D14_038

(Rubriken till denna kartakt finns att läsa på D14_037,
men upprepas här:
)

Geometrish Charta öfwer Swysta by hwaraf
Numero 1, 2, och 4 lyda till Landery,
men Numero 3 till Walldberg socken Bankekinds häradh

(Text på denna kartakt:)

            Notarum Explicatio

Littera                                          Lerblan-  Lera med    Klapperjord    Öhrjord    Grund öhr-  Skörjord   Rödlera                                                                
et                                                  da sand    sand och     med sand                         blanda                                          
Numero                                        mylla       steen           och öhrblandat                sandjordh                                      
                                                  Tunnor      Tunnor        Tunnor           Tunnor     Tunnor         Tunnor     Tunnor   
                                                        Cappar     Cappar       Cappar          Cappar     Cappar         Cappar      Cappar
    Swysta består af 4 hemman
    och en uthjordh om 25 stänger
    in alles i byamåhl
A. Åker i Norra gierdet leer-
    blanda sandmylla                    11    -
B. Lera med sand och steen         -      -        12    16
C. Rödleera                                  -      -          -      -          -    -            -    -            -    -                -    -        11    16
D. Skiörjordh lytet leerblanda
    på sombliga ställen                  -      -          -      -          -    -            -    -            -    -              17    24 
E. Åker i Södra gierdet leera
    medh grof klapper- och
    öhrsten beblandat                    -      -        34    -
G. Öhrblandat sandjordh något
    grundh                                     -      -         -      -          -    -            -    -           15    16  
F. Klapperjordh medh sand och
     öhr blandat                             -      -         -      -         5    24
H. Skiörjordh                              -      -         -      -          -     -            -    -            -      -             5    16
J. Öhrjordh något grund kring
    backarna                                  -      -         -    -           -      -           2    16

                                                                        Sommar lass höö
K. Stoorängen består af skryn
    hårdwall medh bladh- och ster-
    tingswall, sampt små tufwor
    eeke- och hassellbuskar på
    sombliga ställen, skryn hård-
    wall medh bladh och stertingswall                30
    Sterttingh                                                       15
L. Maaängen /:i forna tyder warit åker:/
    af hårdh och mawalls båtten                          20
    Gierdes höö på maer, linder och
    renar omkringh åkrarna, sid-
    ländigh maa- och hårdwall                            10

    Skogh finnes här till intet mera än
    i deras instängda betes hagar
    lytet ungh tall- och granskog, som
    hwarcken förslår till gärdsle, stafwer
    eller wedebarndh; Muhlbete i
    förenämbde beteshagar mycket tortt
    och ringa, flere lägenheeter är här
    till intet.
Littera                                               Lerblan-  Lera med    Klapperjord    Öhrjord    Grund öhr-  Skörjord    Rödlera     Sommar                                                                 
et                                                        da sand    sand och     med sand                         blanda                                           Lass höö                                      
Numero                                              mylla       steen           och öhrblandat                sandjordh                                                    
                                                        Tunnor      Tunnor        Tunnor           Tunnor     Tunnor         Tunnor      Tunnor   
                                                              Cappar     Cappar       Cappar          Cappar     Cappar         Cappar       Cappar
      Grannarna
Numero 1
    { Simon Pehrsson och }
    { Oluf Pehrsson           }
    Cronohemman och Rust-
    nings stam, om
    10 stänger i byamåhl, hafwer
    åker i Norra gierdet                    4 : 12 4/5     5    -             -      -                -      -        -      -           7 : 3 1/5     4 : 19 1/5 
    Åker i Södra gierdet                    -     -          13 : 19 1/5    2 : 9 3/5           1     -        6 : 6 3/5        2 : 6 2/5
    Höö i Stoorängen af skryn- hård-
    och maawall medh stertting iblandh                                                                                                                                      12
    Sterttingswall                                                                                                                                                                          6
    J Maaängen hård- och maawall                                                                                                                                               8
    J gierderna sank maa- och hårdwall                                                                                                                                        4
M. 2ne stycken beteshagar af skarpt
    hårdh- och kierrwallsbete; J den ena
    hagen är oppgiordh åker till 20
    capparlandh, men effter jordmon
    är odugligh och uthmager, dherföre
    är åboen sinnader dhen samma
    till betesmarck igen at utläggia.

