D14_024

( Rubriken kan läsas i sin helhet på D14_023, men upprepas här:)

Geometrisch Charta öfwer Fröö i Lillkyrck sochn och Åkerbo häradh

    Notarum Explicatio

Littera                                                                 Leera och     Biörckleera     Sommar
                                                                          klappersteen                          lass höö
                                                                       Tunnor Cappar Tunnor Cappar
    Fröö hafwer tillförende bestådt af 2:ne
    hemman, dhet ena crono och dhwt andra
    frälse begge lyka stoora, men seder-
    mera lagde till sätherie.
A. Hafwer åker i dhet ena gierdet godh
    leera och klappersten något grundh
    kring backarna                                               12      -
G. Af samm slags jordh, men lyder skada
     af wattnflodh                                                 4       -
B. Biörckleera                                                     -       -            2      8
C. Det andra gierdet leera och klapper-
    steen                                                               15     -
D. Stoorängen af hårdwall och wäpling
    sampt här och der medh små starr
    beblandat                                                                                                    60
    Jtem smått stägg                                                                                          2
E. Lillängen består af något skryn
    hårdwall                                                                                                      24
F. En beteshaga bestående af berg, sampt
    tall- och eekeskogh, dheruti hård-
    walls beete för 2 hästar eller 4 kor.
    Skogh finnes här till intet allenast
    några tallar och eekar, som hwarcken
    förslår till gärdsle eller wedde-
    brandh; muhlbete på kierret emellan
    siön och giärderna af starr och
    dyebåttn till gårdsens tarff nöd
    torfftigt. Fiskie i Roxen medh noot
    kattzior, näät och miärdar, fångas
    braxen, giäddor, abbor och mört
    till huusbehof besynnerligh
    om wåhren när fiskieleeken är å färde.

    Torppet Lillfröö aa. har åker åhrligen
  
  leriordh                                                        -    13
    Dess uthan är till gården nyhligen inrättadt en lyten
    trägårdh, och en lyten nys upplagdh humblegårdh
    af uthmarken opptagen som bestå af föga
    wärde. Flere härligheeter finnes här intet.

(Text på kartbilden:)
Wimunner grund
Storöhn af bergh och granskogh
berg och tallskog
Eek
Twisteplatz emellan Fröö och
Grimsta, /och/ består af kierr
Grimsta ägor mötha på denne sydan
På denne sydan om dyket brukas kierret allenast till betesmarck
Roxen lacus
Emellan dyket och Rågången, plägar detta kierr understun-
dum bergas, som der hoos är mycket sanckt och dyeactigt
Rännefiella ägor mötha på denne sydan
Till Fröö
biörcklundh
hummelgård
Fröö
linda
hårdwall
hårdwallsblanda starrwall
En stoor löös steen
Eekebacka
Stäggwall
hårdwall
Ernsta ägor mötha här på denne sydan

Scala ulnarum
Afmätt in Julio 1691
af Nils Lundberg