D14_050

(Rubriken till denna kartakt kan läsas på D14_049,
men redovisas även här:
)

Charta öfwer Måsänder i Öhrtompta sochn och Banckkinds härad

    Notarum Explicatio

Littera et                                                        1)
Numero
    Måsänder består af 3 hehla hemman och 2:ne
    bebygde uthjordar, om 23 ½ stångh i byamåhl,
    stången är 5 ahlnar lång
                                                                                          Tunnor  Cappar 
A. Åker i der ena giärdet, leerjord                                       3          -
B. Klapperjord kringh backarna något öhrblanda                9        16
C. Leerblanda öhrjord grund kringh backarna                    10        -
D. Öhrblanda dungjord, wid ändarna lytet leerblanda         3        16
E. Öhrjord lytet leerachtigt på somblige ställen                  10       16
F. Dungjord mycket mager och skryn jordmånn                  4         - 
G. Åker i det andra giärdet leerjord med något klap-
    persten på åthskilliga ställen                                            14       -                     
H. Leerblanda dungjord                                                        9        -  
J. Dungjord                                                                            8        -
K. Öhrjord                                                                             9        -

                                                                                                              Höö
    Ängiarna                                                                                           Sommar lass    
L. Stoorängen består af hårdwall och sanck starr, som ähr
    mycket besuärligh att bärga besynnerligen i wåta åhr,
    bärgas höö der på i medellmåttiga åhr. Hårdwals höö                        65
    Starrwallss höö                                                                                   131
M. Noch en lyten ängh, Söörmåssen kallat, derest alla grannar-
    na hafua lyka dehl uthi, så när som Numero 4 har der intet
    hårdwall                                                                                              7 ½
    Giärdes höö på linderne af maa- och hårdwall                                   6

    Skough finnes här till ingen, uthom hanck och stöör,
    men lytet gran- och små löfskough i deras instängde hagar,
    som huarcken förslår till trinde, stafwer eller wedde-
    brand; muhlbete mycket skarpt och magert. Fiskie ähr här
    intet, ey eller fleere lägenheeter, allenast huar sine
    små beteshagar, och små åkerlyckor, som skohla uthi
    Special Description blifua opförde.

    Grannarna
Numero 1. Pehr Andersson och } Sämiehemman 2
              2. Måns Tohresson       } om 5 ½ stångh i byamåhl                                            
    Hafwer åker i deth ena giärdet
    Deth andra giärdet
                                                (Ena giärdet        Andra giärdet)
                                                (Tunnor Cappar  Tunnor Cappar
    Lerjord                                    -        22 ½
    Öhr blanda klapper jord         2        7
    Leerblanda öhr-iord               2        11 1/4
    Öhr blanda dungjord              -        26 1/3
    Öhr-iord                                 2        14 2/3        2        3 ½
    Dung-iord                               -        30              1        28 
    Leer blanda dungiord                                         2        3 ½
    Leer iord med något klappersten                        3        9           
    Skiör iord och biörck leera
aa. Een åkerfiäll i Östra giärdet dungjord  -    12
ab. Noch en åkerlycka af beteshagan
    upptagen skiörjord                                 1     -
                                                                                                        Höö Sommar lass
    Hårdwallsäng i Stoorängen                                                           15                            
    Starrwall                                                                                        30 1/4
    Giärdeshöö af maa- och hårdwalldh                                             1 2/3

(Text i högra spalten:)
Littera et                                                            1)
Numero
    Noch hårdwall i Söörmåssen                                                         1 ½
N. Een beteshaga af bergh och några små granbuskar stå
    der å hwar på bärgen, hwar emellan ähr magert och skarpt
    muhlbete till 4 kohr.

Numero 3 Hindrich Tohresson Cronohemman 3/4 opgifwit i bythe för
    annat frelsse till Herr öfwersten Maurits Vellingh
    om 4 stänger i byamåhll hafwer åker i det ena giärdet                                     
   Åker i det andra giärdet
                                                    (Ena giärdet          Andra giärdet)
                                                    (Tunnor Cappar    Tunnor Cappar
    Leerjord                                       -        17 1/3
    Öhr blanda klapper jord              1        20
    Leerblanda öhr-iord                    1        22 ½               
    Öhr blanda dungjord                   -        19
    Öhr-iord                                      1        25 1/6        1        17
    Dung-iord                                    -        21 2/3        1        11 1/3
    Leer blanda dungiord                                              1        17
    Leer iord med något klappersten                            2        12 ½
    Skiör iord och biörck leera
ac. Noch en åkerlycka till hoopa med
    Numero 4. och 5. af ängen
    biörckleera                                 -    13
                                                                                                     Höö Sommar lass
    Ängh i Stoorängen af skryn hårdwall                                         11                                      
    Jtem starrwall                                                                              22 1/4
    Giärdeshöö af maa- och hårdwalld                                              1
    Noch i Söörmåssen skarp hårdwalld                                            1 ½
O. Een beteshage af bergh och ungh
    granskough, litet till trinne men
    föreslåår intet till weddebrand,
    muhlbete at föda 5 kohr utji

