D14_061

(Kartakt inskannad i flera delar:
D14_058 Baksida
D14_059 Rubrik
D14_060 Kartbilden
D14_061 Texten
Notarum Explicatio)

(Rubriken från D14_059 upprepas här:)
Geometrisch Charta öfwer Höfwersböhl i
Öhrtompta sochn och Banckekinds härad

    Notarum Explicatio

Littera                                                                    Tunnor  Cappar           Höö
    Höfwersböhl består af 4 hehla, halfwa                                              Sommar Lass
    och fierdehls hemman och en frelsse
    uthiord, in alles 24 stänger i byamåhl
A. Åker i Södra gierdet, leeriord på
    sombliga ställen nogh grund                                18
B. Leeerblanda dunghiordh                                       4
C. Grundh sandhiordh                                               1        16
D. Flåttleera                                                               1        16
E. Öhriord                                                                  2  
F. Åker i Norra gierdet, leeriordh, nogh
    grund kringh backarna                                          15
G. Dunghiord, som lyder stor nödh af
    wattuflodh åhrligen                                               5
H. Leerblanda sandhmylla                                        1        16
J. Sidländigh leera                                                     7
K. Åker i en lycka, leeriordh                                     2        16

L. Törnemåssen, består af starr- kierr- och sanck dyewallsbottn, mycket 
    swår mitt uthi att bärga, på sydorna är han mycket bergigh
    och medh några tall- gran- och löfbuskar, bärgas höö i medellmåt-
    tiga åhr                                                                                                         14
M. Myren, hwarest Numero 3 har äfwen så stort stångfall som Numero 2
    och 4. består af hårdhwall, sampt starr och sanck dyewallsbottn
    tämmeligh beswärligh mitt på måssen att berga för öfwer-
    flödigt wattn och äfwia skull, kringh sydorna mycket bergh-
    achtigh, och medh någon ungh gran- tall- och löfskough, dher up-
    på ähr hårdhwallshöö                                                                                   32
    Starr- kierr- och dyewallsshöö                                                                      8
N. Lillmåssen, af små starr- och sterttingswall till                                           12
O. Siöängen, af starrwall medh fräkenblandat widh siön                                 24
P. Knechtängen, består endehlss af skryn hårdwall med hween, dhels
    af starr och fräken iblandt, wid siön, mycket swår att berga,
    med några bergh och backar uthi: hårdwallss ängh                                       6
    Starrwall medh fräkenblandat                                                                       18
    Gierdes höö på reenar, linder och maaer hårdhwall
    och maawall                                                                                                   8
Q. En beteshaga till hehla byn, består mehrendehlss af bergh
    och backar och några små granbuskar stå dher å hwar på
    bergen. Muhlbete intet synnerligit af wärde.
    Byssens sambfälte wthmarck, består mäst af bergh, sampt
    kierr- och steenigt wall medh liunghmarck, hwar på ähr
    gran- tall- biörck ahl- och annan små löfskough, till trin-
    ne, stafwer och weddebrandh nödhtorfftigt, så och lytet till löf-
    täckt; Muhlbete någorlunda till byssens tarff: Fiskie i
    Höfweren med skiöte, näät, mierdar, kattzior kan fåås under
    stundom, lytet braxen, gieddor, abbor och mört men förslår
    intet /till/ huus behof.
    NotaBene här är och till wettandess, det Wisswyks åboen inkräck-
    tat sigh en stor parck af denne byens ägor, så..? är innom
    dess rätta rågångh besluten, och består samma parck mäste-
    dhels af beteshagar ängiar och åkerlyckor och finnes bemtälte
    parck på Chartan innom den bruna Jlluminerade Linien
    igen.
    Flere lägenheeter här till finness skohla uti Special
    Description antechnade blifwa.

(Text i nästa spalt:)
Littera et                                            1)
Numero
                Grannarna
1. Jöns Nilsson och } gammalt frelssehemman 1
    Jöns Pehrsson     } under Baron och
    öfwersten högwälborne Herr Mau-
    rits Vellingh om 10 stänger i bya-
    måhl hafwer åker i Södra gierdet   
    Åcker i Norra gierdet
                                                (Södra gierdet        Norra gierdet        Höö)
                                                (Tunnor Cappar    Tunnor Cappar    Sommar Lass)
    Grund lerjord                        7        16                6        8
    Leerblanda dungiord            1        21 1/3
    Grund sandjord                     -         20  
    Flåttleera                               -         20
    Öhriord                                  -        26 2/3
    Dungiord                                                             2        2 2/3
    Lerblanda sandmylla                                           -        20
    Sidlandig leeriord                                                2        29 1/3
    Leriord
    J Lyckan (leriord)   1    1 1/3

    Höö i Törnemåssan starr- kierr-
    och sanck dyewall                                                                              6
    J Myran, samma slags jordwall                                                          3
    Jbidem hårdwall                                                                                12
    J Lillmåssen, små starr- och
    sterttingswall                                                                                      5
    J Siöängen, starrwall medh fräken
    beblandat                                                                                           10
    J Knechtängen hårdwall                                                                    2 ½
    Jbidem starr och fräken beblandat                                                    7 ½
    Gierdeshöö hård- och maawall                                                         3 1/3
R. En beteshaga af bergh, tall- gran-
    och ahlskough, muhlbete af liung
    kierr och skarpp hårdhwall för
    8 kohr om åhret

