D14_064

(Kartakt inskannad i flera delar:
D14_062 Baksida
D14_063 Rubrik
D14_064 Del av karttexten och del av kartbilden
D14_065 Resten av kartbilden och karttexten
)

(Rubriken kan läsas på D14_063, men redovisas även här:)

Charta öfwer Redinge och Önstorp i Grebo sochn
och Banckekinds härad

(Text Notarum Explicatio, på övre delen av kartakten:)

    Notarum Explicatio

Littera et                                            1)
Numero 
    Redinge består af 1 3/4 mantahl eller hemman om 16
    stänger och 1 ½ ahln i fult byamåhl, å 5 ahlnar långh stångh.                                Höö
A. Åker i Wästra giärdet sandblanda leera med klappersten        Tunnor  Cappar    Somma
    på sombliga ställen, nogh öhrblanda                                         6        16               Lass                                                                               
B. Öhrblanda leerjord med klappersten och gruus                        8          -              
C. Öhr- och gruusjord wid wägen lytet leerblanda                        4         -
D. Biörckleera                                                                                2         -
E. Sidländigh leera med klappersteen                                            1        16
F. Åker i Östra gierdet. Öhrblanda leerjord med klapper-
    steen och gruus, nogh grund kringh backarna                           14        -
G. Rööd spykeleera                                                                        7         -
H. Öhr- och gruusjord                                                                    8         -
J. Een åkerlycka wid torppet det ena åhret
    sandblanda biörckleera                                                                2        -
K. Jtem en lycka det andra åhret samma jordmåhn                        1        16
    NotaBene uthi åfwanstående lyckor har Numero 3 intet.

    Ängiarna
L. Myran, af sanck starr- och måsswallsbottn något stertting-
    blanda, mycket swår att bärga beynnerligh i wåtha åhr, derest
    och finnes några eekar och annan små skough. Höö till                                        12
M. Lillängen, maawallsblanda stärttingh med fräcken ibland                                    7 ½
N. Holmkierret, sanck-dye- groof- starr- och sterttingswall med
    några eeke- och grannor uthi                                                                                  15 
O. Breeängen af skarpp och skryn hårdwall i sampt sanckt
    starr- och dyewall, med backar, eeke och hassell- små tall-
    gran- biörck och annan små löfskough bewäxt.                                                     14
    NotaBene uthi denne ängh hafwer Numero 1. 6 ½,
    Numero 2. 3, Numero 3. 5 ½ och Numero 4. 7 stänger
P. Berckekierr sanck- starr och dyewallsbottn med stärttingsblan-
    da sampt bergh, ungh gran- tall och annat smått buskasie höö                              10
    Här har Numero 1 intet, men Numero 2 och 3 har tillhopa 6
    3 huardera, och Numero 4 äfwen så 6 stänger

    Skougen här till byn som meerendehls består af tall-
    och något ungh löfskough befinnes till weddebrand och trinne
    nödhtårfftigt, men intet till stafuer, i deras inhägnade
    hagar, är och så lytet till löftäckt. Muhlbete på byssens
    uthmarck och i hagarna /: som mästedehls ähr liungh-
    marck, och sancka måssar./ till huusbehoff lytet fiskie
    med miährdar om wåhren i den åån som löper här i-
    genom: inga flere lägenheeter, allenast några små
    åkerlyckor och beteshagar, huilcka skohla särskildt uthi
    Special Description ihoghkommas.

    Grannarna
Numero 1. Bengdt Månsson Cronohemman ½ opgifwit i byte (överstruket) till
    Konglig Mayestätt och Cronan i byte af Herr Öfwersten
    Maurits Vellingh om 4 stänger 1 ½ ahln i byamåhll
    Hafuer åker i Wästra giärdet
    Åker i Östra giärdet
                                                                    (Wästra giärdet       Östra giärdet        Höö)
                                                                    (Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar  Sommarlass)
    Öhrblanda leera med klapper sten              2        3 ½            3        22 1/4                    
    Sand blanda leera med klapper sten           1        22 7/8       
    Öhr och gruus iordh                                    1        1 3/4          2        3 ½
    Biörckleera                                                  -        16 7/8
    Leera med klapper steen                             -        12 2/3
    Rööd spyckeleera                                                                    1        27 ½
    Sandblanda biörckleera                                                         
    Sand och moo iordh                                                                
    J lyckorna wid torppet sandblanda biörckleera      1   4 ½
a. Noch åker i en lycka af moosandh                          -   12

(Text i nästa spalt:)
Littera et       1)
Numer
b. Jtem i en lycka tillhopa med Numero 4.
    moosandh  -    22 (cappar)
c. Noch en Dito tillsammans med Numero 2.
    samma slags jordmånn    - 23 ½ (cappar)
    Ängh i Myran sanck starr- och måsswallsbottn
    något sterttings blanda till                                                                             3
    Jtem i Lillängen maawalsblanda sterttingh med fräken ibland                     2
    J Holmskierret sanck- dye- groof- starr- och sterttingswall                          4
R. Noch i en hump af små fnuggwall med bergh sampt
    biörck- och annan små löfskough uti                                                            2 1/32
S. Een hump i Pårskierret af sanck dyewall medh håhltufwor
    och små skough öfwerlupen.
T. 3 stycken små beteshagar som mehrendehls bestå af bergh,
    kierr, skough och liungmarksbete för 6 koor åhrligen.

