
Husöö
Dykierr och håhltufwor, af mycket groft och långt starr-
grääs, kan under tyden medh beswär bärgas grääs,
men brukas doch mest till mulbete
Skarp backa med några eekar och eenebuskar
Lilla Jdingsta
hårdhwall
Starrwall
Denne parck är up-plögdt till åker, odugligh
lägges till ängen igen
Soldat torp
linda
linda
linda
linda                                              

Scala ulnarum
afmätt in octobris 1691
    af
        Nils Lundberg