D14_072

(Kartakt inskannad i flera delar:
D14_069 Baksida
D14_070 Rubrik
D14_071 Del av texten Notarum Explicatio och
    övre delen av kartbilden
D14_0
72 Resterande text och nedre delen av kartbilden
Texten fortsätter från Öfwer Erichstad
:)

Littera                                    1)
Numero
1. Rättarens Torpp på Strömsbro, hafwer a. åker
    i en lycka wid åhn, dock nyligen af be-
    teshagan der sammastädes uptagen sandjord    30 cappar
b. Noch i samma hage en lycka, Dito jordmåhn   16 cappar
c. 2:ne åkerlyckor kringh torppet, skiörjord     1 (tunna) 16 (cappar)
d. Een lyten beteshage af hårdwalds bete med små gran buskar uthi

2. Skomakartorppet hafwer åker, skiöriord    -
    Skough i beteshagarna, och på den nu nyhligen dem tilldehlte uthmarken
    nödtorfftigt, till gierdsle och weddebrand, sampt lytet löfskoug på somblige
    ställen, intet fiskie ey eller flere lägenheeteer.

    Grannarna
Numero 1
    {Pehr Andersson och } Frelsehemman 1 om
    {Joen Pehrsson          } /8/ stänger i byamåhl,
                                hafwer åker i Norra gierdet       
    Åker i Wästra gierdet                             
    Åker i Diuurgierdeth                 (Norra gierdet  Wästra g.   Diuurg.      Höö)
                                                        Tunnor            Tunnor       Tunnor       Sommar 
                                                             Cappar          Cappar       Cappar  lass
    Leerjord                                       -     30              -     -          2     26 ½        
    Leera och klapper                        2    15
    Lerblanda dungjord                      -     -               1    6 1/3
    Swartmylla med klappersten       -     -               3     30
    Skiöriord                                      1     31             -     31 ½     -    10  
    dungiord                                       -     15             -     13
    öhrjord                                          -     -                -     19
    Höö i Stoor ängen,
    hårdwaldsblanda sterttingh                                                                    19 ½
    J Lillängen, af samma slags jordwall                                                     10 ½
    J Nyängen, hårdwaldh                                                                            1
    Gierdeshöö hård- och maawald                                                              2
S. En beteshaga, af godh gran skog och
    hårdwalds bete för 6 kohr, i samma hage
    ähr optagit åker    8 (cappar skiörjord)
T. Noch en Dito med bergh, sampt eeke-
    gran- tall- och löfskough, hårdh-
    och kierrwalds bete emellan bergen

2. {Jöns Månsson och } Frelsse hemman 1
    {Pehr Månsson       } om 7 stänger i byamåhl hafwer
                                      åker i Norra gierdet
    Åker i Wästra gierdet
    Åker i Diuurgierdeth
                                                           (Norra gierdet  Wästra g.   Diuurg.      Höö)
                                                            Tunnor            Tunnor       Tunnor       Sommar 
                                                                 Cappar          Cappar       Cappar  lass
    Leerjord                                            -     26             -     -           2    15
    Leera och klapper                             2     5              -     -                         
    Lerblanda dungjord                          -     -               1    1 2/3
    Swartmylla med klappersten          -     -               3    14             
    Skiöriord                                          1     23             -    27 ½     -     8 ½
    dungiord                                           -     13             -    11 1/3
    öhrjord                                                                     -     15
    Höö i Stoorängen,
    hårdwaldsblanda sterttingh                                                                            17 1/3
    J Lillängen, samma slags jordwall                                                                   7
    J Nyängen, hårdwall                                                                                        5/6
    Gierdeshöö hård- och maawald                                                                        1 ½
U. En beteshaga, af ungh granskough,
    och godt hårdwaldsbete för 6 kohr
V. Noch en medh bergh sampt några små
    biörckbuskar och godt muhlbete, plägar
    understundom i samma haga bärgas
    höö till 2 á 3 sommar lass.

