D14_071

(Kartakt inskannad i flera delar:
D14_069 Baksida
D14_070 Rubrik
D14_071 Del av texten Notarum Explicatio och
    övre delen av kartbilden
D14_0
72 Resterande text och nedre delen av kartbilden)

(Rubriken kan läsas under D14_070, men upprepas här:)

Charta öfwer Neder- och Öfwer Erichstad
i Swinsta sochn och Banckekinds härad

    Notarum Explicatio

Littera                                1)
et Numero
    Öfwer-Erichstad består af 4 hem-
    man, 2:ne frelsse och 2:ne crono- som för
    tyden Possideras af Kongelige Rådet,
    Feldtmarskalcken och Öfwerståt-
    hållaren, högwälborne grefwe Chri-
    stopher Gyllenstierna, in alles
    32 ½ stångh i byamåhl.
                                                                        Tunnor Cappar
A. Åker i det norra gierdet, lerjord                   3        24
B. Leera och klappersten med öhr
    kringh backarna                                            10        -
C. Dunghiord                                                     1        28
D. Skiörjord eller biörckleera                            8        -
E. Åker i det andra och Wästra gier-
    det, leerblanda dungiord                                4        28
F. Jtem swartmylla med klappersten                 16        -
G. Dunghjordh                                                   1        20
H. Skiörjord eller biörckleera                            4        -
J. Öhriordh                                                         2        82

(Text i högra spalten:)
Littera                                                                                  Lerjord    biörk eller    Höö
Numero                                                                                               skiörjordh 
K. Åker i det tridie gierdet, Diuurgierdet kallat, leeriord    11    16
    lytet swartmylla med klappersten /beblandat/ på
    somblige ställen                                                               
L. Skiöriord                                                                           -      -        1    8

     Ängiarna
M. Stoorängen af hårdwaldsblanda sterttingh, medh
    något små gran- wide- och biörckbuskar på
    sombliga stellen bewäxt, sampt små tufwor ibland,
    intet synnerlig bärande, särdeles när torra åhr äro                                                80
N. Lillängen, af samma slags jordwall som Stoor-
    ängen, och med eekar sampt små wide- och biörkbuskar uti                                32
O. Ett stycke, af Lillängen, emellan prickningen och
    gierdesgården som Numero 2 ingen dehl med dee an-
    dra grannarna åthniuter, utan dess anpart,
    brukas under skattegården i Tuttorp, som består
    af sterttingswalld med eekar och widebuskar                                                       10
P. Nyängen, af hårdwald                                                                                            4 
    Des utan hafwa de gierdes höö, på linder och
    reenar hård- och maawald                                                                                      8
Q. Soldaternes åker, biörckleera                                          -     -        1    8
R. Soldaternes ängh hårdwald                                                                                    4    

(Texten fortsätter på D14_072)

(Text på kartbilden, först längs högra sidan:)
Strömsbro herregårds ägor möta på denne sydan
Swinsta ägor möta här
En äng benembd Haget möter här
Bierstad ägor möta
Wasstorps ägor möta här
Bierstadh ägor möta här
Fillinge ägor möta
(Vänstra sidan:)
Fatorps ägor möta här
Örninge ägor i Wåldsbergs sochn möta på denne sydan
Torps ägor möta här
Söderby ägor möta på denne (sydan)

linda
kiella
linda
starwaldh
hardwald
odugeligh backa
Eekebacka
Eekebacka med berg och hasselskough
kalftäppor
Rudam
holma
spänger

ängs täppa
Sanck kierwald
Kier med tall skogh
linda
Öfwer Erichstad
Tompt till Numero 3
kalftäp-pa till Numero 1 af asppeskog
Neder Erichsta
Backstuga
linda

hårdwalds blanda stertting med små wide
eek och biörckbuskar
oduglig backa
linda
linda
Soldatestugor
linda
Torpp
linda
skougsbacka
skougbacka
linda utan skog
eekebacka
åker
wysan ligger kulle

kierr med små ahlskough uti
tall och granskoug
af swdiat backa
gran och tallskough med bergh och liung mark
afsuediat
Ryttare torpp
linda

Sterttingswald
linda
afswediat parck

Tall- gran- biörck och ahlskough med berg och godh
betesmarck
Öfwer Erichstads sambfälte uthmark
Frelse uthiordens enskylte uthmarck
Kafwelbrokälla
Skattegårdens enskylte uthmarck
En underskohlat 3 kantig steen
Cronogårdens enskylte wthmarck
Torp

Kier med små ahl-buskar
Grefwens frelse gårds enskylte uth marck
slätt

Schala Ulnarum
Afmätt in Septembris Anno 1692
af Niels Lundberg

(Resten av kartbilden och dess text kan läsas på D14_072)

_____________________________
1) Rubrikerna för åkerslagen redovisas inte vågrätt
utan lodrätt på grund av brist på utrymme
2) Siffran 8 står i kolumnen för hölass, men torde
     avse cappar