D14_018

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Fyrby i Lille Kyrckio sochn och Åkerbo härad.

    Notarum Explicatio

Littera et                                                             Leerjord     Dungjord   Biörklera  Flåtlera         Höö
Numero                                                              Tunnor       Tunnor       Tunnor      Tunnor      Sommar
                                                                                 Cappar      Cappar       Cappar      Cappar    Lass
    Fyrby består af 2:ne cronohemman och
    en crono-uthiord, in alles 15 9/10 stångh
    a 5 ahlnar stångh i byamåhl
A. Åker till det ena åhrs uthsäde af leriordh        29    -
B. Det andra åhrs uthsäde leerjord                       24    -
C. Jtem swart dunghjordh                                     -      -           3    -
D. Jtem biörckleera                                               -      -           -     -         1    16       

    Ängiarna
E. Wästerängen, af hård- och starrwall
    och några eekar iblan, /skarp/ hårdwall                                                                                     10
    Starwald till                                                                                                                                20
F. Lilla Långängen, af maablanda hårdwald till                                                                             8
G. Stora Långängen, af skryn hårdwall mycket torr och
    skarp, och torr wid backarna, sampt lytet bärande
    besynnerligen i (wåta överstruket) tårra åhr                                                                               9 ½
H. Lillängen af hårdwald till                                                                                                           6
J. Åker i samma ängh odugeligh, lägges igen till
    änges wall, sandblanda jäsjord till 2 tunneland
K. Paradysängen af maawald                                                                                                          6 ½
L. Åker till torppet Paradys, flåttleera i 2:ne
    små lyckor                                                                                                                1    3
M. En beteshaga af magert hårdwalds bete och eenebuskar uti.
N. Noch en beteshaga af magert och skarpt hårdwalds-
    bete emellan bergen.
    Till byn har tillförende warit lytet gran- och
    tallskough, nu mehrendehls uthuggen, men nå-
    gra eekar stå der å hwar i ängiarna: muhlbe-
    te här till ähr ganska ringa, skarpt och tortt
    emellan berghskrefworne; Jntet fiskie eller
    fiskiewattn, och inga felera lägenheeter.

    Grannarna
1. {Hindrich Hindrichsson och } Cronohemman 1
    {Måns Mattsson                    } om 5 9/10 stång
    i byamåhl, till sielfwa gården, hafwer åker
    i det ena gierdet                                            10    24 1/3
    det andra åhret                                               8     29            1    3 ½        -    18
O. Noch åker i en lycka, sandblanda öhrjord     -      -              -     -            -     -        1    28
    Hårdwallsängh                                                                                                                             6
    Starrwald                                                                                                                                     7 ½
    mablanda hårdwaldh                                                                                                                    3

    Till denne gård ligger och en /crono/
    uthiordh om 1 ½ stångh i byamåhl,
    som ligger i wadh och fohr medh de
    andra grannarna, hafwer åker
    i det ena gierdet                                             2    23 ½
    det andra åhret                                               2    8 ½          -    9            -    4 ½ 

(Text i nästa spalt t.h.:)
Littera et                                                             Lerjord    Dungjord    Biörklera   Sandblanda   Höö
Numero                                                                                                                      öhrjord                        
                                                                           Tunnor      Tunnor       Tunnor      Tunnor        Sommar
                                                                                 Cappar      Cappar       Cappar      Cappar    Lass
    hårdwalds ängh                                                                                                                             1 ½
    Starrwald                                                                                                                                       1 3/4
    Maablanda hårdwall                                                                                                                      7/8  
2. Pehr Månsson ½ cronohemman, om 4 ½
     stångh i byamåhl, hafwer /åker/
     i det ena gierdet                                             8    6 2/3  
    det andra åhret                                                6    25 1/4      -    27 1/4      -    13 ½
P. Noch åker i en kalftäppa sandblanda öhrjord                                                             -    4
    Hårdwalls ängh                                                                                                                            4 ½
    Starrwald                                                                                                                                      5 ½
    Maablanda hårdwald                                                                                                                    2 1/8
3. Johan Andersson, cronohemman ½, om
    om 4 stänger i byamåhl, hafwe åker
    i det ena gierdet                                               7    9 ½
    det andra åhret                                                 6    1 1/4      -    24 1/4       -    12
Q. Noch åker i kalftäppa leerblanda sandjord     -      -            -      -              -    -         -    12
    Hårdwalsängh                                                                                                                                4
    Starrwald                                                                                                                                        5 1/4
    Maablanda hårdwald                                                                                                                      2
    Noch i Stora Långhängen tegskiffte med
    de flera i den ängen ähro Jntresserade
    10 tegar a 4 stänger i fult måhl, skarpp och
    torr hårdwald                                                                                                                                  2
R. Jtem opgiort åker der sammastädes sandh-
    jord lytet leerblanda                                                                                                    -    28

