D14_052

(Rubrik:)
Charta öfwer Kleefsta i Öhrtompta sochn och Banckekinds häradh

    Notarum Explicatio

Littera et                                               Leerblanda    Öhr-         biörck-     Dung-     Öhrjord    Leeriord     Sand-  
Numero                                                 swartt myl-   blanda      leera         jord                                            blanda
                                                              la med klap   suart                                                                            öhrjord       
                                                               persten         mylla                                                                                       
                                                              Tunnor        Tunnor      Tunnor      Tunnor     Tunnor     Tunnor      Tunnor          
                                                                   Cappar        Cappar      Cappar     Cappar     Cappar     Cappar     Cappar
    Kleefsta består af 3 hemman alla
    lyka stoora i byamåhl
A. Åker i dhet ena giärdet leerblanda
    klappersten med suarttmylla              9 : 16
B. Jtem biörckleera                                 -     -            -     -         3 : -
C. Åcker i dett andra giärdet
    öhrblanda suarttmylla                          -     -           1 : 24
D. Dungiordh                                           -     -           -     -         -     -        1 : 16
E. Öhrjord                                                -     -           -     -         -     -         -     -            1 : 28
F. Åker i dett trydie giärdet
    leera och klappersten                           5 : - 
G. Dunghjord                                           -     -           -     -         -     -        4 : 16
H. Leerjord                                              -     -           -     -         -     -         -     -            -     -          - : 28 
J. Öhrjordh                                               -     -           -     -         -     -         -     -           1    24
K. Noch en åkerlycka
    sandblanda öhrjord                              -     -            -     -        -     -         -     -            -     -          -     -        3 :24

                                                                                                Höö sommar lass
    Ängiarna    
L. Stoorängen af hårdwall med små starr ibland till                       32
    Jtem groof starrwall                                                                    16
M. Lill ängen af hård- medh starrwall beblandat till                      18
    Skough finnes här ingen, allenast några små granbus-
    kar på deras enskylte uthmarck som ähr ganska ringa;
    Muhlbete intet stoort om; intet fiskie eller fiskiewattn, ey
    eller fleere Commoditeter

    Grannarna
Numero 1.
    Pehr Månsson Sämiehemman 1   
    Hafwer åker i deth ena giärdet        3 : 5 1/3       -     -            1 : -
    J deth andra giärdet                         -     -            - : 18 2/3      -    -         - : 16        - : 20    
    J deth trydie giärdet                        1 : 21 1/3     -     -             -    -        1 : 16        - : 18 2/3      - : 9 1/3  
    J lyckan sandblanda öhrjord           -     -            -     -             -    -         -    -          -    -              -     -          1 : 8
                                                                                                Höö sommar lass
    Ängh i Stoorängen hårdwall med små starr iblandh            10 2/3
    Starrwall                                                                                5 1/3
    Ängh i Lillängen hårdwall med små starr ibland                  6
    Een lyten humblegård om 60 stänger 
 
Numero 2.
    Pehr Joensson Cronohemman 5/8 opgifwit i bythe för annat
    frelsse till Herr öfwersten Maurits Vellingh och hafwer
    detta hemman lyka i åker och ängh, sampt andra lägenheeter
N. som föregående. Föruthan detta tilhopa med Numero 3 N. 2:ne
    små lyckor huardera till åhrligit uthsäde öhrjord
                                                                   -    -           -    -           -     -         -    -        - : 10

Numero 3.
    Thore Håkansson Frelsse hemman 1 under Herr Clas Rolamb
    ähr i alla måtto lyka med föregående Numero 2
    Jtem en lyten humblegård om 70 stänger.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Öfwersta ägor i Askeby sochn möta
Sohlberga ägor i Askeby sochn möta här
Måsänders ägor mötha här
Haghby åkergierde möther här
Rings ägor möta här
Strafwesta Herregårds ägor möta här
Lill-Breeby ägor i Askeby sochn möta här

3 steenar
Bysens wthmarck
2 steenar
4 steenar
3 steenar
Een stoor steen kallas klöfsteen
linda
linda
linda
Kleefsta
linda
linda
Hårdwald med små starr ibland
Starrwald
Eke och hassle backa

Schala Ulnarum 
afmätt in Julio Anno 1692
af Niels Lundberg

(Senare text i nedre, högra marginalen:)
 För jemföring emot 1705 års skattläggning på sämje-
hemmanet, är denna Charta uträknat och Jnnehållet
på åkern befunnit som /observer..n/ på sit behörige ställe
förvarad närmare utwisar