D14_047

(Rubrik:)
Charta öfwer Ring i Öhrtompta sochn och Banc-
kekinds härdh1

    Notarum Explicatio
                                                                    Leerjord     Sandjord   Leerjord     Dung       Grund       Höö
                                                                   med något                                         jord         öhrjord   
                                                                  klappersten                                                                                    
   Ring består af 1 ½ hemman och en          Tunnor       Tunor        Tunnor      Tunnor     Tunnor    Sommar
   /obebygdh/ crono-uthiord, in alles                 Cappar      Cappar      Cappar     Cappar    Cappar   lass
    till 16 stänger i byamåhl
A. Åker i Södra giärdet leerjord med
    något klappersteen ibland                         7    16
B. Sandjordh                                                 -      -          6    -
C. Åker i Nårra giärdet leerjord                    -      -          -    -            -    24
D. Dunghjordh                                              -      -          -    -            -     -            1    -
E. Öhrjord mycket grund kringh backarna   -      -          -    -            -      -            -    -        1    24
F. Åker i Wästra giärdet sandblanda
    öhrjord noch grund kringh backar-
    na och med steen skiähr under                  -     -           -    -            -     -            -    -        7    16
G. Dunghjord                                                -     -            -    -            -    -            4    8

    Ängiarna
H. Taakängen består af groff starrwall till                                                                                            8
    Jtem hårdwall                                                                                                                                    2
J. Wästerängen af hårdwall                                                                                                                   5
    Jtem starrwall                                                                                                                                    9
K. Broolundh af skryn hårdwall                                                                                                           10
    Starrwall                                                                                                                                           18
L. Stoorängen af hårdwall                                                                                                                     8
    Jtem starrwall                                                                                                                                    20
M. Een beteshaga af hård- och kierrwallsbeete,
    sampt med några små tall och
    granbuskar uthi att föda 18 kohr uthi.
    Fiske ganska ringa i Ringbo
    åhn om wåhren när mycken wattuflod ähr.
    Fleere lägenheeter finnes
    här till intet, allenast några åckerhumpar
    till Numero 2, hwilka skohla uthi
    Special Description ihogh kommas.

    Grannarna
Numero 1 { Erich Hansson och }
                 { Anders Jonsson     }
    Sämie hemman 1 om 10 stänger
    i byamåhll
    Hafwer åcker i Södra giärdet                4    22        3    24       
    Åker i Nårra giärdet                               -     -          -     -         -    15        -    20        1    3
    Åker i Wästra giärdet                             -     -          -     -         -     -         2    21        4    22
    Hårdwallsängh i alla fyra ängiarna                                                                                              15 5/4
    Jtem starrwall                                                                                                                               34 3/8
    Noch en skatte-uthiord i Åhs, om 8
    ahlnar i byamåhl, vide Åhs Charta Folie /75/

Numero 2
    Pehr Olufsson Cronohemman ½
    opgifwit i bythe för annat frelsse till
    Herr öfwersten Maurits Vellingh
    om 4 stänger i byamåhll
    Åker i Södra giärdet                             1    28        1    16
    Åcker i Nårra giärdet                            -     -          -     -         -    6         -    8          -    14
    Åker i Wästra giärdet                            -     -         -      -        -     -         1    2         1    28
aa. /Enskylte/ åkerhumpar i Södra
    giärdet sandjord                                    -     -          -     26
ab. Åker hump i Nårra giärdet leerjord    -     -          -     -          -    6 ½ 
ac. Åker hump i Hagby åkergierde                                    
    leerjord                                                  -     -         -     -         1     -
    Hårdwallshöö                                                                                                                            6 1/4
    Starrwalls dito                                                                                                                           13 2/3

Uthjorden bruukas förtyden till Öhrtompta
Klåckare bohl, ähr elliest i bya-
måhl 2 stänger. Hafwer åker i Södra giärdet   
4de kornet och 3ie dito                             -    30        -    24      
J Nårra giärdet                                          -     -          -     -         -     3        -    4         -    7
J Wästra giärdet                                        -     -          -     -         -     -         -    17       -    30
Hårdwalls höö                                                                                                                               3
Starrwals dito                                                                                                                                7

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kleefsta ängh möther här
Haghby åkergierde och ängh möther här
Åhs ägor mötha här på denne sydan
Ängen Jaaröön möther här
Swenby herregårds ägor mötha
Öyeby i Askeby sochn ägor möther här
Skrafwesta herregårds ängh möther här

Starwald
hårdwald
Starrwald
sank linda
kalf täppa
Kalftäppor
Ring
Ekebacka
hårdwald
Starrwaldh
Starrwald
Slätt kierr
Kierr med några små tallbuskar
bergh och granskogh

Schala Ulnarum
Afmätt in Junio Anno 1692
af
Niels Lundberg

(Senare text nere t.h.:)
Anno 1746 är denna Charta för jemföring emot 1735 års
skattläggning öfwer utjorden af 2 stänger i denna
by, reviderat och til utrakningen approberad

______________________
1) Fel för häradh