D14_037

(Baksida till D14_038.
Här kan rubriken läsas:
)

Geometrish Charta öfwer Swysta by hwaraf
Numero 1, 2, och 4 lyda till Landery,
men Numero 3 till Walldberg socken Bankekinds häradh


13.
Svysta by, hvar af
3 gårdar liggia till
Landry och 1 till Wålds-
berga sochn i
Bankekinds härad