D14_009

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Granby i Öster-Hargh sochn och Åkerbo häradh belägen

    Notarum Explicatio

Littera et                                                                    Leera och      Swart      Lerblanda  Grund       Höö
Nummero                                                                   klappersten  dungjord  skiörjord    lerjord på  Sommar
                                                                                                                                           somblige   lass       
                                                                                                                                           ställen                   
    Granby, består af 1½ hemman och 1 skatteuthiordh
    om 16 stänger, och 5 ahlna stångh i fult byamåhl
A. Åker i det Norra gierdet, lera och klappersten,
    något grund widh backarna                                    14     -
B. Swartt dungiordh                                                    -       -            3    -
C. Leerblanda skiörjordh                                             -      -            -     -        1    16
D. Åker i Södra gierdet, leera och klappersten,
    widh backarna något grundblandat                         4    16
E. Leriord grundh på somblige ställen                        -      -             -    -         -      -          7     -
F. Eeneby- eller Storängen, af hårdh- sampt
    bladh- och sterttingswall medh något
    eekeskough bewäxt hwarest är hårdhwall                                                                                       4
    Bladhwall                                                                                                                                        4
    Sterttingswall                                                                                                                                  24
G. Sörängen, af bladh- och sterttingswall,
    medh små tufwor, eekar och andra buskar
    bewäxt, bladhwall                                                                                                                            2
    Sterttingswall                                                                                                                                  12
    Skough och mulbete finnes här till intet
    uthom hanck och stöör, hwarcken       
    fiskie eller fleere lägenheeter

    Grannarna
1. {Erich Pehrsson och } Skattefrälsse hemman 1
    {Lars Pehrsson     } om 6 1/3 stångh i byamåhl
                hafwer åker i det norra gierdet                   8    5 1/3        1    24        -    28        -    -
     Åker i södra gierdet                                               2    10            -      -         -     -         4    2 2/3
H. Åker i en särskildt lycka, skiörlera
                                                  2 tunnor 8 cappar
J. Jtem dungiord                       1 tunna    -
    Ängh i Storängen, hårdhwall                                                                                                            2 1/3
    Bladhwall                                                                                                                                          2 1/3 
    Sterttingswall                                                                                                                                    14
    i Söörängen, bladhwall                                                                                                                      1 1/6 
    Sterttingswall                                                                                                                                     7
L. Noch en lyten ängstäppa maawall                                                                                                     1
K. En lyten beteshaga af lytet ungh löfskough
    och magert bete för 3 ad 4 kohr

2. Olof Larsson Cronohemman ½, om 6 2/3
    stångh i byamåhl: hafwer åker i norra gierdet      5    26 2/3        1    8        -    20
    Åker i södra gierdet                                               1    28              -    -         -    -         2    29 1/3
M. Åker i en särskildt lycka, skiöriord     18 cappar
    Höö i Stoorängen, hårdhwall                                                                                                            1 2/3
    Bladhwall                                                                                                                                          1 2/3
    Sterttingswall                                                                                                                                     10
    J Söörängen bladhwall                                                                                                                       5/6
    Sterttingswall                                                                                                                                     5
N. Noch en särskildt ängstompt maawall                                                                                               1
O. Een enskyldt beteshaga, af ungh biörckskough,
    sampt liungh- och steenwallsbete för 3 á 4 kohr

3. En obebygdh skatte uthjordh, om 3 stänger i
    byamåhl, ligger effter sin rätta pro-
    portion i wadh och fohr, hwars andehl uthj
    åker och ängh /: medh de andra bägge grannarna:/
    är inberächnadt med åfwanstående Numero 1 effter som den un-
    der samma gårdh lyder och brukas till Numero 1 är och en lyten
    humblegård af 180 behåldne stänger.
P. Een lyten åkerlycka till soldatens torpp skiörlera        10 cappar

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Eeneby äng möter på denne sydan
Hanskestads ägor i Skruckeby sochn mööta
Logetorps ägor möta här
Wbbetorps ägor möta här
Egby ägor möta här

bladwall med eekeskough
Sterttingswald
hårdwall
linda
linda
linda
linda
Sterttingswald
Soldatetorpp
bladwald med eekeskoug

Schala ulnarum
afmätt in octobris Anno 1694
    af
Niels Lundberg