D14_068

(Rubriken till denna kartakt kan läsas på D14_067,
men upprepas här:
)

Geometrisch Charta öfwer Sinnerstadh i Swynstad sochn
och Banckekinds häradh

    Notarum Explicatio

Littera et                                                        Leerjord    Dungiord   Flått-leera  Öhrblanda
Numero                                                                                                                 leera             
                                                                     Tunnor        Tunnor      Tunnor       Tunnor
                                                                           Cappar      Cappar      Cappar       Cappar
    Sinnerstadh består af ½ cronohemman
    och en obebygdh skatteuthiordh in alless
    15 stänger i byamåhl
A. Åker i Norra gierdet, leerjordh                6      16
B. Jbidem dunghiordh                                   -      -           1    20
C. Flåttleera                                                   -      -           -     -          1     -
D. Åker i dhet Södra gierdet, leeriordh         8     -
E. Öhrblanda leera                                         -     -            -     -           -     -          1     16

F. Höö i Stoorängen, af starrwall, widh                    Höö sommar lass
    becken mycket sanck till att bärga                               16
G. Lillängen, af maawall                                                   4
    Jbidem starrwall                                                            12
H. Åker i en lycka, öhrblanda leerjord                                                                 1      -
    Gierdeshöö, starrwallsblanda maawall                          3

    Wthmarken här till, then ganska lyten och
    ringa ähr, består mehrendhelss af bergh
    sampt något små tall- och ahlskough på
    sombliga ställen, men förslår hwarcken
    till trinne, stafwer eller weddebrandh;
    Muhlbete intet synnerligit stort                              
    om; Fiskie i Swynstadh siön 12 sommar
    nootwarpp och några wärckor
    i Becken, hwarest om wåhrtyden och
    sommaren något abbor, mört
    braxen, giäddor och åhl, doch intet af
    någon särdeles ymnogheet, som kan
    komma under skattläggningen
    att considereras.

    Special Vthrächning
    Åfwannämbde ½ cronohemman hafwer
    10 stänger i byamåhl, åker i Norra gierdet    4 : 10 2/3      1 : 2 2/3      - : 21 1/3
    Åker i Södra gierdet                                      5 : 10 2/3       -     -          1     -
    Åker i lyckan                                                 -     -              -     -           -    21 1/3
                                                                                  Höö sommar lass
    Höö i Storängen, starrwall                                    10 2/3
    J Lillängen, maawall                                             2 2/3
    Jtem starrwall                                                        8
    Gierdeshöö, starrwallsblanda maawall                  2
    Skatte uthiorden, som ähr obebygdh har
    5 stänger i fult byamåhl, åker
    i Norra gierdet                                               2 : 5 1/3      -    17 1/3      -    10 2/3
    Åker i Södra gierdet                                      2 : 21 1/3    -     -              -     -            -    16
    Åker i Lyckan                                                -     -           -     -              -     -            -    10 2/3
                                                                                Höö sommar lass    
    Höö i Stoorängen, starrwall                                5 1/3
    J Lillängen, mawall 1 1/3 sommarlass,
    Jbidem starrwall 4 /lass/ gierdeshöö,
    starrwallsblanda maawall                                   1
a. 2ne små ängshumpar till
    Swynstadh by, starrwall 
b. Een Dito /till/ Bierstadh,
    äfwen af starrwall

(Text på kartbilden:)
Swynstad ägor möta
Bierstad ägor möta  på denne sydan
Maawald
hårdwald
Sinnerstad
Swynstad siöön
Ryttaretorpp
Byssens vthmarck
Karlebo ägor möta här
Här hafwer Karleboerna giort intakor

Schala Ulnarum
Afmätt in Julio Anno 1694 af Niels Lundberg