D14_029

(Rubriken kan läsas på D14_028, men upprepas här:)

Geometrisch Charta öfwer Skiäggesta i Törnwalla sochn och Åkerbo härad

    Notarum Explicatio
                                                                     dungjord  öhrjordh  lerblanda   leera och       höö
Skiäggesta består af 3 hemman och 2                                          dungjord    klappersten  Sommar
uthjordar in alles 16 stänger i byamåhl                                                            ...jordh      lass      
A. Åker till dhet ena åhrets uthsäde             tunnor     tunnor      tunnor        tunnor
    leerblanda öhr- och lättjordh
    tämmeligh grundh kring backarna              -               -               -                14
B. Lerblanda dungjordh                                  -               -               6
C. Öhrjordh                                                     -               4
D. Dhet andra åhrs uthsädhe lera och
    klappersteen något grund
    öhrjordh kring backarna                              -               -               -                26
E. Dungjordh                                                   5
F. Togetorpp ängen af maa- och hårdwall
    beblandat med smått starr på sombliga ställen                                                                 60
G. Linghems ängen af hårdwall                                                                                            20
    Små starr- stägg och dyewall                                                                                            20
H. En kohaga af mager hård- och starrwalls betesmarck
    sampt medh små buskar och bergh öfwerwäxt.
    Till byn finnes ingen skogh, allenast lytet ung
    tall- och granskog i deras små instängda betes
    hagar, som hwarcken förslår till gärdsle eller wed-
    debrandh, magert muhlbete i deras förbenembde små
    hagar, intet fiskie, ey heller flere lägenheeter.

    Grannarna
1. En bebygdh frälse uthjordh om
    2 stänger i byamåhl                                                            
    Hafwer åker till åhrligit uthsäde            10 cappar   4 cappar  12 cappar  1 : 16 cappar
aa. Noch en lyten lycka lättjordh
    åhrligen                                                                                                        -  5 cappar
    Ängh åhrligen hårdwall- och maawalls höö                                                                      10
    Smått starr- stägg- och dyewall                                                                                         2 ½
ab. En lyten beteshaga af ringa wärde

2. Nillss Larsson cronohemman 1
    om 4 stänger i byamåhl
    Hafwer åker till åhrligit uthsädhe
    lerblanda öhr- och lättjord                     20 cappar  8 cappar  24 cappar   1 : 24 cappar
    lera och klappersteen öhrblandat                                                                 3 : 8 cappar  
ac. Noch en lycka af sandöhren åhrligen                    19 ½ cappar
    Ängh åhrligen hård- och maawalls höö                                                                              20
    Små starr- stägg- och dyewall                                                                                             5
ad. En lyten beteshaga af ringa wärde

3. Pehr Joensson 1 cronohemman har
    lyka i stångfall samt åker och ängh
    medh näst åfwanstående för
    uthan åker i lyckan ae. sandöhr åhrligen                1 : 5 cappar
af. En lyten beteshaga, intet stort om                       

4. Torbjörn Olufsson skattehemman 1,
    lyka stort med dhe bägge föregående
    i alla lägenheeter, föruthan i lyckorna
ag. En lyten beteshaga mäst öfwerwäxt medh
    berg och ung granskogh men ringa beete                                  
    Ännu  finnes här en cronouthjordh, som brukas
    för tyden af skattebonden, hafwer i stångfall
    sampt åker och ängh lyka myket som föregående
    frällseuthjordh.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hankesta ägor möta här
Schyltorps ägor mötha på denne sydan
Halla ägor mötha här
Färnesta ägor mötha här
Prestegårds ägor mötha här
Linghems ägor möta på denne sydan
Skäfwesta ägor mötha på denne sydan
Togetorps ägor möta här

hård- och maawall
maa- och hårdwall
hård- och maawall
linda
Betesmarck
hårdwalla äng mellan eekerna och bergen
hårdwall
linda
Eeke- och granbacka
Skäggesta
Ryttarstuga
kalfhaga
linda
backstugu
kierr med små buskar
en granbacka med bergh
hårdwallsäng emellan eekarna
hårdhwall
Starrwall och dyebåttn
Små starrwall och steggebåttn

Scala ulnarum
afmätt in Julio 1691
af Nils Lundberg