2. Erich Jönsson Cronohemman som är
    tilldeehlningh under Rusthållet
    om 5 stänger i byamåhl, hafwer
    åker i dhet Norra gierdet             2 : 6 2/5     2 : 16          -      -          -      -            -      -            1 : 5            2 : 9 3/5          
    åker i dhet Södra gierdet             -      -         6 : 25 3/5    1 : 4 4/5      -      -            1 : 9 3/5
    Höö i Stoorängen af skryn
    hårdh- bladh- och maawall
    medh stertting beblandat                                                                                                                                                    6
    Sterttingh                                                                                                                                                                            3
    J Maaängen hårdh- och maawall                                                                                                                                        4
    J gierderne sanck hårdh- och mawall                                                                                                                                 2
N. En beteshaga af skarpt hårdwalls
    bete medh några amå granar uthi,
    bete för 6 á 4 kohr

3. { Måns Swensson och }
    { Måns Ehrsson           }
    Cronohemman
    Hawer åker i Norra gierdet        2 : 6 2/3    2 : 16            -    -            -    -              -    -          3 : 17 3/5        2 : 9 3/5
   Åker i Södra gierdet                    -    -          6 : 25 3/5    1 : 4 4/5        -    16         3 : 3 1/5      1 : 3 1/5  
    Höö i bägge ängerna och gier-
    derne äfwen så mycket som
    näst föregående hemman
O. Ett torpp på denne gårdens
    anpart af uthmarcken opbygdt,
    hwarest och är oppgiordt åker
    till 1 tunna 20 cappalandh dunghjordh
    men effter uthmarken är ringa
    och åboen /har/ mera åker i giär-
    derna än han hinner medh
    att skiöta, derföre uthlägges
    dhen till betesmarck igen.
P. En beteshaga af skarpt hårdh-
    och maawalls beete medh små
    granbuskar uthi, bete för
    4 a 5 kohr.

4. Joen Pehrsson Crono- och till
    dehlnings hemman under
    föregående stam, har äfwen
    lyka i stångfall sampt åker
    och äng medh föregående Numero 2
Q. En beteshaga af kierrwall och några små granar uthi, bete för 4 á 5 kohr.
R. Ett soldatetorpp har dher omkringh af swynewallen optagit åker
    till 20 cappar dungjordh, lägges igen till muhlbete.
S. Åkerfiellar till förenämbde uthjordh som bestå i dhet Norra
    gierdet af skiörjord 4 tunnor 25 1/5 cappa.
    Och i dhet Södra gierdet öhrblandat sandjordh och skiörjordh till
    6 tunnor 28 cappar.
T. En ängs hump till samma uthjordh, jämpte några tegar i Åby ängh.
U. En ängshump till Åhnsta i Wåldsbergh sochn.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wång äng möter här
Metsiöö ägor möta här
Biörcka ägor möta här
Wåldsberga kyrckiebys uthmarck möther här
Månsta ägor möta på denne sydan
Skånbärga haga möter
Uddetorps ängh möter på denne sydan
Skånberga åkergierde möter här
Hakefors ägor mötha på denne sydan
Wäster Böksta ägor Sanct Lars sochn möter
Öster Bööksta ägor möta på denne sydan

Backstugu
Sterrtingswall medh små tufwor
backstugu
Eeke- och hassell backe
linda
fierdings stolpe
hård- bladh- och sterttingswall
Sterttingswall
backstugur
linda
Swysta byy
kalftäppa
linda
Sidländigh linda
linda
linda
linda
Kalftäppa till Numero 1
linda
Bysens uthmarck
linda
linda
linda

Scala ulnarum
afmätt Anno 1692 af
Niels Lundberg