D14_013

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Sielff i Rysta sochn och Åkerbo häradh

    Notarum Explicatio

Littera                                                                       Leeriord   Lerblanda  Dungiord  Leermyl-  Flåt-       Biörck     Höö                     
et Numero                                                                                  skiörjord                     la              leera       leera                
                                                                                Tunnor       Tunnor      Tunnor     Tunnor     Tunnor   Tunnor  Sommar  
    Skiälf, består at 3 bebygde hemman och                  Cappar      Cappar     Cappar      Cappar    Cappar   Cappar    lass
    1 afhyst Dito som är lagdt under Präste-
    gården, alla lyka sstora i bymåhl
A. Åker i norra i gierdet, leerjordh                         16    16
B. Lerblanda skiörjordh                                           -       -         12    -
C. Dunghjordh                                                         -       -          -      -         9    -
D. Åker i södra gierdet, leermylla                           -       -          -      -          -    -        6    -
E. Leerjordh                                                            18     -
F. Lerblanda dunghiordh                                          -      -           -     -          4    16
G. Flåttleera                                                              -      -           -     -          -     -        -    -         1    -
H. Biörckleera                                                          -      -           -     -          -     -        -    -          -     -        1    16

    Ängiarna                                                                       ( Höö
J. Storängen, af fnugg- och bladhwall, nogh                    Sommar Lass)
    tufwigher och skarpen grässwäxt, till                            16
K. Een rörlagdh hump i ofwan nembde ängh,
    hwarest kyrckioherden här i sochnen
    har på sin dehl, så mycket som 2 af
    de andra grannarna, höet der på wäxer,
    är förr medh ängen inhägnadt. 
L. Ååängan, af skarpp och skryn hårdhwall
    medh ekar uti. J denna ängh har och
    kyrkioherden dubbla måhl, emoth dee
    andra grannarna och blifwer på derass
    anpart allenast höö                                                         3
M. Een lyten ödelagdh trägårdh, af förenemb-
    de ängh tillförende upprättadt, hwarest
    ähr 83 gamla päron- äpplen- och kyrddbärss-
    trän, som intet ähre af något serdeles wärde.
    Gierdeshöö hårdhwall                                                    4
N. Een beteshaga, af magert fnugwallss
     bete för 2 kohr ått hwardera.
O. Noch en Dito, af sten- och liunghmarck
    medh några små granbuskar uthi, af
    ringa wärde.
    Wthmarken här till, den ganska
    lyten är, består endehlss af skarpp

(Texten fortsätter i högra spalten:)
    och stenigh liunghmarck medh några
    små eene- och granbuskar uppå, een-
    dehlss och af sanck kierrwall; Skougen
    ähr intet af synnerliget wärde; Muhl-
    bete, någorlunda till byssens tarf,
    och nödhtorff; Fiskie intet ; ey eller flere
    lägenheeter.

Littera                                                                       Leeriord   Lerblanda  Dungiord  Leermyl-  Flåttle-  Biörck        Höö                     
et Numero                                                                                  dungjord                     la              ra          leera                
                                                                                Tunnor       Tunnor      Tunnor     Tunnor     Tunnor   Tunnor  Sommar  
                                                                                     Cappar      Cappar     Cappar      Cappar     Cappar   Cappar    lass
    Grannarna
1. {Håkan Arfwidsson och }Cronohemman 2
    {Nilss Larsson               } förmedlat tll 5/8 
                                             dhelar hwardera
    Hafwer åker hwardera i norra gierdet                  4    4             3    -         2    8
    Åker i södra gierdet                                             4    16            -    -          1    4        1    16        -    8        -    12

    Höö i Stoorängen, af fnugg och bladwall                                                                                                                      4
    Jtem i Lillängen skarpp och skryn hårdwall                                                                                                                  1
    Gierdess höö, hårdwall                                                                                                                                                   1

2. Mårten Månsson, cronohemman 1 har
    lyka i åker och ängh sampt andra lägen-
    heeter medh det föregående äfwer och till
    5/8 förmedlat.
    J lyka måtto har det afhyste hemma-
    net, som ähr lagdt under Prästebohlet
    lyka medh ett af dee andra åfwanstående,
    för utan det som i General Descrip-
    tion ähr omrört.
   
    Afmätt in Junio Anno 1693
    af Niels Lundberg

(Text på kartbilden t.v.:)
Schala ulnarum

Tegneby skogh möter
På denne sydan mö-ter ett sanckt och odugligt kiärr stort
hwarest denne byn tillyka medh fleere närmast
omkringh hafwa dehl uti, men rätta skillnaden
byarna emillan wiste ingen att opwysa längre,
än till kierrlaggen
En stor kantigh jordfast steen
wähl medh andra stenar omskolat
Här liggia 4 stenar tillsammans
Bysens wthmarck
Soldatorp
några stenar liggia i en graf
Soldatestuga
Een kyrckio-skogh i Rysta sochn möter

Här emellan hemägorna
och wthmarken, är Torps åkergierden
och ängiar belägne

(Text på högra kartbilden, först runtom medsols:)
Tengneby ägor möta
Biörsby ängh möter
Tohlstorps ägor möta här
Prästegårds ägor mötha
Tegneby ängh möter
Torps ägor möta här

linda
linda
linda
tompt
Kalftäppa
linda
linda
kalftäppa
Ladugård
Mangård
Eekebacka
Eekebacka
linda