D14_057

(Rubriken kan läsas på D14_056, men redovisas även här:)

Geometrisch Charta öfwer Åhs i Öhrtompta sochn och Banckekinds härad

    Notarum Explicatio

Littera et                                                            Leerjord   Dungiord    Sandmylla   Sandiord  Leeriord
Numero                                                                               lytet            med             med          grund
                                                                                            leerblanda  klappsten     klappsten               
    Åhs består af 6 hehla och halfwa hemman
    sampt en skatteuthiord tillsammans 15 stänger
    och 4 ahlnar i fult byamåhl á 6 ahlna stångh.
A. Åker i Södra gierdet leeriordh                          9    -
B. Dungiord lytet leerblanda                                 -     -        5    -
C. Sandhmylla med klappersten, kringh backar-  
    na nogh grundh och medh skiähr under             -    -         -    -         24    -
D. Åker i Norra gierdet, sandiordh medh
    klappersten, kringh backarna nogh grund
    och öhrblandat                                                    -    -         -    -          -    -        10    -
E. Leerjord, tämmeligen grund kringh bac-
    karna på åthskillige ställen                                 -    -         -    -          -    -          -    -            7    16
F. Åker i Lillgierdet, leeriordh                               3    -
G. Åker i Löthgierdet, leerblanda dungjordh         -    -        10    -

H. Storängen, består af hårdhwall, sampt
    starr- och kierrwall, tämmeligen swår
    att bärga besynnerligh i wåta åhr,
    hwarest och stå några eekar ibland,                          Höö
    hårdwallsblanda maawall                                          36
    Jbidem starrwall                                                        90
J. Måssan, består af starr- kierr- och sanck
    dyewall, mycket swår att bärga mehren
    dhels altydh, men i synnerheet når wåta åhr ähro     60
    Gierdes höö hård och maawall                                   9

    Skough finnes här till på byssens
    sambfälte uthmarck och eenskylte betes-
    hagar, något ungh gran- tall- eeke
    een- biörk- och annan små löfskough
    som hwarcken förslår, till trinne, stafwer
    eller weddebrandh; muhlbete på benemte
    vthmarck och hagar till byssens
    tarf, fiskie intet ey eller flere lägenheter.
    Hafwandes åboerne här iemte, sine
    enskylte åkerlyckor och beteshagar,
    som skohla i Special Description
    hoos hwars och eens ägare blifa
    antecknadt.

    Grannarna
1. Skattehemman 1 under Eekenäs, hwilket
    Baron och öfwersten högwälborne Herr
    Mauritz Velling rustar före, om
    4 stänger och 2 ahlar i byamåhl.
    Hafwer åker i Södra gierdet            2 : 15 2/3      1 : 12 1/4      6 : 20 ½
    Åker i Norra gierdet                        -     -              -     -             -     -           2 : 24 ½      2 : 2 1/3
    Åker i Lillgierdet                             -     26 ½
    Åker i Löthgierdet                           -     -              2: 24 ½
K. Noch åker i en särskildt lycka, sandblan-
    da leera                            5 tunnor
L. Noch i en Dito särskildt lerblanda
    dungjord                     2 tunnor 8 cappar
8. En lyten lycka som des torppare brukar,
    sandhjordh                    18 cappar
                                                                                 Höö
    Höö i Stoorängen, hårdwalsblanda maawall        10
    Jbidem starrwall                                                    25
    J Måssen, starr- kierr- och sanck-
    dyewallss bottn                                                     16
M. En särskildt ängshage, af starrwall
    och sanck dyebåttn                                                12
N. En lyten ängstäppa, af sterttingswall                     2
7. Noch en lyten ängh, af maawall                             1 ½
    Gierdes höö hårdh- och maawall                            2 ½

O. En beteshaga af bergh och steenigh marck, medh gran- tall-
    eek- biörck, och annan små löfskough bewäxt, hårdwallsbete för 5 kohr
    Här till är /och/ en trägård af några äpplen, päron- och kiersbärsträn, Jtem
    en lyten kryddegårdh, men ingen humblegårdh ännu anlagdh.

