D14_032

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Himbna j Wåleberg
sochn Åkerbo härad men Numero 5 och 6 lyda till Banckekinds härad

    Notarum Explicatio

Littera                                                                    Åker         Sommar
                                                                          Tunneland       lass höö
    Himna består af 6 hemman om                              Cappar
    36 stänger i byamåhl
A. Åker i dhet ena gierdet lera och
    klappersteen                                                     10      16
B. lerblanda mylla                                                 7       16
C. lerblanda dungjordh något rödblanda
    på sombliga ställen, jämpnwähl lytet
    öhrblanda                                                           34      8
D. Åker i dhet andra gierdet leera och
    klappersteen                                                       10
E. Leerblanda dungjordh medh öhr
    kring backarna                                                   35     16
F. Åker i en lycka af Ellskogs ängen opptagen
    lerblanda dungjordh                                            2       8
G. Jtem ödesåker af skörjordh eller biörkkleera     2      12 
H. Jtem åker widh Holmtorppet som
    Torpparen dersamma städes brukar
    öhrjordh                                                               -      24
   
    Ängiarna
J. Holmängen af hårdwall, kringh bäc-
    ken tämmeligh bärande, men kring
    gärdesgårdarne heehl skarpp och torr
    sampt medh små sandtufwor hehl
    öfwerwäxt, jämpwähl stenig medh
    backar i blandh, derest heehla byn
    har tillhopa                                                                                56
K. Nyängen af sterttingswall lytet
    hårdwall widh gärdesgårdarne och
    på eekebackan till                                                                     18
L. Ellskogsängen består af hårdwall, plä-
    gar mästedeehls brukas till betes-
    marck, men när goda höö åhr äro
    plägar fåås höö                                                                          16

    Skogh finnes här till intet, allenast nå-
    gra hassellbuskar och ekar i ängiar-
    na, och lytet ung granskog i deras
    instängda beteshagar. Fiskie är här
    till ey heller; Muhlbete tämmeligen
    godt när dhet allena till bysens
    nödtorfft blifwer frykallat; flere
    lägenheeter här till finneas, skohla
    uthi Special Description ihogkommas.

(Text i högra spalten:)
Littera                                                                               Åker         Sommar
och Numero                                                                 Tunneland     lass höö
                                                                                              Cappar
        Grannarna
1. Carl Oluffsson Cronohemman 1 a 4 öres-                       
    landh i byamåhl. Hafwer åker i dhet ena
    gierdet lera och klappersteen                                    1       5 1/3
    leerblanda mylla                                                        -       26 2/3
    lerblanda dungjordh något rödblanda på
    sombliga ställen, jämpwähl lytet öhrblanda              3      26 2/3
    Åker i dhet andra gierdet leera och klappersten        1      3 ½ 
    lerblanda dungjordh medh öhr kring backarna          3      31
    Åker i lyckan widh Ellskogsängen leerblan-
    da dungjordh                                                               -      8
    Äng tillhopa medh dhe andra grannarna
    af hårdwall                                                                                          8
    hårdwallsblanda stertting                                                                    2
M. 3 stycken ängshumpar tillhopa med Numero
    6 af sterttingswall hwardera till                                                          2
N. Noch en engshump för sigh allena af sterttingswall                          3
O. Noch en ängh som bruukas så wähl till denne
    gården som till Numero 6, består af hårdwall
    derest och finnes några eekar sampt små
    gran- och eenebuskar, jämpnwähl sandtuf-
    wor, höö till hwardera gården                                                           15
P. En beteshaga tillhopa medh Numero 2 och 3 af
    magert bete emellan bergen att föda 4
    kohr hwardera, derest och några granbuskar
    finnes.

2. Pehr Torstennsson Cronohemman 1 af lyka stång-
    fall, sampt åker medh näst föregående,
    men har allenast äng till hårdwalls höö                                             8
    hårdwallsblanda stertting                                                                   2
    beteshaga tillhopa med Numero 1 och 4 att föda
    4 kohr
aa. En lyten kallfhaga tillhopa med Numero 3, hwarest och
    är några små granbuskar.

3. Simon Persson Cronohemman 1 äfwen af lyka
    stångfall sampt åker och äng som Numero 2.
q. En beteshaga af hård- och kierrwalls bete,
    att föda 4 kohr, medh ung granskog öfwerlupen

4. Pehr Pehrsson Cronohemman 1 om 7 stänger i bya-
    måhl, åker dhet ena åhret leera och klappersteen            2      1 1/3
    leerblanda mylla                                                              1      14 2/3
    lerblanda dungjordh något rödblanda på
    sombliga ställen, jäpwähl lytet öhrblanda                       6      20 ½
    Åker dhet andra åhret leera och klappersteen                  1      30
    lerblanda dungjordh medh öhr kring backarna                6      19
    Åker i en lycka widh Ellskogsängen leerblan-
    da dungjordh                                                                     -      14
    Ängh till hårdwalls höö                                                                        14
    hårdwallsblanda stertting                                                                      3 ½
    En beteshaga tillsamman medh Numero 1 och 2

5. {Pehr Hansson och    } Cronohemman 1 om
    {Lars Andersson        } 10 stänger
    i byamåhl, hafwer åker dhet ena åhret
    lera och klappersten                                                        2      29 1/3
    lerblanda mylla                                                               2      2 2/3
    lerblanda dungjordh något rödblanda på
    sombliga ställen, jämpwähl öhrblanda                           9      16 ½   
    Åker i dhet andra gierdet leera /och/ klappersten           2      25
    lerblanda dungjordh medh öhr kring backarna               9      27
    i lyckan widh Ellskogsängen lerblanda dungjord            -      20
    äng till hårdwallshöö                                                                            20
    hårdwallsblanda sterttingswall                                                              5
ab. Noch en ängshump af sterttingswall                                                    1
ac. En lyten kalfhaga
R. En beteshaga af kierrwallsbete att föda
    6 kohr, medh några små granbuskar
    öfwerlupen.

6. Oluf Nillsson Cronohemman 1 har äfwen så
    stoort stångfall, sampt åker och äng
    som Numero   des uthan har han
ad. En ängshump af sterttingswall                                                            1
ae. En lyten kallfhaga
S. En beteshaga af hård- och kierrwalls
    bete att föda 4 kohr, medh små gran-
    buskar öfwerwäxt.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Frösta ägor i Kysta sochn möter
myhlstolpa
Linghems och Elfwesta uthmarck i Törnwalla sochn möter
    härest ingen wiss åthskillnadh dem emellan kunde upwysas
Linghemsåkergierde möter
Giälsta ägor i Törnwalla sochn möter på denne sydan
Jappesta ägor möta på denne sydan
Elskogs ängen lyder under Gammeltorp tager här emot
Jäppesta äng möter
En skattegårds hump till Jäppesta möter
Wymarcka ägor i Wåldsbers sochn möter på denne sydan
Nytoppet är bygdt pa Numero 5 och 6 ängstegar
Rickelösa ägor i Kysta sochn möther här
Biurholms ägor möta

Höglåffs broon
ödesåker
Betesmarck
Holmtorppet
linda
backe
En skarp och torr eeke- och hassel backe
linda
linda
Soldats täppa
linda
En hump til Numero 1 och 6 tillförende warit ä
äng, men nu brukas till uthmarck
Betesmarck till hela byn, tillförende varit äng
Eekebacke
Eekebacke med små gran- och ene-buskar öfwer wäxt
linda

Scala ulnarum
afmätt in Octobris Anno 1691
    af
Nils Lundberg