D14_011

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Knylinge i Öster-Harg sochn och Åkerbo härad

    Notarum Explicatio

Littera et                                                                                grund       Dungjord    höö
Numero                                                                                leera och                      sommar
                                                                                             klappsteen                    lass     
    Knylinge, Består af 1 1/4 hemman, medh
    en obebygdh crono-uthjordh, om 16 stänger i byamåhl.
A. Åker i wästra gierdet, leera och klappersteen medh
    öhrblanda kringh backarna                                                8    16
B. Åker i östra gierdet, samma slags jordhmån                     9    16
C. Dunghjordh                                                                        -     -         -    16

    Ängiarna
D. Stånghbrooängh, något små starrwallsblanda hårdwall                                        16
E. Byyängen, af små starr, kringh gierdes gårdarne
    lytet hårdhwallsblanda                                                                                            14
F. Lillängen, af hårdhwallssblanda starrwall                                                                6
G. Ett ängsstycke widh Roxen beläget, af grofft och
    sanckt starrwallsshöö                                                                                                6
    Gierdeshöö, hårdh och maawall                                                                               5
    Skough och muhlbete finnes här till intet;
    Fiskie i Roxen och på /härads/kierret om wåhren när
    wattuflodh ähr, medh noot, näät, mierdar och
    kattzior, och om sommaren i deras gräfne
    skiähler, widh bemelte siöö Roxen, bekommes
    under stundom, till en temmeligh ymnogheet
    af gieddor, braxen, mörtt, abbor och annan
    små leekfisk som kan huushållet under
    stödia, förtygandes deht dee hafwa en elack
    sanck och swår wägh öfwer härads kierret
    till Roxen, flere lägenheeter finnes här intet,
    allenast hwar sine eenskylte åkerhumpar,
    och beteshagar, som skohla uti Special
    Description blifwa intechnade.

    Grannarna
1. Oluf Hansson Wass, cronohemman 1, ähr
    rusttnings stam om 10 stänger i byamåhl
    Hafwer åker i Wästra gierdet                                     5    10
    Åker i Östra gierdet                                                   5    30        -    10
H. Noch 3 stycken åkrar eenskylt i Wästra gierdet       1     4

(Text i högra spalten:)
Littera et                                                                            grund        Dung    höö
Numero                                                                            leera och     jord      sommar
                                                                                      klappersteen               lass     
    Höö i Stånghbrooängh, något små
    starrwallsblanda hårdwall                                                                             10
    Jtem i Byyängen, små starr, kring
    gierdesgårdarna lytet hårdhwallsblanda                                                        8 3/4
    J Lillängen, hårdhwallssblanda starrwall                                                      3 3/4
    Gierdeshö, hårdh- och maawall                                                                     3 1/8
    Ängh widh Roxen af sanck och grof starrwall                                              3 3/4
J. Eett hageståndh, ähr ett godt stycke ifrån båhlbyn straxt
    widh Wbbetorpps åkergierde beläget, hwar uppå ähr bygdt
    en Ryttare stugu; Warandess i bemälte hageståndh godt
    bete, såssom och godh lägenheet att oppgiöra åker och ängh till
    Ryttarens behörige nödtorfft, och underhåldh, allenast den
    blifwer wähl i begynnelssen ansadh och häfdat, hwarest
    och så stå på bergskanten några eekar jempte och1 några
    små een- och granbuskar, men det öfriga ähr slätt.
2. Jonass    Frelssehemman 1/4 under Fruu Helena Jacob-
    schiöldh, om 4 stenger i byamåhl.
    Hafwer åker i Wästra gierdet                                          2    4
    J det Östra gierdet                                                           2    12        -    4
K. Een eenskylt åkerflått, af leera och klappersten            -    16
    Höö i Stånghbroängen, något små
    starrwallsblanda hårdhwall                                                                              4
    J Byängen, små starr, kring gierdegårdarna
    lytet hårdwallsblanda                                                                                      3 ½
    J Lillängen, hårdhwallssblanda starrwall                                                        1 ½
    Gierdess höö, hårdh- och maawall                                                                  1 1/4
    Ängh widh Roxen sank- och grof starrwall                                                    1 ½
L. Ett hageståndh på andra sydan Rogesta in uti dess betes-
    hage, bestående af bara bergh och några små eenebuskar,
    men intet muhlbete.

    En frelsseuthiordh, oppgifwen till Konglig Mayestätt och Cronan
    i byte emot annat frelsse, af laghmannen höghwälborne
    Herr Ribbing Tureson, om 2 stänger i byamåhl, som är
    lagdh under detta rusthåll till tilldehlningh.
    Hafwer uthsäde i det Wästra gierdet                                    1    2
    J det Östra gierdet                                                                1    6        -    2
M. En åker flått i Wästra gierdet, leera och klappersten          -    6
    Höö i Stånghbroäng, något små starrwallsblanda hårdwall                              2
    J Byängen, små starr, kringh gierdesgårdarna lytet
    hårdhwallblanda                                                                                                1 3/4
    J Lillängen, hårdhwallssblanda starrwall                                                            3/4
    Gierdes höö, hårdh- och maawall                                                                        5/8
    Ängh widh Roxen, sanck och grof starrwall                                                       3/4 
                              
    Afmätt in Junio Anno 1693
    af Niels Lundberg

    Schala ulnarum

(Text vid den vänstra kartbilden, först runtom medsols:)
Härads-kierret möther här
Biercksta ägor möta här
Egby ägor möta
Rogsta ägor möta här
Cappersta ägor möta här
   
Backstuga      
Sanck linda
starrwall
hårdhwalls blanda starrwall
linda

(Text till de små bilderna t.h., den vänstra av dem, runtom medsols:)
Rogesta betes-haga möter
här möter Milltorpps uthiord
Flaketorps åkergierde möter här
Jdingsta ängh möter

(Text till övre, högra kartbilden:)
Siöön Roxen
Cappersta kierrhump
Egby kierrhump möter här
Härads kierret möter

(Text till nedre, lilla kartbilden, runtom medsols:)
Milltorps uthiordh möter här
Egby wthiord möter här
Wbbetorps åkergierde möter här
Jdingsta beteshage möter
Tohlsstorps skougs park i Rysta sochn möter
Flaketorpps hage möter

Ryttaretorp

_________________________
1) och överstruket