(Text i spalten längst t.h.:)
                                                                                     Tunnor   Cappar     Sommar las                                         
NotaBene: i anseende till den åker och ängh
    han har mehr än de andra
    åthniuter, ähr för honom så mycket afkorttadt
    i de andra hemägorna; de andra som hafwa
    part i Långhängen ähre effterföliande nembligen
Numero 2 i Rönnefiäll har 7 tegar, om 3 stänger i
    fult måhl, skarp och torr hårdwald                                                              1 ½
Vide Rennefiella Chartan folio 26.
    En skattegård i Skiärkinds sochn, Bostorpp benämbd, 3 te-
    gar om 3 stänger i fult måhl 3/4 sommar lass vide folio
    Swen i Månsta har 10 tegar om 3 stänger i fult byamåhl,
    skarp och torr hårdwald 1 3/4 sommar lass vide folio
    Nils Pehrsson i Ehrnsta har äfwen lyka många stänger,
    tager och höö lass, som föregående, vide folio
    Anders Carlsson Jbidem har och så lyka mycket medh
    näst föregående vide folio
S. Åker som soldaten brukar i samma ängh
    öhrjord /och flåtlera/                                                     -        16
    Effter skrefne hafwa sina dehlar och skifften i
    Paradysän-gen, nembligen
Numero 3 {Rännefiälla har 3 stänger i fult mååhl, får mawaldh   }                    { 1 ½
             4 {Jbidem äfwen så  } vide Rännefiälla Chartan folio1    }                    { 1 ½
             5 { Jbidem 2 stänger }                                                       }                    { 1
    Kyrkioherden här i sochnen 2 stänger                                                               1
    Frelssehemmanet i Ehrnsta 3 stänger                                                                1 ½
    Åker wid torppet brukar torpparen der sammastädes, och fin-
    nes widare beskrifwen på Rennefiella Chartan vide folio1

Schala ulnarum
Afmätt in Julio Anno 1691
    af
Niels Lundberg

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Ehrnsta ägor möta här
Rennefiella äng möta här
Prästegårds åkergierde möther
Prästegården
Kyrckia
Månsta ägor möta här
Marckeby ägor i Gysta sochn möter här
Herbete ägor i Törnwalla sochn
Norna ägor i Skrukeby sochn möta här
Grimsta ägor i Skrukby sochn möta här

ödes
ödes åker
ödes
oduglig linda
hårdwald
Fyrby
starrwaldh
skarp hårdwalds backa hwarpå
stå några eekar der å hwar
hårdwal
Backstuga
Soldate stuga
linda
Ryttare stuga
Bysens wthmarck
På denne tract är lytet gran- och tallskough
Soldate stuga
Odugligh skogsbacka
torpet Paradys
bara bergskrefwor

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderad 1735 in Junii och observandum at littera A innehåller 26 tunnland
och littera B. 27 tunland samt littera R. 24 cappar.
för utjorden håller Chartae beskrifningen in alles 4 1/8 lass höö
men efter nogare uträckning blifwer det allenast 3 41/53

____________________________________
1) Siffran 26 senare skriven med blyerts