(Text i högra spalten:)
Littera et                                                            Leerjord  Leerblanda Sandmylla  Sandiord  grund
Numero                                                                             dungiord      klapp          med          leeriord
                                                                                                               sten            klappsten               
2. Pehr Nilsson Frelsehemman ½, hwilcket
    Baron och landshöfdingen högwälborne
    Herr Niels Gripenhielm har af hans konglig
    Mayestätt och Cronan emot annat frelsse sigh
    till bytt om 2 stänger i byamåhl, hafwer
    åker i Södra gierdet                                       1 : 4 2/3      - : 20 ½      3 : 2
    Åker i Norra gierdet                                      -     -            -     -           -     -          1 : 9      - : 30 2/3
    Åker i Lillgierdet                                           - : 12 1/4  
    Åker i Löthgierdet                                         -     -             1 : 9
P. Åker i en lycka tillsamans med Numero
    6 leeriord                     28 cappar
    Noch 2:ne små åkerlyckor, af beteshagen
Q. optagen, skiöriordh    10 cappar
R. Jtem dunghjordh        1 tunna 1/4 cappar
S. Noch en Dito, af leerblanda dungiord 1 tunna 8 cappar
                                                                                        Höö
    Höö i Storängen, hårdwallblanda maawall                 4 ½
    Jtem starrwall                                                              11 ½
    J Måssen starr- kierr- och sanck- dywallsbottn           7 2/3
    Gierdeshöö hårdh- och maawall                                  1 1/8
T. En beteshaga, af bergh och något ungh granskough
    Muhlbete för 2 á 3 kohr
U. Noch en Dito, af bergh samt tall- gran- och löf-
    skough, muhlbete skarpt och magert för 5 á 6 kohr.
    Hafwer och här iempte en trägårdh af några gambla
    äpplen, päron och kirsbärsträn, Jtem en humble
    gårdh af 325 stänger.

3. Nilss Olofsson frelssehemman 1, under
    Herr Claes Rålamb, har äfwen lyka både i
    stånghfall sampt åker och ängh medh näst
    föregående. 9. har dess utan /åker/ i en lycka
    af betehagan optagen, sandiordh              2 tunnor
10. Noch en Dito, leerblanda dunghiordh    14 cappar
11. Jtem /en/ lycka leerblanda dunghjordh  3 tunnor
V. En beteshaga af hårdh- och kierwallsbete till 5 kohr
    uti denne åfwanstående haga, plägar understundom,
    när här blifwer fredat och hägnadt, bärgas 2 á 3
    lass höö uppå; här till finnes och några gambla
    kiersbärssträn, Jtem en humblegårdh af 90 stänger.

4. Pehr Joensson frelsehemman ½, under Herr Ba-
    ron och öfwersten höghwälborne Herr Mauritz Vellingh,
    är och så af lyka storleek, så wähl till stånghfallet
    som åker och ängh medh bägge föregående.
12. En lyten åkerlycka sandhjordh     12 cappar
13. Noch en Dito, af dess beteshaga opta-
    gen, skiörjordh        1 tunna 16 cappar
W. En beteshaga af ungh tallskough, starrwalls
     bete för 3 á 4 kohr.
X. Noch en Dito af några små gran och eenebuskar,
    muhlbete för 2 á 3 kohr.
14. En lyten ängstäppa strax der hoss af sterttingswall            4
    En humblegårdh af 70 stänger, Jtem en /lyten/ trägård,
    af några gambla kierssbärssträän.

5. Erich Mårtensson cronohemman ½, under Herr tilldhelning
   förenämbde Numero 1, har äfwen så mycket i stångfall
   sampt åker och ängh som föregående 3:ne hemman
15. Åker i en särskildt lycka sandiord 1 tunna 24 cappar
Y. En beteshaga af bergh och ungh tallskough hård- och
    kierrwallsbete för 3 á 4 kohr
16. En lyten särskildt åkerlycka wid gården, leerjord    16
17. Een särskilt ängh, starr- och kierrwall                                1 ½
    En humblegårdh af 620 stänger, Jtem en
    trägårdh af gambla kiersbärsträn.

