D14_016

(Rubriken till kartakten kan läsas på D14_015,
men upprepas här:
)

Geometrisch Charta öfwer Nääsby härregårdh
i Nääsby sochn och Åkerbo häradh

    Notarum Explicatio

(Tabellen med jordslag redovisas inte här, men är desamma som
redovisas under varje Littera 1
)

Littera                                                                                     Tunnor Cappar                                                
    Nääsby hafwer tillförende bestådt af 4
    hemman, men sedermera blifwit
    lagde till ett säterie
A. Hafwer åker i dhet ena gierdet grundh sandöhrjord             12       -  
B. Sandblanda leerjordh                                                             2        -
C. godh lerjordh något grund kring backarna                            7        16
D. Sandblanda lättjordh                                                              6        -
E. Dhet andra åhrs uthsädhe swartt lättjordh                              7        -
F. grundh sandjordh                                                                    7        -
G. Sidländigt lera                                                                        1        24
H. godh lerjordh                                                                          -        16
J. Grundh lerjordh                                                                       6        -
K. Dungjordh                                                                              5        16

    Blifwer åhrligt uthsäde:  
godh lerjord    Sidländig lera    grund lerjord    Swartt lättjord    Sandblanda lerjord   
    4        -            -        28            3        -            3        16                1        -
Sandblanda lättjord    grund sandöhr    grund sandjord    dungh-jordh
    3        -                        6        -             3        16                2        24   

Ängiarna                                                                  Sommar lass höö
L. Luntengen består af medellmåttigh hård-
    wall medh något fnugg                                                    5
M. Strutängen består af hårdwall och småt stagg
    hårdwall medh måssbåttn blandh                                   16
    smått stagg                                                                       2
N. Maan består af sidländigh och måssig hårdwall             6
O. Timmertorpp ängen består af hårdwall
    medh lytet smått stagg på sombliga
    ställen beblandat, skarpp och torr till
    hårdwall medh fnugg                                                      12
    Smått stagg                                                                      4
P. Nyängen består af smått stagg och måss-
    båttn mager gräswäxt, i torra
    åhr kastar intet stoort af sigh, men
    när goda höö åhr äro kan der fåås                                    5
R. Tufkierret består af starrwall och
    måssbåttn mäst öfwerwäxt, medh
    små hohltufwor, som och des utan
    swår till att berga i wåta åhr                                            16
    Noch 5 tegar och 10 små spiäll i Långängen
    af hårdwall, blef denne gången
    intet afmätt vidi folium                                                    5
S. En kohaga af magert beete, medh
    ungh granskogh och liungmarck
    öfwerwäxt
T. En kalfhaga af ung granskogh och ma-
    gert beete
U. En trägårdh af äpplen, päron och
    kirsbärsträn intet synnerligt
   
stortom; Jordmonnen är af godh
    lerjordh till 1 tunnelandh för uthom dhet som är medh skär under och iblandh.
    Vthmarcken till Nääsby, Skogstorpp, Prästetorp och Timmerstorpp består af
    några små
    granbuskar lytet tienlige till trinne och stafwer, men intett till wedebrandh.
    Medelmåttigt muhlbete: Fiskie i Roxen består merendehls af gallstrandh.
    derest och Nääsby hafwer 3 noot warpp, samt 2 katzior, och medh
    mierdar, kan fåås understundom om wåhren giäddor och
    annan små fisk, men förslår intet till huusbehoff.
    Om sommaren doger fiskie intet stoort.

(Text nere t.v.:)
Littera et                                                            Sandjord    Öhrjordh    Sommar     
Numero                                                              Cappar      Cappar       las höö

    Torparna under Nääsby gårdh
1. Fiskartorppet Oluff Nillsson a. hafwer
    åker tilhopa med Lars Jöransson                         -            24
    b. noch i en anna lycka                                        -            22
2. /Smedstorpet/ Jöran Hansson hafwer
    åker till åhrligt uthsädhe öhrjordh                       -            20
3. Sandtorpet Pehr Pehrsson d. hafwer
    åker till åhrligit uthsädhe sandjordh                   24
ad. Ängh dherhoos af hårdwall                                -            -                1
4. Ahllundh Nillss Carlsson c. hafwer
    åker åhrligen sandjordh                                      16
ae. Ängh derhoos af hårdwall med små
    ahlbuskar öfwer wäxt                                           -            -                2
5. Hemmingstorpp Ehrland Swänsson
    f. hafwer åker till åhrligit uthsädhe sandiordh     5
af. Ängh dherhoos af hårdwall, och medh
    små ahlskogh öfwerluppen                                  -           -                 1 
{6.} Backstugur hafwa hwarcken åker eller ängh.     
{7.}     
            
(Nästa spalt:)
Littera et                                                                      Sandjordh  Öhrjordh    Sommar     
Numero                                                                          Cappar    Cappar       las höö

Numero 8. Fintorppet Anders finne g.
    hafwer åker till åhrligit uthsäde öhrjord                        -             24
ag. äng straxt derhoos starrwall                                         -              -                1 
9. Kohagstorppet Månss Nillsson h. hafwer
    åker till åhrligit uthsäde grundh öhrjordh swyksam      -              28
10. Jbidem Lars Jöransson i. hafwer åker i
    2 lyckor öhrjord                                                             -              20
    noch tillhopa medh Numero 1. öhrjordh                       -              12
aa. En åkerfiell till Skogstorpp om 1 tunnelandh
    och 4 cappar     /blifwer åhrligit uthsädhe/                    -              16
ab. Åker till Klåckaregården åhrligen 1 tunna
    och 12 cappalandh

    NotaBene Jnnom dhen bruna Jlluminerade linien är Präste-
    torpp och Skogstorpps ägor belägne.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bärsta och Girsta byars skogh möter på denne sydan
någre stoore steenar orimlige till röör
5 steena röör wysen rubbader uhr stellet
Tuna herre-gårds ägor möta här
En jordfast steen till kanterna efter linierna uthuggen
Tagneby ägor möta
En jordfast steen, till sina kanter uthuggen
Tägneby ägor möta på denne sydan
Skälfs ägor mötha här
Bärsta lööth och beteshagar möter här
Tinnertorp ägor möta här
Bärsta och Girsta åkergierde tager här emoot
Prästorp och Skogstorps ängh möter här
Girsta bys äng möter
Tornby ängh möter
Roxen Lacus
Rysöhn
Roxen
Lacus Roxen

Backstuga
Denne uthmarck kommer Nääsby, Prästorp, Skogh-
torp och Tinnerstorp till, består af granbuskar och
medellmåttigt muhlbete
Backstuga
kalftäppa
Betesmarck
Stoore måssan, af sanck dyebåttn och hohltufwor
Hästudden
Betesmarck af medell-måttigh gräswäxt
Rysöhn
Smått stagg
Afswediat parck
hårdwall
Nääsby kyrckia
Klåckarstuga
Trägardh
Nääsby

Scala ulnarum
afmätt in Junio 1691
    af
Nils Lundberg

__________________________
1) Rubrikerna är:
godh lerjord
Sidländig lera
grund lerjord
Swartt lättjord
Sandblanda lerjord
Sandblanda lättjord
grund sandöhr
grund sandjord
dungh-jordh
Sommarlass höö