D14_075

(Rubriken till denna kartakt kan läsas under D14_074
men redovisas även här
:)

Geometrisch Carta öfwer Greby och Stolpetorp
Askeby sochn och Banckekindz häradh

    Notarum Explicatio

Littera et                            1)
Numero
    Greeby af 3 halfwa hemman alla lyka i byamåhl
                                                                                            Tunnor Cappar Sommar
                                                                                                                       lass höö
A. Åker i dhet ena gierdet leerjordh medh sandmylla            2        -
B. Leerblanda dungjordh                                                        4        -
C. Biörckleera                                                                         3        16
D. Sandblanda leera och klapperjordh
    något öhrblanda kring backarna                                        10        -
E. Dungjordh                                                                          3        16
F. Åker i dhet andra gierdet leerblanda sandöhrsteen             9        -
G. Rödleera något grundh medh små öhrsten
   kring backarna                                                                    15        -
H. En lycka af öhrjordh                                                          1        8
J. Noch en lycka af sandöhrn                                                  1        -
K. Noch en lycka af biörckleera                                             3        8  

L. Ett ängsskiffte i Norrängen af sterttingswall
     lytet maablanda                                                                                        8
M. Noch i samma ängh teghskiffte medh Askeby
    kyrckiobyn, således, att när Greeby tager
    tree så får Askeby 2 stänger i fult måhl.
    Af förrberörde slags wall till Greeby                                                        6
    till Askeby kommer dheraf om åhret                                                        4
N. Ängen Blackan af sank måss och dyebåttn                                              6
O. Stoorängen af måss- och sanck dyebåttn, intet
    synnerligh bärandhe                                                                                 36
P. Gårrkietten af starr och måssbåttn                                                            9 
Q. En beteshaga till hehla byn, af magert
   bete sampt bergh och eekskogh    
R. Ett ängsstycke i Norrängen, kommer
    Askeby kyrckiobyn till
S. En lycka till Askeby Prästegårdh af lerblanda
    swarttmylla            2 tunnor 16 cappar
    Fiskie finnes här till intet; Skogh ey eller, allenast
    några små granbuskar på uthmarcken. Muhlbe-
    te emellan backarna tämmeligh tortt och skarppt.

    Grannarna
Numero 1.
    Anders Håkansson Cronohemman ½ hafwer åker
    dhet ena åhret
    Åker dhet andra gierdet
    Åker i alla 3 lyckorna
                                                          Åker ena åhret   Andra gierdet    Lyckorna
                                                        Tunnor Cappar   Tunnor Cappar Tunnor Cappar
    lerjordh medh sandmylla                -        21 1/3                       
    lerblanda sand öhrsten                                                3        -     
    lerblanda dungjord                          1        10 2/3 
    Sandblanda lera medh                  
    klappersten                                      3        10 2/3
    biörck-lera                                       1        5 1/3                                 1        2 2/3
    dungh-jordh                                     1        5 1/3
    Rödlera                                                                        5        -
    Öhrjordh                                                                                             -        13 1/3
    Sandöhr-jordh                                                                                    -        10 2/3
                                                                           Sommar lass höö                                                            
    Ängh af maablanda sterttingswall                    4 2/3
    Starrwall och måssbåttn                                    3
    Måss och sanck dyewallsbåttn                          14 
aa. En lyten kallfhaga af godt starrwallsbete
ad. En lyten beteshaga, medh ung granskog uthi
    att föda 3 kohr åhrligen

(Text i högra spalten:)
2. Hans Larsson Cronohemman ½, är
    lyka i åker och ängh medh föregående.
ab. En kallfhaga af godt starrwalls bete.
ae. En beteshaga medh några små gran-
    och löfbuskar uthi, att föda 3 kohr.

3. Johan Andersson Cronohemman ½
    har äfwen lyka i åker och ängh
    medh dhe andra begge.
ac. En kallfhaga af samma beskaffen-
    heet som dhe förra.
af. En betes haga medh några små
    granbuskar uthi, kan föda 2 kohr.
    Des uthan hafwa åboerne hwar sine små hum-
    blegårdar tillsammans 360 stänger.
                                                                     Lerjordh           Dungiordh        Sommar
                                                                   Tunnor Cappar Tunnor Cappar  Lass höö
    Stolpetorp är ett hallfft afgierda
    cronohemman, oppå Greeby ägor,
    och innom dhess rätta rågångh
    beläget.
T. Åker i dhet ena gierdet lerjordh                3        8
U. Dungjordh                                                                            1        8
Y. Åker dhet andra åhret lerjordh                  3        -
X. Dungjordh                                                                            2        -
Z. Jnängen af hårdwall till                                                                                  6
    Jtem starrwall                                                                                                  8
Å. Kierrängen af starrwall                                                                                   4

    Fleere lägenheeter finnes här till intet, uthan
    dhe nyttia medh Greebyboerne på deras
    skarpa uthmarck muhlbete, klöf om klöf.
    NotaBene Här widh är till märckiandes, dhet på
    Greeby uthmarck, är lägenheet mera å-
    ker att opgiöra.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Skräfwesta ägor mötha här
Öyeby ägor mötha på denne sydan
Fläre ägor mötha här
Soldatstuga
Stämne ägor mötha på denne sydan
Askeby kyrckiobys ägor mötha på denne sydan
Lilla Greeby ägor mötha här

Källa
Soldatstuga
Linda
Sydländigh betesmarck
godh betesmarck
Betesmarck
Stolpp torp
Källa
Beteshagar
Kalftäppor
Greeby
linda
Eekebacka
Eekebacka
hårdwall
Eekebacka
Starrwall
Betesmarck
Eeke- och hassell- backa
linda
En fyrkantig sten ligger omkull
linda
Eekebackar
Starrwall

Scala ulnarum
Afmätt in Augusty  1691
af
Niels Lundberg

______________________________
1) Rubrikerna för åkerslagen redovisas lodrätt