3. {Jöns Håkansson och} cronohemman 1
    {Swen Månsson        } om 10 stänger i
    byamåhl, hafwer åker i Norra gierdet
    Åker i Wästra gierdet
    Åker i Diuurgierdeth
                                                           (Norra gierdet  Wästra g.   Diuurg.       Höö)
                                                            Tunnor            Tunnor       Tunnor       Sommar 
                                                                 Cappar          Cappar       Cappar    lass
    Leerjord                                            1    5               -     -            3    17 1/4
    Leera och klapper                             3    2
    Lerblanda dungjord                                                1    16
    Swartmylla med klappersten                                 4    29
    Skiöriord                                           2    15            1    7 1/3      -    12 1/4
    dungiord                                            -    18             -    16 1/3
    öhrjord                                                                     -    22
    Höö i Storängen,
    hårdwallsblanda sterttingh                                                                              24 2/3
    J Lillängen, samma slags jordwall                                                                  12 3/4 
    J Nyängen, hårdwaldh                                                                                     1 1/6
    Gierdeshöö hård och maawaldh                                                                      2 ½
W. En beteshaga af små gran- och
    biörckskough, sampt skarpt liungh-
    och hårdwalls bete för 6 kohr.
X. Jtem en Dito med berg och ungh
    granskough uti, magert muhl-
    bete emellan bergen.
    I samma hage är opgiordt åker
    till 1 ½ tunna skiöriord.

4. {Måns Ohlsson och} Cronohemman 1
    {Erich Ohlsson       } om 7 ½ stångh i
    byamåhl hafwer åker i Norra gierdet
    Åker i Wästra gierdet
    Åker i Diuurgierdeth
                                                          (Norra gierdet  Wästra g.   Diuurg.       Höö)
                                                             Tunnor           Tunnor       Tunnor       Sommar 
                                                                  Cappar          Cappar       Cappar    lass
    Leerjord                                            -     27              -      -          2    21
    Leera och klapper                             2    10
    Lerblanda dungjord                                                1     4
    Swartmylla med klappersten                                 3    21 1/3
    Skiöriord                                           1    27             -    29 2/3      -    9 1/4
    dungiord                                            -    14             -    12 1/3
    öhrjord                                                                     -    18           
    Höö i Stoorängen, hårdwallsblanda
    sterttingh                                                                                                          18 ½
    J Lillängen, samma slags jordwall                                                                   9 3/4
    J Nyängen hårdwall                                                                                          1      
    Gierdeshöö hård och maawald                                                                         2
Y. En beteshaga med berg, biörck- och granskough uti, hårdwalds bete
    hwarest och ähr frånstängd en ängstäppa till en sommar lass hårdwald.
Z. Noch en Dito med bergh och granskough uti, hårdwalds bete
    hwarest och är opgiordt åker till 20 capparland skiörjord

(Den följande texten redovisas efter högra spalten)

(Text i högra spalten:)
Litera                1)
Numero
    Neder-Erichstadh består /af/ 4 hemman och 2:ne uthiordar,
    in alles 32 stänger i byamåhl                                           
                                                                                        Tunnor Cappar
AB. Hafwer åker i det norra gierdet,
    lerjord med något öhrblanda kringh backarna                22        -
AC. Jtem dungiord                                                               3         -
AD. Åker i Södra gierdet, leera med något
     klappersten på sombliga ställen lerblandat                    18        -
AE. Leerblanda dungjordh                                                  3        24
AF. Skiörjördh                                                                     5        -
AG. Åker i Diuurgierdeth biörckleera                                 5        8
AH. 2:ne stycken åkerfiellar, en i hwardera gierdet,
    Strömsbro herregård tillhörig lerjord, begge tillhopa     1        -
                                                                       
