D14_026

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Förrådh i Skrukeby sochn Åkerbo häradh

    Notarum Explicatio       

Littera et                                           godh       öhrblanda  swartt-   biörck-     flåttleera    dung-     grund                          
Numero                                           mulljord   leerjord      mylla     leera                           jordh     öhrjordh
    Förrådh består af  2 hemman    Tunnor      Tunnor      Tunnor    Tunnor     Tunnor     Tunnor    Tunnor
    om 16 stänger i byamåhl                Cappar     Cappar     Cappar    Cappar    Cappar     Cappar    Cappar
A. Åker till dhet ena åhrs uth-
    sädhe öhrblanda leerjordh            -    -        1    28
    Flåttleera                                      -    -         -    -            -    -        -    -            2    8
    grundh öhrjordh medh bergh
    under                                             -    -        -    -            -    -        -    -            -    -          -    -        1    -
    jäsjordh eller biörckleera              -    -        -    -            -    -        1    16
   dungjordh                                       -    -        -    -            -    -        -     -           -    -         2    -
B. dehn andra åhrwägen grund
    swarttmylla på skär medh
    öhr iblandh                                     -    -        -    -            3    -
    öhrblanda lerjordh                          -    -        -    24
    flåttleera                                         -    -        -    -            -    -        -    -          1    12
    dungjordh                                       -    -        -    -            -    -        -    -          -     -         2    8
    Jäsjordh eller biörckleera               -    -        -    -            -    -        1    10
    Noch upptaget af gårdstom-
    terna hwillket åboerne
    ährna inrätta till trää-
    och humblegårdar,
    godh mulljordh                              1    -
                                                          Sommar lass höö   
C. Stoorängen består af hårdh-
    starr- och sterttingswall
    /Skarp/ hårdwall                                4
    Starrwall                                            5
    Stertting                                             6
D. Lillängen af hård- starr-
    och fräkenblanda sterttingswall
    hårdwall                                            4
    stertting                                             6
    Fräkenblanda stertting                      6
E. Norrkierret af grof starrwall             4
F. Lilla Swykwallsängen af starrwall   4  

(Text i nästa spalt:)
G. En beteshaga till byen, bestående
    af bergh sampt eeke- och granskog
    och några biörckar iblandh
    me1 de förslår hwarcken till
    gärdzle eller weddebrandh
    godt starrwalls och kierrwalls
    bete att föda 12 kohr.
    Fiskie finnes här till i Roxen
    till 6 sommar och 2 winter-
    nootwarp, sampt 5 kattze-
    ställen, flere lägenheeter
    finnes här intet.

Littera et                                           godh       öhrblanda  swartt-   biörck-     flåttleera    dung-      grund                          
Numero                                           mulljord   leerjord      mylla     leera                           jordh      öhrjordh
                                                      Tunnor      Tunnor      Tunnor    Tunnor     Tunnor     Tunnor    Tunnor
                                                           Cappar     Cappar     Cappar    Cappar    Cappar     Cappar    Cappar
Numero 1.
    Cronohemman 1. Leutnant Roxmans
    tilldehlningh om 10 stänger i
    byamåhl, hafwer åker i
    Södra gierdet                               -    -        1    5 ½        -    -            -    30        1    13        1    8        -    20
    Åker i norra gierdet                     -    -        -    15          1    28         -    26        -    27 ½     1    13
    Noch af gårdstompten optaget    -    20
                                                                  Sommar lass höö       
    Äng till hårdwallshöö                                5
    Stärttingshöö                                              6 7/8
    Starrwall medh fräken ibland                    13 1/8
aa. En lyten beteshaga af bergh sampt
    eekar och enebusker, af ringa wärde

2. Frälsehemman 1 under fru Maria
    Stryck om 6 stänger i byamåhl
    Hafwer åker i Södra gierdet      -    -        -    22 ½        -    -          -    18         -    27         -    24        -    12
    Åker i Norra gierdet                  -    -        -    9             1    4         -    15 3/4    -    6 ½       -    27       
    Åker af tompten uptagen          -    12
ab. Noch en lycka af dunghjordh  -    -        -     -             -    -          -    -            -    -            -    23
                                                                Sommar lass höö 
    hårdwalls äng                                            3
    Sterttingswall                                            4 1/8
    Fräkenblanda starrwall                             7 7/8
    NotaBene här widh observeras att stoora wattnåhr äro , lyder åker och ängh sampt där
    omkring stängda gärdesgårdar, en stoor skada af wattnflodh.

(Text på kartbilden, först runtommedsols:)
Fåhrwyken
Pärstorps ägor möter på denne sydan
Torp till Pärstorp
Hageby ängh möter
Hageby beteshagar möta på denne sydan
Nääs uthjordh möter här
Häradskierret möther på denne sydan
Torp till Förråd
Bieletorps uthjord möter på denne sydan
Roxen Lacus

Starrwall
Stärttingswall
Skarpp hårdwall
Eekebacka med hårdwall
dungjord
Swart mylla
dungjord
dungjord
lerjord
flått-leera
Swarttmylla
Eekebacka
dungjord
flåttlera
flått leera
lerjord
sandjordh
sand jord
öhrjordh
leerjordh
Eekebacka
Fräkenblanda starrwall
Stertingswall
Eekebacka medh hårdwall

Scala Ulnarum
afmätt in octobris 1691
    af
Nils Lundberg  
_______________________
1) Egentligen men