D14_042

(Rubriken kan läsa på baksidan D14-041, men upprepas här:)

Geometrisch Charta öfwer Stratompta i Törnwalla sochn och Banckekinds härad

(Text på denna sida:)
 
                Notarum Explicatio

Littera et                                              Leermylla  Sandblanda   Röö       Leerblanda  Dungiord   Skiörjord   
Numero                                                                   leera            leerjord   dungjord                                                     
    Stratompta består af 3 hemman       Tunnor       Tunnor        Tunnor     Tunnor     Tunnor      Tunnor    
    och 2:ne obebygde skatte uthjor-          Cappar         Cappar     Cappar      Cappar      Cappar       Cappar
    dar in alless 18 stänger /á 5
    ahlnar stångh/ i fult byamåhl
A. Åker i östra gierdet, lermylla
    medh något klappersten ibland         15 : 16
B. Sandblandat leera                               -     -         6 : 24
C. Hårdh och rööleriord widh
    backarna något sandblanda                 -     -         -     -           8     -         -     -       
D. Dunghiordh                                        -     -         -     -            -     -         -     -         11 : 24  
E. Skiörjordh                                           -     -         -     -            -     -         -    -          2     -
F. Leerjordh                                             -      -       -      -           6     -
G. Åker i Wästra gierdet, styf
    leeriord lytet öhrblanda wid
    backarna                                              -     -        -     -            7 : 16 
H. Leerblanda dunghjordh medh
    öhr kringh backarna                            -     -        -     -             -     -        7 : 16
J. Dunghiordh                                         -     -        -     -             -     -        -     -        9    -
K. Skiörjordh eller biörckleera på
    sombliga ställen nogh grundh            -     -        -     -             -     -        -     -        -     -        13 : 16

                                                                                                        Höö sommar lass                                                                           
    Ängiarna
L. Nyängen, af skryn hårdh- bladh- och sterttingswald medh
     några graaner och eekar uppå                                                            10
M. Holmängen, af skryn hårdwald medh en granbacka                          6
N. Stoorängen, består af fnuggwaldh medh hween ibland,
    mycket mager och skarpp gräswäxt, intet synnerligh bärande,
    derest och ähr några granbackar. Höö till                                            9
O. Tiufkietten, af skryn och skarpp hårdhwaldsblanda starr- och
    sterttingswaldh, medh gran- biörck och wydebuskar öfwer
    wäxt, höö till                                                                                        8
P. En beteshaga af ungh granskough och tämmeligit godt muhl-
    bete för 16 kohr.

    Wthmarcken här till den ganska ringa ähr, består af
    skarpp och stennigh wald medh ungh granskough bewäxt;
    Muhlbete på uthmarcken och i deras sambfelte och en-
    skylte beteshagar någorlunda till nödtorfften; Skough på
    samfältes dehl mycket ringa: Jntet fiskie ey eller flere
    lägenheeter. Föruthan några särskilte åkerlyckor och
    beteshagar som skohla uti Special Description ihogh-
    kommass.

    Grannarna
Numero 1 Oluf Andersson Cronohemman 1.
    om 4 stänger i byamåhl

(Texten fortsätter t.h. om kartbilden:)
Littera et                                              Leermyl-  Röö lee-    Sandblanda  Leera     Leerblanda   Dungiord   Skiörjord  Höö   
Numero                                                la              raa             leera                             dungjord                                                             
                                                           Tunnor       Tunnor       Tunnor       Tunnor     Tunnor       Tunnor      Tunnor   Somma
                                                                 Cappar       Cappar     Cappar        Cappar       Cappar      Cappar     Cappar    lass
    Hafwer åker i Östra gierdet            3 : 14 1/9     1 : 24 2/9    1 : 16          1 : 10 2/3   -    -           2 : 19 5/9      -     14 2/9
    Åker i Wästra gierdet                      -     -            1 : 21 1/3    -     -           -     -        1 : 21 1/3     2     -          3     -
    Höö i Nyängen, skryn hård-
    bladh- och sterttingswald                                                                                                                                                 2 2/9  
    J Holmängen, skryn hårdhwaldh                                                                                                                                     1 1/3
    J Stoorängen, fnuggwald medh hween                                                                                                                            2
    J Tiufkietten, skryn och skarpp                                                                                    
    hårdwaldsblanda starr- och sterttingswald                                                                                                                       1 7/9
6. Har tillförende warit åker, men för
    des odugligheets skull,
    uthlägges den till samma beteshaga,
    den är opgiordt af.
7. En beteshaga af ungh granskog
    och skarpt muhlbete för 2 oxar
8. Noch en Dito af biörck- eek
   och annan små löfskough,                     
    muhlbete tämmelig godt för 5 kohr
9. Noch en Dito af bergh och ungh
    gran- och biörckskough,
    magert muhlbete för 1 koo.
10. En kalftäppa medh ungh löfdkough bewäxt.

