D14_021

(Rubriken finns att läsa i sin helhet på D14_020, med upprepas här:)

Charta öfwer Rennefiälla i Lillekyrckie sochn och Åkerbo häradh

                    Notarum Explicatio
Littera et                                                 Godh        Lerblanda    Swartt       Öhrblanda   Dung-    Biörck-                                             
Numero                                                   Lerjordh   biörcklera    dungjord   leer jord      jordh      leera       
    Rännefiälla består af 3 3/4 hemman   Tunnor     Tunnor         Tunnor      Tunnor      Tunnor    Tunnor      
    och 16 1/3 stångh i byamåhl                    Cappar      Cappar        Cappar     Cappar      Cappar    Cappar   
A. Åker till dhet ena åhrs uthsädhe i
    Wästra gierdet lerjord                            26    -
     leerblanda biörcklera eller jäsjordh        -     -        5    16
B. Biörckleera något tallmoblanda
    kringh backarna                                       -     -        -      -         -      -          -      -         -      -       7    16
C. Swartt dunghjordh medh swartt
    mylla beblandat                                       -      -        -      -         6      -  
E. Noch i Lillgierdet till samma åhrwägh
    öhrblanda lerjordh/medh klappersten/    -      -         -     -          -      -         5      -
F. Dhet andra åhrs uthsädhe i Östra
    gierdet lerjordh                                       32    -
G. Dungiordh                                               -      -        -      -         -      -          -      -        1    -   
H. Biörckleera eller jäsjordh                       -      -         -      -         -      -          -      -        -     -       5      -
                                                                                                Sommar
J. Myrängen af starr- och stärttingswall                                 lass höö
    skarp och torr kringh backarna starrhöö                             20
    Sterttingshöö                                                                       12
K. Storängen af hårdh- och starrwall; hårdwallshöö              25
    Starrhöö                                                                               35
L. Lillängen af hårdhwall något mablanda                             24
M. Åkerängen af hårdh- och starrwall; hårdwall                    15
    Starrwall                                                                              10

    Skough finnes här till intet allenast lytet eekeskogh
    uth på Kallfholmen; Muhlbete till bysens tarff
    på kierret; fisk kan fåås i Roxen, giäddor,
    braxen, mört och abbor, medh noot, katzior
    och näät, om wåhren när fiskieleekarna på-
    stå till huusbehoff; men om sommaren wan-
    kas intet stoort. Flere lägenheeter finnes
    här till intet, allenast ängh på Kallffholmen,
    och annorstädes som i Special Description
    skall blifwa ihogh kommit

    Grannarna
Numero 1
    Boo Pehrsson cronohemman 1
    om 2 1/3 stångh i byamåhl
    hafwer åker i Wästra gierdet                  3    23          -    25      -    27 ½      -    23       -     -        1      2
    Åker i Östra gierdet                               4    18 2/7     -     -       -     -            -     -        -    4 ½     -     23
                                                                                        Sommarlass höö
    Ängh till hårdwallshöö                                                    5 5/7
    Mablanda hårdhwall                                                        9 1/7
    Starrwall                                                                          3 1/7 
    Sterttingwall                                                                    1 5/4
N. Noch ängh på Kallfholmen, starrwall                             2

(Text i högra spalten:)
Littera et                                               Lerjord     Lerblanda    Swartt        Öhrblanda   Dungh-    Biörck-                                             
Numero                                                 Godh        biörckleera  dunghjord   leer jord      jordh       leera       
                                                             Tunnor      Tunnor         Tunnor      Tunnor       Tunnor     Tunnor      
Numero 2                                                   Cappar      Cappar        Cappar     Cappar      Cappar     Cappar   
   Nills Larsson Skattehemman1 om
    6 stän-ger i byamåhl
    Hafwer åker i Wästra gierdet            9    17           2    -           2    6 ½       1    27        -     -          2    25 ½
    Åker i Östra gierdet leerjordh          11    24 2/7     -    -           -    -             -    -          -   11 5/7    1    27
O. Noch i en lycka widh torppet
    som är bygdt i Nyängen,
    mooblanda biörckleera                       -      -            -    -           -    -            -    -           -     -           -    16
                                                                          Sommarlass höö
    Ängh till hårdhwallshöö                                  14 5/7
    Mablanda hårdwall                                          23 6/7
    Starrwall                                                           8 6/7
    Sterttingh                                                          5 5/7
P. Ängh på Kallfholmen starrwall                         6
    Noch skarpp hårdhwallsängh i Långängen,
    7 tegar, finnes på Fyrby Chartan
    medh Littera G. betecknadt, vidi folio             1 ½