    Ängiarna                                                                      Höö sommar lass         
AJ. Åå-ängen af hård- kierr- och starrwald                         50
    Der af hårdwalld                                                              20 
    Starr och kierrwald                                                          30
AK. Byängen, består af hårdwaldsblanda maawald,
    med eekar- gran och eenebuskar uti                                100
AL. Lillängen, af hård- och maawaldh                               16

    Skough och muhlbete på uthmarcken och i
    beteshagarna, till trinde, stafwer och
    weddebrand nödtorfftigt, sampt lytet till
    löftagande på sombliga ställen. Fiskie
    finnes här till intet stort, allenast lytet
    understundom om wåhren med mier-
    dar i bäcken, som rinner igenom Åängen;
    elliest ähr och några /åker/ lyckor och be-
    teshagar, byn tillhörige, som skohla uti
    Special Description ihogkommas.   

    Grannarna
Numero 1
    En afhyst Cronogård obebygde, tilldehlningh
    under Rusthållet här i byn, om 6 stänger
    i byamåhl, hafwer åker i Norra gierdeth
    Åker i Södra gierdet
    Diuurgierdet
                                            (Norra gierdet   Södra gierdet    Diuurgierdet) 
                                          (Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar)    
    Leerjord                           5        16            4        16
    Leera och klapper
    Lerblanda dungjord                                   -        30
    Dungiord                          -        24
    Skiörjord                                                   1        8
    Biörklera                                                                            1        10
                                                                   Höö sommar lass
    Höö i Ååängen hårdwall                                5
    Kierr och starrwald                                        7 ½
    J Byängen hårdwallsblanda maawald            25
    J Lillängen hårdwalld                                    4
AM. En beteshaga af berg sampt godh
    granskoug och löfskoug, tämmelig godt bete,
AN. Noch en Dito som intet ähr instängd,
    ähr mehrendehls af rögdt, det öfriga   
    är något ungh tall- och granskough,
    och godt muhlbete.

2. Skattehemman 1, hwilcket ähr rustningsstam,
     om 10 stänger i byamåhl,
    hafwer åker i Norra gierdet
    Åker i Södra gierdet
    Åker i Diuurgierdet
                                            (Norra gierdet   Södra gierdet    Diuurgierdet) 
                                          (Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar)    
    Leerjord                            6        28            5        20
    Leera och klapper                                      
    Lerblanda dungjord                                    1        5 ½
    Dungiord                           -        30        
    Skiörjord                                                     1        18
    Biörklera                                                                                1    20 ½
                                                                        Höö sommar lass
    Höö Åängen hårdwall                                        6 1/4
    Kier och starrwaldh                                            9 1/3
    J Byängen hårdwalldsblanda maawald              31 1/4
    J Lillängen hårdwall                                           5              
AO. Noch ett ängsstycke för sig allena
     i samma äng                                                       2
AP. En beteshaga, af bergh sampt tall och
    granskough till weddebrandh /tienligit/ warest och
    ähr tämmeligt godt bete; i samma hage ähr
    opgiordt åker kringh Ryttare
    Torppet skiörjord                        14 cappar
AQ. Noch en Dito af bergh sampt god gran-
   och löfskough till gierdsle, weddebrand
    och små ståckar till uthhuus timber och
    godt muhlbete, af samma hage är
    opgiordt åker af skiörjord till    1 tunna 8 cappar
AR. Noch åker i en ängstäppa skiörjord
    till 20 cappar, der emot de andra
    grannarna bruka effter deras Proportion
    i samma ängstäppa stundom till att slå
AY. 2:ne rörlagde åker humpar, hwilcka ähr
    en uthiord under skattegården  