Numero 4. Een bebygdh cronouthjord om 8 3/4 ahlnar i b yamåhl.
    Hafwer åker i dett ena giärdet
    Åker i det andra giärdet
                                                        (Ena giärdet        Andra giärdet)
                                                        (Tunnor Cappar  Tunnor Cappar)
    Leerjord                                            -        7 1/6
    Öhr blanda klapper jord                   -        22 ½ 
    Leerblanda öhr-iord                         -        23 ½
    Öhr blanda dungjord                        -        8 ½
    Öhr-iord                                            -        25            -        21
    Dung-iord                                         -        9 ½          -        19 
    Leer blanda dungiord                       -        -              -        21 
    Leer iord med något klap-persten    -        -              1        1 1/4           
    Skiör iord och biörck leera
    Åker i ängslyckan tillhoopa medh
    Numero 3 och 5 biörckleera    -    6
                                                                                                     Höö Sommar lass
    Hårdwallsängh i Stoorängen                                                            5
    Jtem starrwall                                                                                   9 ½
    Jtem giärdes höö hård- och maawall                                                3/4
P. Een lyten slåtterhaga aff beteshagan frånstängdh                            
    med små ahlbuskar och sterttingswall till                                         2
Q. Noch en /lyten/ beteshaga tillhopa med Numero 6 består af bergh
    och några små buskar, dock af föga wärde.

Numero 5. { Erich Joensson och } Frelsse hemman ½ under Herr Clas
                  { Clemmet Tyrsson    } Rålamb är lyka i stångh falla, och andra
    lägenheter med föregående Numero 3.
    T. Een betes haga af bergh och något ungh gran- biörck- ahlskough,
    muhlbete för 5 kohr

Numero 6. Een bebygdh skatteuthiord lyder till Numero 4 i Giösta vide Folio
    ähr äfwen så stoor i stångfall och andra lägenheeter, som åf-
    wanstående crono uthjord.
R. Een lyten beteshaga aff ahlbuskar och bete för kohr 2 stycken
    Jtem höö af skarp hårdwalld i Söörmåssan            1 ½ (sommar lass)

Numero 7. Skattehemman 1, om 6 och en half stång i byamåhl, som gamle
    bardberaren Johan Piller åbor, hafwer åker i det ena giärdet                           
   Åker i det andra giärdet
                                                       (Ena giärdet        Andra giärdet)
                                                       (Tunnor Cappar  Tunnor Cappar
    Leerjord                                         -        24 ½
    Öhr blanda klapper jord                 2        20
    Leerblanda öhr-iord                       2        24 3/4
    Öhr blanda dungjord                      -        31
    Öhr-iord                                         2        29            2        17 
    Dung-iord                                      1        3 2/3        2        7 1/3
    Leer blanda dungiord                     -        -               2        17
    Leer iord med något klappersten    -        -               3        18 ½   

ad. Een åker fiäll i Östra giärdet af dungjord, der utaf 2/3
    liggia i linda        -    20 (cappar)     
                                                                                                      Höö Sommar lass
    Hårdwallsängh i Stoorängen                                                            18                              
    Starrwallshöö                                                                                    37 1/4
    Giärdes höö af hård- och maawall                                                    2 3/4
    Noch i Söörmåssen af skarp hårdwall                                              1 ½
S. Een beteshaga af godh granskough och tämmelig godt hård-
    walls bete till 6 kohr
ae. Een åkerfiell Hagby tillhörigh af dungiordh    1 (Tunna)

NotaBene desse åkerfiellar med Littera aa. ad. ae. förmenas
    wara uhrfieller här till byn, effter som i Crononanes
    jordebok står förmählt, här skall wara några uthjordar,
    men finnes inga andra än desse att tillgåå.
    Här är och godh lägenheet att opgiöra mehr åcker om åboerne så behaga.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hiählby ägor stöta här
Öfwerby i Giesta sochn ägor möta här
Giöesta ägor möta här
Hagby ägor möta här
Kleefsta ägor möta här
Sohlberga ängh i Askeby sochn möter här
Öfwersta ägor i Askeby sochn möta här
Wistlööth ägor möta här

Torpp
Swidieland
Starrwald
hårdwald
linda
Soldatstuga
Ekebacka med bergh och hårdwal
Kalftäppa
backstuga
Måsänders by
Kalftäppa till Numero 3
Kalftäppa till Numero 2
Skarp hårdwald
Sanck linda
linda
linda

Schala Ulnarum
Afmätt in Julio Anno 1692 af Niels Lundberg

_____________________________________________
1) Åkerslagen redovisas inte upptill, men är desamma som
under Littera t.v. Rubrikerna är:

Lerjord
Öhr blanda klappee jord
Leerblan-da öhr-iord
Öhr blanda dungjord
Öhr-iord
Dung-iord
Leer blanda dungiord
Leer iord med något klap-persten
Skiör iord och biörck leera
Höö sommar lass