Numero 2. Pehr Erichsson frälsehemman 1/4 om 3 stänger i byamåhl,
    hafwer åker i Wästra giärdeth.
    Åker i Östra giärdet
                                                                    (Wästra giärdet       Östra giärdet        Höö)
                                                                    (Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar  Sommarlass)
    Öhrblanda leeriord med klapper sten        1        15 1/8            2        18 ½
    Sand blanda leera med klapper sten          1        6 1/4 
    Öhr och gruus iordh                                   -        23 9/16          1        15 1/8   
    Biörckleera                                                 -        12 3/4
    Leera medh klapper steen                          -        9 
    Röödh spickeleera                                                                     1        9 1/4
    i lyckorna wid Torppet                           Tunnor Cappar
    sandblanda biörckleera                             1        3   
    Noch en lycka tillsammans med
    Numero 1 moosand                                   -        16 ½
d. Jtem en lycka öhr- och sandjord för
    sigh allena                                                  -    16
    Ängh i Myran sanck starr och
    måsswallsbåttn något stärt-tingsblanda till                                                        2 1/4
    Jtem i Lillängen starrwallsblanda sterttingh
    med fräken ibland                                                                                               1 ½
    J Holmskierret sanck dye- groof- starr
    och sterttingswall                                                                                                3
    J Breeängen skarpp och skryn hårdwall,
    sampt sanckt starr och dyebottn                                                                         2
    J Berckekierr sanckt starr och dyewallsbåttn
    med något sterttingsblandat                                                                                2 ½
U. Een ängshump af fnuggwall med backar
    och små löfskough uti                                                                                        4
V. Noch en Dito i Pårsskierret grooff starrwall                                                      1 ½
W. 2:ne stycken beteshagar af bergh, ungh gran- tall- och
    små löfskough, sampt hård- och liungwaldsbete för 4 kohr.

Numero 3 Hans Jfwarsson crono hemman ½ Rustnings stamb om 5 ½
    stångh i byamåhll
    Hafwer åker i Wästra giärdet1)
    Åker i Östra giärdet
                                                                   (Wästra giärdet       Östra giärdet        Höö)
                                                                    (Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar  Sommarlass)
    Öhrblanda leeriord med klapper sten          2        22 ½            4        23 1/4
    Sand blanda leera med klapper sten            2        6 1/3
    Öhr och gruus iordh                                    1        11 1/4          2        22 1/8
    Biörckleera                                                  -        21 5/8
    Leera medh klapper steen                           -        16
    Röödh spickeleera                                                                    2        11 5/8
e. Åker i 2:ne lyckor tillhopa med             (Tunnor Cappar)
    Numero 4 moosand                                    1        7   
f. Noch en för sigh allena grundh
    sandblanda öhrjord                                     1        7
g. Jtem åkerhumpar i Östra gierdet öhrjord    -        10 ½
    Ängh i Myran sanck starr och
    måsswallsbottn något strättingsblanda                                                                    4

(Texten fortsätter på nedre delen av kartbilden,
se inskanning D14_065
)

(Text på kartbilden, först längs sidorna.
Texten fortsätter delvis på inskanning D14_065,
här kursivt och inom parentes:
)

Kyrckioherdens ägor i Swynsta sochn möter
Gräfwas ägor möta här
Wärna kyrckiobys ägor möta på (denne sydan)
Fillinge ägor i Swynsta sochn möta här
Wibbantorps ägor möta här
Nårrby ägor (möta här

Kierr med små buskar uti
Een wähl omskolat sten på ett bergh
Sanck måssa med skoug uti
Önstorppa giöhl
Kierr
Eeke och granbacka
lada
fnuggwall
starwall
Starrwald
hård- och fnuggwald
Giöhlskiählet en 4 kantigh sten på ett bergh medh
godh foot under
Önstorp
hårdwall
hårdwall

backa med ungh tall skogh
måssigh hårdwall
odugelige åkerlyckor
Backstuga
starr wall
Kier med tall-skoug uti

granbacka
kiälla
Redinge by
kalftäp-pa
linda
kalftäppa till Numero 1 ahlskog uti
kierr med skoug uti

wisan ligger kulle
backstuga
myhlstolpa
Ryttare torp
linda
linda
12 manna skiählet en wackert om skåhlat
steen på ett bergh
12 manna berget
lada
lada
sanckt kierr med små löfbuskar uti

Een 3 kantigh steen ligger kulle
Kerring sundet
Kierr med små tallbuskar uti
Kierr me små ahl skog och tufwor uti
god tallskog
backstugor
slätt med eekar

(Kartexten på nedre delen av kartan fortsätter på D14_065)

  _____________________________________
1) Åkern redovisas lodrätt i stället för vägrätt på grund av platsbrist