D14_035

(På D14_034 kan rubriken läsas, men redovisas även här:)

Geometrisch Charta öfwer Jeppesta i Wåldsbergs
soch och Banckekinds häradh

    Notarum Explicatio       

Littera et   
Numero                                                                              1)   
   
Jäppestad består af 3 ½ hemman och en
    skatteuthiordh, in alles till 32 stänger i fult byamåhl
A. Åker i Södra gierdet, lerblanda swarttmylla medh
    klappersten iblandh                                                        9        -
B. Leeriordh                                                                       12       -
C. Sandhmylla                                                                    3        -
D. Sandblanda leera                                                           2        16
E. Öhrblanda skiörjord                                                       1        24
F. Åker i Östra gierdet leermylla                                        5        16
G. Jtem lerjordh                                                                  6        -
H. Åker i Norra gierdet, sandblanda leera medh            
    klappersten, wid backarna lytet öhrblanda                    18       - 
J. Leera medh klappersten                                                  7        16
K. Sorttmylla med klappersten                                           1        16
L. Öhriord                                                                           1       
M. Leerjordh                                                                      2        16
N. Sandblanda skiörjordh eller biörckleera                       10       -
O. Dunghiordh                                                                   1        8 
                                                                                                                   Höö
P. Ellskogsängen, af måssigh- och skryn hårdhwall
    med några eekar och hassellbuskar uti, hö till                                        12
Q. Lillängen, af godh hårdwall medh wäplingh iblandh                            10
R. Söderängen, består af maawall, sterttingswall medh
    tufwor och några gran-
    buskar uppå, starrwallsblanda bladh och sterttingswall
    medh några eekar och hasselbuskar, in alles höö till                               34
    deraf maawall                                                                                          16
    Sterttingswall                                                                                            6
    hårdhwallsbalanda bladh- och sterttingswall                                           12
S. Nyyängen består af små starr- och sterttingswall,
    med några eekar, sampt
    gran- och eenebuskar uthi, nogh tufwiger, höö till                                  20
T. Een koohaga till  byn sambfält, af eekar- och
    några små gran- och eenebuskar,
    Muhlbete är sterttingswall för 34 á 36 kohr.
    Skougen på uthmarcken, den grannarna hafwer effter stånghfallet sins
    emillan fördehlt, består mehrendehls af godh granskough till gierdefång
    och weddebrandh nödhtorfftigt sampt några små timmerståckar, här
    och där till uthuus byggnadh tienliga; Muhlbete på wthmarcken
    och i deras enskylte beteshagar till nödhtorfften; fiskie är här till
    intet, ey eller flere lägenheeter, än dhe som skohla uthi Special Descrip-
    tion för hwar och en särskildt blifwa annoterade och beskrifwne.

    Grannarna                                                                   
1. Änkian hustru Maria Tohresdåtter, cronohemman 1
    och rustningsstamm, om 8 stänger i byamåhl,
    hafwer åker i Södra gierdet    2:8     3:-    -:24    -:20    -:14       
    Åker i Östra gierdet               -  -    1:16   -  -      -  -      -  -      1:12         
    Åker i norra gierdet               -  -     -:20   -  -      -  -      -  -      -  -      4:16    1:28    -:12    -:8    2:16    -:10
6. Een åkerhump i Södra gierdet, lerblanda öhrjord    1 tunna 12 cappar
                                                                                                            Höö  
    Höö i Ellskogsängen, måssigh och skryn hårdwall till                     3
    Lillängen, af godh hårdwall med wäplingh                                      2 ½
    J Söderängen, maawall                                                                      4 ½
    Sterttinghswall                                                                                  1 ½
    Hårdwallsblanda bladh- och sterttingswall                                       3

(Text i nästa spalt:)                                                                 Tunnor Cappar  Somma
                                                                                                                          lass höö                    
    J Nyängen, små starr och sterttingswall                                                           5
7. Een beteshaga, af några gran- och biörckbuskar;
    muhlbete för 2 kohr.
8. Noch en Dito af bergh och några små löfbuskar,
    magert bete för 2 hästar

2. Gamle Leutnampten Giösta Gode Skattehemman /1/,
    äfwen och rustningsstamm, har äfwen lyka i
    stångfall sampt åker och ängh med föregående
9. 2 stycken åkerhumpar af gårdstompten optagen,
    swarttmylla och klappersten något öhrblanda                        1        -
10. Een beteshaga, af eeke- hassell- assp- och annan
    små löfskough uthi sampt sterttingswallbete för
    3 hästar, plägar och understundom der, serdeles när
    goda höö åhr äro bergas höö till 3 á 4 sommar lass

