D14_054

(Rubrik, svårläst, texten utfluten:)

Banckekinds häradh Örtompta sochn och Göstadh byy

    Explicatio Notarum

Littera                                                                        Åker          Höö
    Giösta högwälborne Herr baron och                    Tunnland    Lass
    Lagman Nils Gripenhielm sig till
    byth af Konglig Mayestät och Cronan
A. Norra giärde mehrendels sandblandat
    mylla, doch en dehl dung och skiörjord
    som inthet altid wäl lyckas, hafwerjord            7 1/16
B. Södra Dito qvalitet någon mehr lehra               6 1/8
C. Engh som myket sydländig och beswärlig
   
ähr at berga höö uppå då wåthe åhr
    infalla, af star och stertingswall                                            13

(Högra spalten:)                                                                     Höö
D. Engh af god grassvaxt och                                                 lass
    hårdwals höö                                                                         2
E. Betes hage om 5 koobeten
    Elijst medelmåttigt godt bete
    så i hagarne som på uthmarken
    finnes skough til fångh
    och wedebrand

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Schierkinds och Gistadh sochn gränssar
Schierkinds sochn möter
Thor siön
Hielmsätter ägor
Qartorpa ägor mötha här
Hageby ägor
Hagsdahl byy ägor
Hageby engh sampt andre dess ägor mötha här
Måsänder byyägor mötha

...  hagar
Små gran och ene buskar på stenbackar
Stoor gran skough
Små sand och sten-bakar tienligt til betesmark
Gösse hagar
Hårdwals engh
Linder eller betesmark
Engh aff små starr mycket sydlandigh dels och hårdwall
Bergas undertjden uppå detta kiär
Gran och tall dugeligh till gerdsel och stör
Beteshagar med gran och annan små skough bewuxen
Morass eller dy måse med små tall öfwer wuxen
Råås ön betesmark
Thor öön
Betes mark

Scala Ulnarum
Afsatt Anno 1689
Erik Nerbelius
junior