D14_045

(Rubriken kan även läsa på baksidan D14_044:)

Charta öfwer Giösta i Öhrtompta sochn och Banckekinds härad

                Notarum Explicatio
Littera et                                                                    1)
Numero                                                                            Tunnor Cappar
    Giösta består af 3 hemman om 15 5/12
    stångh i biamåhl, á 6 ahlnar stångh.
A. Åker i det ena giärdet leerblanda swartt-
    mylla med klappersteen och öhr kring backarna
    mycket grundh                                                                19        -
B. Sandmylla                                                                        5        -
C. Skörjordh                                                                         9        -
D. Åker det andra gierdet sandjord                                     15       -
E. Sandblanda leera med klappersteen                                 9       -
F. Flåttleera                                                                           3       -
G. Dunghjordh                                                                     4        - 
                                                                                   
                                                                                Höö sommar lass                                                                           
    Ängiarna
H. Stoorängen af mager och skarpp hård-
    wallsblanda stärttingh, starrwall och dye-
    båttn, uid bäcken mycket besuärligh
    att bärga, besynnerligh i wåta åhr; och
    blifuer i medellmåttiga åhr, höö in alles                15
    Starr- och kierrwallshöö                                        45
J. Tårckillsängen består af hårdwalls-
    blanda sterttingh                                                    10
    Sterttingh                                                                6

(Texten fortsätter t.v., högra spalten:)
Littera et
Numero
AB. Noch en ängshump af hårdwallsblanda
     sterttingh till                                                          3

    Skough finnes här till litet af ungh gran-
    och tall, tienligh till trinne och stafuer
    men för slår intet till byssens tarff
    huarcken der till eller weddebrand
    Muhlbete på uthmarcken ganska magert
    emellan bärgen på kierret wore wäll
    gott, /bete/, men der kan ingen booskap gåå,
    effter det ähr mycket sanckt och ogangneligt
    Fiskie i Hahllby siöön med noot /och/ näät
    till 3 ½ nootwarpp, huarest fåås un-
    derstundom, lytet mörtt, braxen-
    panckor, giäddor och abbor. Des u-
    tan hafua åboerne huar sine hagar
    och åkerlyckor, som skohla uti Special
    Description blifwa antechnade.

    Grannarna
Numero
1. Anders Pehrsson Frelssehemman 5/8
    opgifuit i byte för annat frelsse till
    Herr Öfuersten Velling om 3 stänger 2 ½
    ahln i byamåhl. Hafuer åker i det ena
    gierdeth
K. Åker i deth andra gierdet
                                                                      (Ena gierdet        Andra gierdet)
                                                                       Tunnor Cappar    Tunnor Cappar
    Leerblanda suartt mylla med klappersten      4       7
    Sandmylla                                                      1       3 ½ 
    Sandblanda leera med klappersten                                            2        -
    Skiörjord                                                         2        -
    Sandjord                                                                                     3        10 1/4
    Flåttleera                                                                                     -        21 1/4
    Dungiord                                                                                     -        28 1/4
    Biörck leera
    Öhrjord
L. Noch åker i en lycka af beteshagen optagen   
    Biörckleera                                         1    16
    Jtem öhrjord                                        1    8
                                                                                 Höö sommar lass    
    Ängh i Stoorängen mager och skarpp hård-
    wallsblanda stärttingh                                                 3 1/4
    Jtem starr och kierrwallshöö                                       10
    Ängh i Tårckillsängen hårdwallsblanda stärtting       2 1/8         
    Jtem sterttingswall                                                      1 1/3  

(Text i vänstra spalten:)
Littera et
Numero
AB. Noch /i en ängshump af/ hårdwallsblanda sterttingh
M. Een beteshaga af bergh och ungh löfskogh
    magert bete
N. Noch en Dito af ungh granskogh uthi, till
    sammans (skada) att föda 5 kohr uthi.
ad. Noch en lyten kalfhage tillhopa med Numero 5
    består mäst af bergh och eekeskogh