3. Måns Mattson Cronohemman ½, har halfparten
    mindre i stångfall, sampt åker och ängh än
    åfwanstående Numero 1.
11. En åkerhump i Södra gierdet, leerblanda skiöriordh            -        16
12. Noch en Dito i Norra gierdet, samma jordhmåhn                -        26
13. Noch af gårdstompten optaget åker,
    swarttmylla med klappersten                                                  -        6
14. En beteshaga tillhopa medh Öfwerby, af bergh
    och något ungh löfskough, muhlbete skarpt och ma-
    gert för 3 kohr sambfält. 15. J samma hage är opbygdt
    ett ryttaretorpp 16. hwarest och är opgiordt till åker,
    dunghiord något öhrblanda                                                    1        -
17. Noch en /lyten/ slåtterhaga af måsswall med
    några biörckbuskar, höö till                                                    -        -            2
18. Een beteshaga tillhopa medh Öfwerby, af ungh
    granskough, sampt magert hårdh- och kierrwals-
    bete för 10 kohr sambfält.

4. Öfwerby { Jon Larsson och  } Cronohemman 1, äfwen
                   { Mats Månsson     } och rustningsstam, har
    tillförende warit twå ½ bebygde gårdar, men sedermehra
    den ena afhyst, hwilcka nu bägge till en samman-
    bygde. Hafwa båda tillhopa i stångfall sampt åker och
    ängh med åfwannämbde Numero 1 lyka.
19. Een slåtterhaga, enskylt af starrwall, med någre små
    gran- och biörckbuskar uthi, höö till                                     -        -            8
    Noch 2:ne beteshagar tillsammans medh Numero 3
    hwilcka der finnes till deras qualiteter beskrefne
20. Den afhyste gårdens tompt, brukas till åker,
    jordmåhn sandblanda leera                                                    -       19
21. En obebygdh skatteuthiords tompt, kommer
    skattegården Numero 2 till, och har i stånghfall,
    sampt åker och ängh, uthi byssens sambfälte
    gierden och ängiar lyka andehl medh Numero 3
V. En ängh, Ellskogsängen benämbdh, lyder under
    gammal torpp här i sochnen, och består af
    sterttingsblanda bladhwall, medh eke- hassell
    och asspskough öfwerlupen

    Afmätt in Septembris ex Octobris Anno 1693                                      
    af Niels Lundberg      

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Himbna ägor möta här         
Hielsta ägor i Törnewalla soch möta här
Mantorps ägor möta
Stratompta ägor i Törnewalla sochn möta här
Jubby ägor i Askeby sochn möta här
Lindebergs ägor taga åther här emot
Gastorps ägor i Swynsta sochn möter här
Lindebergs åkergierde i Swynsta sochn möter
Åhnsta ängh möter
Hofftorps ängh möter
Wymarka haga möter
Prästegårds haga möter
Wymarka ägor möta här

Eeke- och hassell backa
hårdwall
linda medh granskogh
linda
Een biörcklund till Numero 2
Backstuga
Ryttaretorp
Kalfhage till Öfwerby med några små biörckbuskar uthi
Sterttingswald med tufwor och små gran buskar
Maawall
Eekbacka
Eeke- och hassel backa
maawall
Hagställe till Numero 3 af bara bergh
Haghställe till Öfwerby af bara stenbacken
Skogsparck till Numero 2 med några granbuskar uppå
Eeke och gran backa
Gran och eekbacka
Skougsparck till Numero 2 af god granskoug
Små een och gran buskar
Skougsparck till Numero 1 af tämmelig godh granskoug
Öfwerby skoug består af något ungh granskogh och god betesmarck
Skatteuthiordensparck af god granskough

Schala ulnarum

_______________________
1) Rubrikerna redovisas inte här i tabellen, eftersom de
i första avsnittet ovan är desamma som står i redovisningen av markslag.
Rubrikerna är:

a. Lera swartmylla med klappersten
b. leriord
c. Sandmylla
d. sandblanda leera
e. Öhrblanda skiöriord
f. leermylla
g. Sandblanda leera med klappersten
h. lera med klapsten
i. Swart mylla med klapsten
k. öhrjord
l. Sandblanda skiörjord
m. dungjord