D14_060

(Kartakt inskannad i flera delar:
D14_058 Baksida
D14_059 Rubrik
D14_060 Kartbilden
D14_061 Texten
Notarum Explicatio)

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Tufwesällers1 ägor möta här
Humblesätters ägor möta här
Wyswyks ägor möta här
Eekehults torpp möta här
Tackhälla ägor möta här
Söderby herregårds ägor möta på denne sydan

(Några gränsmarkeringar längs sidorna, medsols)
Borgareberget
Borgareskiählet
En fyrkantig sten icke långe sedan utur sitt rätta
    rum flytter men öf-werste änden afslagen
En stor jordfast fyrslin-drigh steen på Knechtängen
En stor fyrslindrigh jordfast steen lutar något wiser wid
    sine 2:ne linier aff linien
Een löss sten afslagen widh en bergssluttningh
Een wacker omskohlat sten wid en bergh slutt-
    ningh

Här hafwer Tufwesätter giort intakor
Bysens wthmarck
linda
linda
Backe
Ängh till Soldatetorp-pen till 4 sommarlass
Tallbacka
Ahlskoug
backa
Tallskough på denne tracht
bergh och gran buskar
hårdwall med små skough uthi
linda
hårdhwall
Starr-och sanck dyebottn
bergh odugligh backa
linda
linda
hårdwall med små skough uthi
linda
linda
linda
Soldatetprpen
Backstuga
Borgarmåsen medh små skough och sqwacker uthi
linda
linda
linda
hårdwall
Siön Höfwern
linda
odugeligh backa
linda
Starrwall
odugligh backa
Wppå denne tracht har endehlss
    Eekehults herregårds torpare
    oppgiordt något åker och ängh
Här hafwer Eekehult giort intakor   

Schala Ulnarum
Afmätt in Julio
Anno 1694
    af
Niels Lundberg


(Senare anteckningar t.h.:)
A        17  -  12
B        4    -   25
C        1   -   16
D        1   -   24
E        2    -   -
F        15  -   22
G        5   -   -
H        1   -   10
K        2   -   16
14       1   -   10
T:        1   -   20
15        -        10   
Reviderad 1804
för skattläggning

______________________
1) Egentligen Tufwesätter