Numero 2. Lars Pehrsson ½ Frelsehemman under lands-
    höfdingen Herr Nills Gripenhielm om
    3 stänger i byamåhll hafuer åcker det ena gierdet
    Åker i det andra gierdet
                                                                          (Ena gierdet        Andra gierdet)
                                                                         Tunnor Cappar    Tunnor Cappar
    Leerblanda suartt mylla med klappersten      3        22 1/4     
    Sandmylla                                                       -        31
    Sandblanda leera med klappersten                                                1        24               
    Skiörjord                                                        1        24
    Sandjord                                                                                        2        29 ½
    Flåttleera                                                                                        -        19                                                                                   
    Dungiord                                                                                        -        25
    Biörck leera
    Öhrjord
O. Noch åker af beteshagan optagen biörckleera    -    24
ac. Een lyten åkerlycka tillhopa med Numero 3
    af suarttmylla huardera till                                   -    2
                                                                                                  Höö
    Ängh i Stoorängen mager och skarpp hård-                    sommar lass
    wallsblanda sterttingh                                                         3
    Jtem starr och kierrwallshöö                                               8 3/4
    Ängh i Tårckills ängen hårdwallsblanda stärttingh            2
    Jtem sterttingh                                                                    1 1/8
    Noch hårdwallblanda sterttingh                                          5/8 
ae. Een lyten kalfhaga tillhopa med Numero 3
    af bergh och eekeskogh.
P. Een beteshaga tillhopa med Numero 3 af bergh
    sampt ungh gran och löfskogh ringa bete
q. emellan bärgen. q. Noch en för sigh alle-
    na af hårdwallsbeete att föda 1 koo.

Numero 3. Joen Månsson Cronohemman ½
    opgifwit i byte för annat frelsse till
    Herr öfwersten Velling, ähr lyka både i
    stångfall sampt andra lägenheeter med
    näst åfwanstående Numero 2
R. Noch åker af beteshagan optagen skiöhrjord     -    11
S. Een beteshaga af magert hårdwallsbete
    att föda en koo.
T. Noch en af bergh och ungh granskogh magert bete

Numero 4 { Erich Månsson och } Skattehemman 1 om 3
                 { Tore Månsson         } stänger och 2 ahlnar i byamåhl
    Hafwer åker i det ena giärdet
    Åker i det andra giärdet
                                                                         (Ena giärdet     Andra giärdet)  
                                                                        Tunnor Cappar Tunnor Cappar
    Leerblanda suartt mylla med klappersten     4       3 ½
    Sandmylla                                                     1       2 ½
    Sandblanda leera med klappersten                                         1       30 ½
    Skiörjord                                                       1       30 1/4
    Sandjord                                                                                   3      7 3/4
    Flåttleera                                                                                  -       20 3/4     
    Dungiord                                                                                  -       27 3/4  
    Biörck leera
    Öhrjord
aa. Åker fiellar i bägge gierderna suartt-
    mylla och halfparten grund sandjord               1   8
u. Noch åker af beteshagan uptagen skiörjord    1    4
                                                                                           Höö sommar lass
    Ängh i Stoorängen af skarpp och mager hård-
    wallsblanda sterttingh                                                        3 1/4
    Starr och kierrwallshöö                                                      10
    Ängh i Tårckillsängen hårdwallsblanda stärttingh             2 1/8
    Sterttingswall                                                                      1 1/4
 v. Noch äng för sigh allena starrwall                                     3
    Noch ängh af hårdwallsblanda sterttingh                           5/8
W. Een beteshaga af bergh sampt tall-
    gran- och ungh löfskogh muhlbete för 2 koor
X. Een lyten kalfhaga af bergh eeke och annan
    ungh löfskough
Y. Noch en lyten beteshaga af hårdwalls
    beete för en koo. Des uthan är här
    till en uthiord i Måsänder om 6 3/4 ahlnar
    i byamåhll. Vide Måsänders Chartan Follio
    Noch en uthjord i Hielmsätter vide Follio