(Text i spalten längst t.h.:)
Littera et                                                            Leerjord  Leerblanda  Sandmylla  Sandiord  grund
Numero                                                                              dungiord      klappsten   klappsten  leeriord
6. Som elliest allment nämbnas Kyrkiobyn,
    och ligger i fohr och wadh medh
   Åhss boerne: Enckian hustru Elin
   Tohresdotter frelssehemman ½, under
    Herr Claes Rålamb, af lyka stångfall,
    sampt åker och ängh med dhe 4 åfwan-
    stående hemman 18. En åkerlycka tillhopa
    med Numero 2 sandiordh    1 tunna
19. Noch en Dito enskylt, samma slags
    jordmåhn                1 : 8 cappar   
20. En åkerlycka wid gården, sandhjordh
                                    12 cappar
Z. En beteshaga af bergh och några små
    löfbuskar, muhlbete af intet syn-
    nerligit wärde, 21. En lyten kalfhaga,
    när han fredass kan der bärgas höö till     4 (lass)
    Jngen humblegårdh.

    En obebygdh skatteuthiord :/tilförende
    hört till skattegården i Ringh till, vide
    Ring Chartan Folio  , men sedermera
    kiöpt dher ifrån  af förenämbde Herr
    rustningshållare, och lagts under åfwanstående
    Numero 1, om 1 stångh och 2 ahlnar
    i byamåhl, hafwer åker i Södra gierdet          - : 24 1/3      - : 13 1/4      1 : 1 ½
    Åker i Norra gierdet                                       -     -             -     -             -     -          - : 26 ½     - : 20 1/3
    Åker i Lillgierdet                                            - : 8 1/4   
    Åker i Löthgierdet                                          -     -            - : 26 ½  
                                                                                                                Höö
    Höö i Stoorängen, hårdhwallsblanda maawall                                   3 ½
    Jbidem starrwall                                                                                  7 ½
    J Måssen , starr- kierr- och sanck-dyewallsbåttn                                5
22. En särskildt ängshump, hårdwall                                                      1 ½
23. Jtem en Dito af starrwall                                                                   1
     Gierdeshöö hård och maawall                                                            7/8
24. En lyten beteshaga af bergh och starrwallsbete för 2 kor
25. En åkerhump kallas Kyrckojord, brukas förtydhen af
    Commisteren här i församblingen. Jordmån är sandiord 22 cappar
26. Åker i Lillgierdet till Klåckaregården, sandblanda leeriord    1 tuuna 24 cappar
27. Noch en särskilt åkerlycka straxt dher hos, sandjordh 6 cappar
32. Ett ängsstycke i Kierret äfwen wähl till Klåckaregården af star
    och kierrewall till 1 sommar lass; Elliest har klåckaregården en
    humblegårdh af 600 stänger. 28. Åker i 2:ne små lyckor /till Ryttaretorp/
    Sandjord 1 tunna 3 cappar    29. åker till Soldaten, dungiord 24. cappar
30. En åkerlycka till Klåckaretorppet, sandiord 20 cappar,
31. En åkerlycka, hwilcken en torppare under Hageby brukar,   
     af uthmarcken opp- och intagen, sandhiordh 16 cappar.
    Ängh i samma lycka starrwall                1
33. Ett åkerstycke till cronogården i Ringh

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hageby ägor möta på denne sydan
Een uthiord lyder under skattegården i Ringh möter här
Broby ägor möta åter igen
Brunsåhs ägor möta här
Broby ägor möta
Prästegårds ägor möta här
Barons ängh möter
Rings ägor möta här

holma
Klåckare gård
Öhrtompta kyrckia
fattigstuga
linda
Slätt kierr
hårdwall
Eekebacka
Eekebacka
Åhs
linda
linda
linda
Trät kierret med små ahl och tallskoug
Bysens wthmarck
måsa med tallskog

Starrwall
Backstuga
Ruddamm
Eekebacke
Torpp
Backstuga
Soldatetorp
Torppängskierret
Talbacka
Här hafwer Brunsåhs giordt intakor
Kierr
intakor
holmar
Eekebacka
eekebacka
Hårdwall med eekar
Sandåhs
Slätt kierr

Schala Ulnarum
Afmätt in Junio Anno 1694
af
Niels Lundberg

(Senare text nere t.h.:)
Denna Charta är /år 1746/ för jemföring
emot 1735 års skattläggning öfwer fräl-
sehemmanet Numero 3 uti Åhs by, til des ut
räkning pröfwad och riktig befunnen
    test... C F