2. Anders Nilsson 1/4 frelsehemman
    under Herr Johan Reuter widh Eek-
    hult, om 4 stänger i byamåhl.
    Hafwer åker i Södra gierdet
    Åker i Norra gierdet
                                              (Södra gierdet        Norra gierdet        Höö)
                                                (Tunnor Cappar    Tunnor Cappar    Sommar Lass)
    Grund lerjord                        3        -                    2        16
    Leerblanda dungiord            -        21 1/3
    Grund sandjord                     -         8  
    Flåttleera                               -         8
    Öhriord                                  -        10 2/3
    Dungiord                                                              -        26 2/3
    Lerblanda sandmylla                                           -        8
    Sidlandig leeriord                                                1        5 1/3
    Leriord
    J Lyckan (leriord)     -    13 1/3 

    Höö i Törnemåssen, starr, kierr                                                          
    och sanck dywall                                                                                  2 1/3
    J Myran hårdhwall                                                                                4 2/3
    Jbidem. Sanck- kierr- starr- och dye-
    wall                                                                                                        1 1/5
    J Lillmåssen, små starr- och stert-
    tingswall                                                                                                2
    J Siööängen starrwall med fräkenblanda                                              4
    J Knechtängen hårdwall                                                                        1
    Jbidem starrwall med fräkenblandat                                                      3
    Gierdes höö, hård och maawall                                                             1 1/3
S. En beteshaga tillhopa medh Numero
    4 består af bergh, tall- gran-
    biörck- ahl- och annan små löf-
    skough, muhlbete af liungh och
    kierrwall för 4 kohr hwardera.

3. En bebygdh frelsseuthiordh, under
    Herr Claes Rålamb, om 1 stång i bya-
    måhl hafwer åker i Södra gierdet
    Åker i Norra gierdet
                                                  (Södra gierdet        Norra gierdet        Höö)
                                                (Tunnor Cappar    Tunnor Cappar    Sommar Lass)
    Grund lerjord                        -        24                 -        20
    Leerblanda dungiord            -        5 1/3
    Grund sandjord                     -         2  
    Flåttleera                               -         2
    Öhriord                                  -        2 2/3
    Dungiord                                                             -        6 2/3
    Lerblanda sandmylla                                           -        2
    Sidlandig leeriord                                                -        9 1/3
    Leriord

(Text i spalten längst t.h.:)
    J Lyckan (leriord)       -    3 1/3
    Höö i Törnemåssen, starr kierr och sanck dyewall                                2/3
    J Myran, samma slags jordhwall                                                            1 1/5
    Jbidem hårdhwall                                                                                   4 2/3
    J Lillmåssen små starr- och sterttingswall                                              ½
    J Siöängen, starrwall medh frakenblandat                                              1
    J Knechtängen hårdhwall                                                                        1/4
    Jbidem starr medh fräkenblandat                                                            3/4
    Gierdeshöö hårdh och mawall                                                                 1/3
T. Noch 2:ne små särskilte åkerlyckor leerjord    1    20

4. Claes Hindrichsson ½ frelssehemman,
    hwilcket Baron och landshöfdingen
    högwälborne Herr Niels Gripenhielm af hans
    Konglige Mayestätt och Cronan emot annat frelsse
    sigh tilbytt, af lyka stångfall sampt åker
    och ängh medh föregående Numero 2 har och
    så medh honom tillhopa en beteshaga,
    som dher widare blifwer till sin qualitet beskrifwen

5. Giösta Månsson Frelssehemman ½,
    under Herr Johan Reuter om 5 stänger
    i byamåhl hafwer åker i Södra gierdet
    Åker i Norra gierdet
                                               (Södra gierdet        Norra gierdet        Höö)
                                                (Tunnor Cappar    Tunnor Cappar    Sommar Lass)
    Grund lerjord                        3        24                  3        4
    Leerblanda dungiord            -        26 2/3
    Grund sandjord                     -         10  
    Flåttleera                               -         10
    Öhriord                                  -        13 1/3
    Dungiord                                                              1       1 1/3
    Lerblanda sandmylla                                           -        10
    Sidlandig leeriord                                                1        14 2/3
    Leriord
    J Lyckan     -    16 2/3     

    Höö i Törnemåssen, starr- kierr och sank dyewall                                 2 2/3
    J Myran, samma slags jordhwall                                                            1 ½
    Jbidem hårdwall                                                                                      6
    J Lillmåssen små starr- och sterttingswall                                              2 ½
    J Siööängen, starrwall medh fräken beblandat                                       5
    J Knechtängen hårdwall                                                                          1 1/4
    Jbidem starrwall medh fräkenblandat                                                      3 3/4
    Gierdeshöö, hårdh och mawall                                                                1 2/3
U. En särskilt beteshaga af bergh, sampt tall- gran- biörck- ahl-
    och annan små löfskough; muhlbete magert och skarpt emillan
    bergen för 3 á 4 kohr

6. Myrtorppet lyder under Numero 4, 7. hafwer åker
    i 2 lyckor innom denne rågångh lerblanda
    dunghjordh nogh grundh        1 tunna 20
8. Noch utom rågången samma jordmån 10 cappar
9. Ängh  straxt dher hoos i 2ne små ängiar starrwall                                                4

10. Torppet Törnemåssen lyder till Numero 2
    och 5, 11. hafwer åker i 2:ne lyckor leer-
    blanda dunghiordh    1.28 cappar
12. Ängh straxt dher hoos, starrwall                                                                        10
13. Jbidem hårdwallss blanda sterttingh                                                                  1
14. Åker till 2:ne soldatetorp lerjord 1.10 cappar
15. En åker lycka till en backstuga    10 cappar

(Texten till kartbilden kan läsas under D14_060)    

    _____________________                                                           
1) Åkerslagen redovisas p.g.av platsbrist inte vågrätt, utan lodrätt