2. { Nilss Håkansson och }
    { Pehr Håkansson        }
    Frelsehemman 1, under Herr
    Lars Sparre ähr af lyka stång-
    fall, sampt åker och ängh med
    näst föregående
11. Noch en serskilt åkerlycka widh
    Ryttaretorppet öhr- och gruusjordh - 26 cappar
12. Straxt der hooss en lyten kalftäppa,
    med några små biörckbuskar
13. En hagstäppa af skarp hårdwald,
    beerg och små löfskough
14. Een lyten beteshaga af fnuggwaldh
    och granskough
15. Een beteshaga af godh tall- gran- och
     något små biörckskough, tämmeligh
    godt muhlbete för 2 eller 3 par oxar   
16. En Dito af godh gran- eek- och
    annan ungh löfskough,
    muhlbete som består af kierr och
    steenwald för 4 á 5 kor åhrligen
    Detta hemman har och en skatteuthiord
    i Böhlstompta, om 2 stänger som ligger
    i wadh och fohr med gran-
    narna der sammastädes

3. { Tydick Pehrsson och }
    { Giöran Hålgersson    }
    Cronohemman 1, om 6 stänger i
    byemåhl, ähr slaget lendsman-
    nen i Åkerbo häradh till bostelle,
    har begge ända lotterne i wadh
    och fohr, sampt i de andra ägorna.
    Hafwer åker i Östra gierdet        5 : 5 1/3      2 : 21 1/3      2 : 8       2 : -       -     -       3 : 29 1/3       - : 21 1/3
    Åker i Wästra gierdet                 -     -            2 : 16            -    -        -    -      2 : 16      3 : -               4 : 16
17. En åkerlycka för sigh allena
    lerblanda dungjord                     -    -             -    -              -    -        -    -        - : 10
  
    Höö i Nyängen, skryn hårdh- bladh- och sterttingswald                                                                                           3 1/3
    J Holmängen, skryn hårdhwaldh                                                                                                                                2
    J Storängen, fnuggwald medh hween iblandh                                                                                                            3
    J Tiufkietten, skryn och skarpp hårdwalldsblanda starr
    och sterttingswaldh                                                                                                                                                    2 2/3
18. Een tompt straxt widh Numero 1 belägen, aff godh hård-
    waldh, brukas mehrendehls till kalftompt, effter den
    ähr af mycket skarpp och mager gräswäxt.

(Text i högra spalten; rubrikerna för åkerslag upprepas här, men inga siffror
finns i kolumnerna, utesluts därför här:
)
Littera et Num-
mero
19. En kalfhaga tillsammans medh Numero 2 af ungh löfskough
20. Een beteshaga af bergh sampt gran- biörck- och annan små
    löfskough, muhlbete der uti mycket magert och skarpt för 2 kohr.
21. Noch en Dito af ungh gran- och löfskough, magert muhlbete
    för 4 kohr.
22. En hagtäppa af bergh och några små löfbuskar, af föga
    annat wärde.
23. Noch en Dito /af/ bergh och granskogh, skarpt och magert muhlbe-
    te för 4 kohr, i samma hage ähr opgiordt åker, sandiord 9 capland

4. En obebygdh skatteuthiordhs tompt á 2 stänger i byamåhl,
    kommer Jacob Pehrsson och Tydick Steensson i Linghemb
    till, hafwer i stångfall sampt åker och ängh halfparten min-
    dre än föregående Numero 1. och 2.
24. Åker widh dess opbygde torp 25, sandblanda leeriord 1 tunna
26. Noch 2:ne lyckor wid twå andra torpp 27, tillförende warit
    åker, men sedermehra för dess oduglighets skull, igenlagdt
    till muhlbete, brukas till kalftompter.
28. En beteshaga särskildt till denne uthiorden, som består
    af ungh löfskogh och magert muhlbete för 2 kohr.
29. Noch en Dito af bergh och några små granbuskar, af
    ringa wärde.
30. Noch en Dito af bergh- gran- eene- och biörckbuskar
    uti, /intet/ stort wärde

31. En obebygd skatte uthiordhs tompt, ähr lyka stor i stångh-
    fall, sampt åker och ängh medh den förra och kommer
    Pehr Olufsson och Månss Håckensson i Böhlstompta till
32. Har serskildt en lyten åkerlycka, dungiordh 4 cappar.
33. En beteshaga särskildt, af tämmeligh godh gran. och löf-
    skough, muhlbete för 2 á 3 kor åhrligen.
34. Noch en Dito af ungh löfskough, magert muhlbete för 1 koo
    Begge desse uthjordar nyttia skough och muhlbete på sam-
    felte byssens uthmarck tillhopa medh de andra gran-
    narna.
    NotaBene här iempte blifwer förständigat, det åboerne som
    uthiorden Numero 2 ähr tillhörig, i Böhlstompta belägen;
    och Böhlstompta uthjordh som ligger här i byn
    hafwa giordt häfda byten såledess att Numero 2 brukar
    Böhlstompta uthiords åker här i gierderna, för utan 7
    stycken åkerskifften bestående mehrendehls af leer-
    blanda dunghjordh, till 1 ½ tunnelandh och finnes på
    Chartan medh Numero 35 betechnade, dem Böhlstompta boerne
    sielfwa bruka, iempte den andra uthiordens anpart
    i deras gierden belägen, men i ängiarna häfdar och
    bergar hwar sin andehl, som dem medh rätta till-
    kommer, för utan i Holmängen derest Numero 2
    bergar uthiordens anpart.

(Text på kartbilden, upptill varannat ord?:)
Linghems ägor möta här
Åkerbo häradh tager här emoth
Biersta ägor möta

Böhlstompta ägor möta på denne sydan
Jubby ägor i Åkerbo sochn möter här
Jäppesta ägor i Wåldsberg sochn möta här
Manstorps ägor möta
Giählsta ägor möta här

granbacka
Odugligh linda
linda
Linda med några små gran buskar uppå
linda
Granbacka
linda
linda
linda
linda
Ekckebacke
Odugligh linda
Ryttare torpp
linda
linda
Några eekar med små granbuskar uppå
Slätt
linda
Slätt
Torp
linda
Bysens wthmarck
Eekebacka
granbacka
granbacka
Granbacka
Slätt
Granbacka
Granbacka
Wydebuskar
5 steena röör
5 stena röör

Schala Ulnarum
Afmätt in Julio Anno 1693     
af
Niels Lundberg