3. Joen Larsson cronohemman ½ om
    2 stän-ger i byamåhl:
    Hafwer åker i Wästra gierdet            3    6          -    22        -      23 ½       -    19 ½      -     -         -    29
    Åker i Östra gierdet                          3   29 3/7    -    -           -      -              -      -         -    3 6/7    -    19 ½
                                                                         Sommarlass höö
    Ängh till hårdhwallshöö                                  4 6/7
    Maablanda hårdwall                                         8
    Starrwall                                                           3
    Sterttingh                                                          1 4/7
Q. Starrwallsängh tillhopa medh Numero 4
    på Kallfholmen hwardera till                            3
    Ännu medh Numero 4 och 5, sampt kyrckio-
    herden i Lillkyrckio sochn, och Nillss
    Pehrsson, 1 frällsehemman i Ern-
    sta, tillsammans ena äng, widh
    torppet Paradys, finnes på Fyrby
    Chartan medh Littera K. betecknadt
    vidi folio     mawall                                            1 ½

4. Nillss Hansson cronohemman 1 om 4
    stänger i byamåhl
    Hafwer åker i Wästra gierdet             6    12        1    11     1    15     1    7       -    -            1    26
    Åker i Östra gierdet                          7    26 4/7    -    -        -    -        -    -        -    7 5/7       1    7
                                                                                            Sommarlass höö
    Ängh till hårdwallshöö                                                         9 5/7
    Maablanda hårdwall                                                             6
    Sterttingswall                                                                        3
    Starrwall                                                                               16
    Starrwallsäng på Kalfholmen tillhopa medh Numero 3       3
    Maawallsäng widh Paradystorppet                                       1 ½

5. Mattz Ehrsson Cronohemman 1/4 om
    2 stänger i byamåhl; har äfwen så
    mycket åker i gierderna, och ängh
    som föregåendhe Numero 3 sampt i dhe
    andre lägenheeterna.
R. Ängh på Kallfholmen, starrwall                                          2
    Jtem ängh widh Paradystorppet, mawall                              1
    Åkern widh Paradystorppet belägen,
    består af /örjordh och/ flåttlera till åhrligit uthsäde
    17 ½ cappalandh, bruukas af torpparen
    dher sammastädes, som giör /derföre/ sin
    uthskylldh till participanterne,
    nembligen 13 ... kopparmynt, samma
     åker finnes annoterat medh littera
    L. på förrbenämbde Fyrby Charta.
N. Ett ängsstycke till Lundby
    NotaBene här widh kommer att obserue-
    ras, dhet en stoor deehl af åkern
    lyder mycken nödh af wattuflodh,
    som uppstyger af siön Roxen,
    och dhen en märkeligh skada
    tillfogar.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Roxen
Lacus Roxen
Lundby ägor mötha på denne sydan
Runesteen
Kyrkioherdens ägor möta här
Fyrby ägor möta här
Ernesta ägor möta här
Fröö härre-gårds ägor mötha här
En stoor löös steen

Eekebacka
Eekebacka
Buggholmen
Eek
Uppå detta kierr är starrwals beete till godt muhlbete
Enär stoora wattuflodh ähr å färde, plä-
gar /på/ detta kierr bergas höö; men elliest
brukas till muhlbete
linda
linda
Rännefiella
Kalftäppor
hårdh-wall
starrwall
hårdwall
Torp
Sterttingswall
Starrwall
linda
Soldat stuger

Scala Ulnarum                                                                        
Afmät in Julio Anno 1691
af Niels Lundberg