Numero 5. Håkan Nillsson Frälssehemman ½ under
    Herr öfwersten Vellingh om 2 stänger
    och 4 ahlnar i byamåhll.
    Hafwer åker i deth ena gierdet
    Åker i deth andra gierdet              
                                                                        (Ena giärdet     Andra giärdet)  
                                                                        Tunnor Cappar Tunnor Cappar
    Leerblanda suartt mylla med klappersten     3        9
    Sandmylla                                                      -        28
    Sandblanda leera med klappersten                                         1        17 3/4
    Skiörjord                                                       1        17 3/4
    Sandjord                                                                                  2        19 
    Flåttleera                                                                                  -        16
    Dungiord                                                                                  -        22
    Biörck leera
    Öhrjord
ab. Åkerhumpar i bägge gärderna suartt-
    mylla halfparten grund sandjord   -    26
z. Noch åker afbeteshagan optagen
    Biörckleera och öhrjord                -    16
                                                                                       Höö sommar lass
    Ängh i Stoorängen skarpp och mager hård-             
    wallsblanda stärttingh                                                      2 ½
    Starr och kierrwall                                                           7 ½
    Ängh i Tårckillsängen hårdwallblanda sterttingh            1 6/8
    Sterttingh                                                                          1
Å. Een beteshaga af hårdwallsbete med ungh ahll- och biörckbuskar uti
    att föda 1 koo.
Ä. Noch en beteshaga af ungh löfskogh men ringa bete.
Ö. Noch ängh wid Hahlby siön af måss- och dyewall 1.
    Noch hårdwallsblanda sterttingh ½. Här hafwa Hielmsätters boerne
    giordt intackar på deeras syda, som består af åker och ängh. 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Öfwerby ägor i Giesta sochn möter
Brånsta ägor i Giesta sochn möta här
Ehlby ägor i Skiärkinds sochn
Hahlby herregårds ägor i Skiärkinds sochn möter
Hahlby siöön
Äng till skattegården i Giösta möter
Hielmsätters ägor möta här
Hacksdahls ägor möta här
Hagby ägor möta här
Måsänders ägor möta här

(Olika gränsmarkeringar, nedtill och upp längs vänstra kanten:)
Een jordfast steen uthnär en kiälla
5 stena rösör
Kiälla
Een sten med andra stoora steenar på ett bergh
Een lööss steen opsatt i en ly-
ten stenrössia
Een wacker steen på andra stenar opmurat
Sten ligger kulla

Odugelig backa af berg och några små gran buskar
Soldatestugor
Giösta by
backstuga
kalftäppor
linda
Starr wald
Eekebacka
Eekebacka
Starrwald
hårdwaldsblanda stertting
Stertting
linda
linda
Eekebacka
hårdwaldsblanda stertting
Eekebacka
Kierr med små ahlbuskar
Swedh
ung gran- och tallskog med berg
och tordt bete emellan bergen
Kierr
gran och tall backa med eekar ibland
Starrwald med små biörckbuskar
Lilla Råssöö
små buskar
Slätt kierr
Stora Råssöön består af berg
med granskog och små ahlbus-kar uppå
Råsskierret består af sanckttt dyebottn med
några små ahl- och biörckbuskar
kring om kierrlaggen, men elliest deth öfriga slätt
Eekebacka
Een lyten täppa med små buskar uti, brukas
merendehls till bete
kierr
kiella
här hafa Hiälmsätter giort intakor

Schala Ulnarum
Afmätt in Julio Anno 1692
af 
Niels Lundberg

(Senare text nere t.h.:)
Reviderad för skattläggning år 1804 af G:E:S:

_____________________________
1) Rubrikerna redovisas inte här, eftersom åkertyperna är desamma
som nämns till höger i texten. Arealen uppges i tunnor och cappar.
Rubrikerna är:

Leerblanda suartt mylla med klappersten
Sandmylla
Sandblanda leera med klappersten
Skiörjord
Sandjord
Flåttleera
Dungiord
Biörck leera
ohrjord
Höö sommar lass