D14_065

(Kartakt inskannad i flera delar:
D14_062 Baksida
D14_063 Rubrik
D14_064 Del av karttexten och del av kartbilden
D14_065 Resten av kartbilden och karttexten
)

(Här fortsätter redovisningen av markerna till Numero 3 Hans Jfwarsson
Åkerslagen redovisas här på grund av platsbrist lodrätt i stället för vågrätt)

Littera et                                                                                Höö
Numero                                                                               Sommarlass
    J Lillängen maawallsblanda stärttingh med fräken
    ibland                                                                                    2 ½
    J Holmskierret sanck dye, groof starr och stert-
    tingswall                                                                                5
    J Breeängen skarpp och skryn hårdwall, sampt sanckt
    starr och dyewall                                                                   3 ½
    J Berckekierr sanckt starr och dyewallsbåttn
    med något sterttingh beblandat                                            2 ½
X. En ängshump af fnuggwall med eekar- hassell och
    några tallar uti                                                                       6 
Y. Noch en i Pårskierret af sanck och grof starrwalls
    bottn                                                                                      2 
Z. Een beteshaga med bergh tall- gran- biörck- och
    annan små löfskough uti, magert bete för 4 koor.
Å. Noch 2:ne stycken små Dito af skarpt bete för
    4 kohr, huarest och ähr ungh biörck- och annan
    små löfskough uti.

Numero 4. Germundh Pehrsson Cronohemman ½ rusthåldh
    tillhopa med näst föregående om 3 stänger 2 ½
    ahln i byamåhll.
    Hafuer åker i Wästra gierdet
    Åker i Östra gierdet
                                                                         (Wästra gierdet    Östra gierdet)
                                                                        (Tunnor Cappar   Tunnor Cappar)
    Öhrblanda leera med klapper-sten                    1        22 7/8        3        -
    Sand blanda leera med klapper sten                 1        12 6/8
    Öhr och gruus iordh                                          -        27 7/16       1        23 1/4
    Biörck leera                                                      -        13 3/4 
    Leera med klap-persteen                                  -        10 1/3
    Röö spickeleera                                                                             1        16
    Åker i lyckorna wid Torppet                         (Tunnor Cappar
    sandblanda biörck leera                                    1        8 ½
    Jtem i lyckan tillhopa med Numero 1
    moo sandh                                                         -        18
    i Lyckorna tillsammans med Numero 3
    moosand                                                            -        25
h. Åker i 4 små lyckor för sigh allena
    sand- öhrjordh                                                   1        22
i. Noch en åkerhump i Östra giärdet öhrjord         -        20
                                                                                                (Höö Sommarlass)
    Ängh i Myran sanck starr- och dyewalls bottn nå-
    got sterttingsblanda                                                                2 3/4
    J Lillängen maawallsblanda sterttingh medh
    fräken ibland                                                                           1 ½
    J Holmskierret sanck dye groof starr och stert-
    tingswall                                                                                  3
    J Breeängen skarpp och skryn hårdwall, sampt
    sanckt starr- och dyewall                                                         4 ½
    J Berckekierr sanck starr och dyewalls båttn med
    något sterttingh ibland                                                             5
Ä. Een ängshump med bergh, eeke hassell biörck- och
    annan små löfskough uti skarpp och skryn hårdwall               6
Ö. Noch en hump i Pårsskierret sanck starr- och
    måsswall                                                                                   1 ½
ÿ. 2:ne stycken beteshagar med bergh ungh tall- biörck-
    ahl- och annan skough uti, sampt skarpt hårdh-
    och liungwalls beete för 7 kohr.

(Text i högra spalten:)
                                                                                        Öhr och    goodh       dungiord
                                                                                        biörck       leerjord
                                                                                        leera                                       
                                                                                     Tunno       Tunnor      Tunnor
                                                                                           Cappar       Cappar     Cappar
a 5. Ängsteegar i Bercke kierr till Numero 4
c 6. Dito till Numero 2 och 3 tillhoopa
b 7. Dito till skattegården i Åhnsta och
    Wåldsbergh sochn vide Follium
d 8. Jtem till Rusthållaren Swen Nilsson
    i Fillinge vide Follium
9. Åkerfiellar i Wästra giärdet till Wibbantorp sid
    ländigh leera med klappersten vide Follium
10. Een Dito till Klåckargården här i sochnen vide Fohlio
12. Een Dito i bemälte ängh till Vibbantorpp vide Folio

    Wppå byssens uthmarck ähr bebygdt 1/8 dhels
    hemman Önstorpp benämbd lyder till skattegår-
    den i Åhnsta och Wåldzborgh sochn. Åboen Jöns
    Olofsson 13. hafwer åker i Östra giärdet öhr- med
    biörckleera                                                                   1      12
14. Godh leerjord                                                             -      -          -      14
15. Dungjord                                                                    -      -          -      -          -     28    
16. Åker i Wästra gierdet biörckleera med öhr-
    kringh backarna                                                           4     16 

17. Wäster ängen består af bergh backar och skough uti                         Höö sommar lass      
    hårdwallsblanda fnuggwall                                                                       1                                                                         
    Starrwall                                                                                                    6
18. Kiällängen af backar och små skough fnuggwall                                    1/4
    Starrwall                                                                                                     1  

(Text på kartbilden som fortsätter från övre delen av kartan,
inskanning D14_064. Längs sidorna först:
)
Nårrby ägor möta här
Wastmålens ängh möter
Biörntorps ägor möta här
(Wärna kyrckiobys ägor) möta på denne sydan

(Text som redan redovisats på D14_064
är här inom parentes
)
(Een 3 kantigh steen ligger kulle)
(Kerring sundet)
(Kierr med små tallbuskar uti)
(Kierr me små ahl skog och tufwor uti)
(god tallskog)
(backstugor)
(slätt med eekar)
Sanckt kierr med tallskog uti och pårs
Giöhl
Eeke och hassel backa
Starrwald
backa med berg gran och tallskog
sanckt kier med små tall och löf
skogh sampt håhl tufwor
Små buskar tillförende warit afswediat
god gran och tall-skogh
hårdwall med gran och biörkskog
sanck måssa med små tallskog uti
På denne tracht hugger Biörne-torpp hwar 5:te
trää med denne by effter en häradz domb de Anno 1687
En 3 kantigh wyse

Schala Ulnarum
Afmätt in Septembris Anno 1692 af Niels Lundberg