3. En skatteutjord under Strömsbroo, om
    2 stänger i byamåhl hafwer åker i
    Norra gierdet
    Åker i Södra gierdet
    Åker i Diuurgerdet
                                            (Norra gierdet    Södra gierdet     Diuurgierdet) 
                                          (Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar)    
    Leerjord                               1        12        1        4        
    Leera och klapper
    Lerblanda dungjord                                    -        7 ½
    Dungiord                              -        6 
    Skiörjord                                                     -        10 ½
    Biörklera                                                                                -    10 ½
                                                                        Höö sommar lass
    Höö i Åängen hårdwall                                 1 1/4
    Kierr och starrwaldh                                     1 2/3
    J Byängen hårdwaldsblanda maawald          6 1/4
    J Lillängen hårdwald                                     1
    Des utan har denne uthiord /tillförne hafft/
    effter sin Proportion i stångfallet, skogh och
    muhlbete i skattegårdens enskylte beteshagar,
    men nu sedermera uti den ena des anpart
    afdehlt vide Littera AX.

4. Bengdt Swensson Frelsehemman ½ under
    Herr Erich Rosenstråhle, om 4 stän-
    ger i byamåhl har dubbelt i åker och äng
    emot föregående uthiord.
AS. Een beteshaga med tall- och granskoug uti
    sampt medellmåttigt muhlbete.

5. En skatteuthiord under Wasstorpp har äfwen
    lyka i stångfall, åker och ängh med
    förenämbda hemman
AT. En beteshaga af bergh, sampt godh tall-
    gran- biörckskoug, och magert muhlbete. 

6. Ett frelssehemman ½ under Herr Konglige
   Rådet, Feldtmarskalcken och Öfwer ståt-
   hållaren högwälborne grefwe Christopher
   Gyllenstierna, ähr och så lyka 
   stort med de bägge näst föregående i alla lägenheeter
AU. En beteshaga, bestående af bergh sampt några
    små gran- och tallbuskar och
    sterttingswalds bete; J samma /haga/ ähr och
    oppgiordt åker till 16 cappeland skiörjord.

(Texten nedtill hör samman med texten under linjen i vänstra spalten
och redovisas här tillsammans:
)
Numero
    Antechningh på de nyhligen opsatte 5 steena röör, hwilcka
    icke allenast begge Erichstadh byarnas uthmarck åthskillia,
    utan och Neder- Erichsta boernas, hwars och ens, enskylte
    skougsparck, finnes med dess giltige röör wara kringh-
    lagde, som föllier.
1. Handläst skiählet
2. Skiählet widh Mormors hagehörn
3. Skillieskiählet
4. Diupskiählet

5. Wysabecks skiählet åfwanstående skiähl, skillia begge bohlbyarnas
    uthmarck ifrån hwar annan
6. Backskiählet
7. Berghskiählet
8. Wäghskiählet
9. Haghskiählet
10. Måss skiählet, desse skiähl och 5 steena
    röör, skillia Neder Erich
    stads boernes uthmarck, grannarna emellan särskilt.       

(Text på kartbilden, text som överlappar från inskanning
D14_071 med kursiv stil:
)

Öfwer Erichstads sambfälte uthmark
Frelse uthiordens enskylte uthmarck
Kafwelbrokälla
Skattegårdens enskylte uthmarck
En underskohlat 3 kantig steen
Cronogårdens enskylte wthmarck
Torp

Kier med små ahl-buskar
Grefwens frelse gårds enskylte uth marck
slätt

Fillinge ägor möta här
Söderby ägor möta på denne sydan
Swedh
5 steena röör
Kierr med små tall-skoug
Rosenstråhles enskylte uthmarck
Wasstorps uthiords uthmark
Wasstorps ängh
ödes åker
här hafwa Bämmelsboo giordt intackor
5 steena röör
Bämmelsboo ägor möta här
En 2 kantig steen wähl omskohlat
Wasstorps äng möter här
Fröölunda ägor möta här
en steen stod löss på andra jordfasta steenar
Måssa
5 steena röör

_______________________________
1) Rubrikerna redovisas på grund av brist på 
utrymme inte vågrätt, utan lodrätt.