D14_078

(Kartakt inskannad i flera delar:
D14_076 Baksida med titel
D14_077 Rubrik
D14_078 Text Notarum Explicatio och större delen av kartbilden
D14_079 Resten av kartbilden
)

(Rubriken till denna kartakt kan läsas under D14_077,
men redovisas även här:
)

Geometrisch Charta öfwer Härsätters Kongsgårdh
i Wärna sochn och Bankekinds häradh

    Notarum Explicatio

Littera                                                                                Tunnelandh       Sommar-
                                                                                             Åker                lass höö
                                                                                          Tunnor Cappar
A. Sielfwa Hersätters Kongs gårdh
    består af en gammall träbyggning
B. Åker i Norra gierdet rödhleera, swår att bruucka          19         -
C. Åker i Södra gierdet samma slags jordemonn               17        16
D. Åker i en lycka sandhjordh syrachtigh                            4        16
E. Noch åker i en lycka dungjordh                                       1        4

F. Taforsängen består af hårdwall- starr- och kierrwallsbåttn,
    jämpwähl medh eeke- graan- tall- och biörckskogh, sampt höga
    bergh på sombliga ställen öfwerwäxt, godh hårdwallsängh,
    wydh bäcken lytet starrblanda till                                                              50
    Kierrwallsblanda sterrttingh                                                                       10
G. Diuurgården består af måssigh hårdwall något starrblanda,
    hwarest och så på åthskillige ställen är eeke- tall- och gran-
    skogh medh bergh och backar uthi                                                            26
H. Myrängen af sank dye- och starrwallsbåttn, mycket beswärligh
    att berga för des sanckheet skull                                                                18
J. Stråhlsätters ängen består af hårdhwall, dye- och starrwallsbåttn,
    sampt några eekar- gran- tall- ahl- och annan små löf-
    skogh i kierret, och nogh bergachtigh. Medelmåttigh hårdwalsäng          8
    Starrwall medh sanck dyebåttn                                                                  20
K. Hyllteängen af hård- och starrwall, medh eeke- och granskogh
    sampt bergh uthi, swår att berga efter hoon widh siön är mycket
    sanck, måssigh hårdwallsängh                                                                    8
    Starrwallsängh medh sanck dyebåttn                                                         20
    Gierdeshöö åhrligen hårdwallsblanda maawall                                         10
L. Brookierret af sanck dye- och kierrwallsbåttn beswärligh att ber-
    ga besynnerligh i wåta åhr                                                                          12
M. Pöllsan af maawall                                                                                     8
N. En träägårdh af gambla äpplen- och peron trään af ingen
    synnerligh importance och wärde, jordmon af leerjordh    1        8
O. En beteshaga bestående mäst af bergh, sampt gran- och tall- och
    annan små löfskogh till 12 kohrs beete.
P. Noch en beteshaga af bergh, och godh gran- och tall- biörck-
    och annan löfskogh, hwarest och är godh lägenheet att
    fälla swedielandh, muhlbete intet synnerligh stort,
    att föda 16 kohr åhrligen
    Tall- och granskogh, till weddebrandh stafwer och giärdslefångh
    nödtorfftigt på uthmarcken, hwarest och så stå några små
    timmerståckar der å hwar på bergen, hwillken uth-
    marck är mycket berggigh och oländigh marck;
    Muhlbete nödtorfftigt; Sampt fiskie i siögarna Strå-
    lången, Dyfweln, Wehn och Giölen, kan fåås under-
    stundom medh noot, kattzior och mierdar; abbor
    giäddor mörtt åhl och rudor, till huusbehof när
    fiskielekarna blifwer i rättan tydh ansadhe, och medh
    goda tienlige fiske redskap försedde.   

    Torpparna
Numero 1. Tafors torppet Pehr aa. hafwer
    åker i 2 små lykor wydh bäcken dungjordh        -        16
ab. Jtem öhrjordh                                                     -        8
    NotaBene hoos detta torppet är en
    lyten wattuqwarn Kongsgården
    tillhörigh, hwillken är mehrendeehls
    förfallen, att ingen
    på 4 åhrs tydh har henne kunnat bruuka

2. Slutorppet Larss Pehrsson ac.
    Åker i Norra lyckan sandblanda dyngjord        1        16
ad. i Södra lyckan Dito jordmånn                         -        16
                                                        Numero 3

(Text i högra spalten:)
Littera et                                                                           Tunneland      Sommar
Numero                                                                                åker             lass höö
                                                                                       Tunnor Cappar
3. Sandtorppet Nills Bengtsson ae. har åker i dhen
    ena lyckan sandhjordh något gruus iblandh                  -        28
    af. åker i dhen andra lyckan Dito jordmonn                  -        24

4. Wehnhagen Börie Andersson ag. hafwer
    åker i en lycka rödleerjordh                                           -        24
ai. En lycka af leerblanda dungjordh                                 -        16
ah. Noch åker i 3 stycken små lyckor
    leerblanda dungjord                                                      1        4
ak. Ängh straxt dher hoos af starrwall                                                      6              
    Jtem medelmåttigh hårdwall                                         -        -             1

5. Stråhlsätterstorppet Måns  al. hafwer åker
    i dhenna lyckan biörckleera medh dunghjordh             1        16
am. Åker i dhen andra lyckan dungjordh                          1        16
an. Ängh straxt dher hoos af hårdwall                                                        1

6. Hyltetorppet Ernh ao. hafwer åker i 2 lyckor
    rödleera i dhen ena, och dungjordh i dhen
    andra, tillhopa                                                                -        16

7. Långhkierr Larss
    ap. hafwer åker dhet ena åhret leer-
    blanda dungjordh                                                          -        24
aq. Dhet andra åhret biörckleera                                       -        20
    Jtem en lyten ängshump in i gärdet maawall till                                    1

8. Sahlmakartorppet Swenn ar. hafwer åker i dhen ena
    lyckan öhrjordh                                                            -        18
as. Åker i dhen andra lyckan dungjordh                          -        18
at. Noch åker i en lycka på andra sydan siön Dyfweln,
    sandblanda leerjordh                                                    -        10
au. Kierrwallsängh till                                                                                2
Q. En ängshump som häfdas till Hultsätter, af hårdh-
    och starrwall till 4 sommarlass, /halfparten/ af hwardera
    slaget
R. En ängshump widh Lakewyka ägor af groff starr-
    och kierrwalls båttn, blifwer bruukat till
    Hyltetorppet                                                                                            4
S. En ängshump till Hulltsätter

(Text på kartbilden, först runtom, övre sidan:)
Hultsätters ägor mötha på denne sydan
Bårmåssa ägor möta här
Wahlsinga skoug möter på denne sydan                                                           
Lacewyka ägor mötha på denne sydan

(Text på kartbilden, längs nedre sidan:)
Werna bys ägor möta här
Prästegårds ängshump i Grebo sochn möter
Rösteens ägor möta här
Horns ägor mötha här på denne sydan
Weehn Lacus
Röbäcks ägor mötha på denne sydan
Kongswyka ägor mötha på...

linda
Kierr och starrwallsäng
Bergh och tallskoug
Gran- och biörskoug
Eekebacka
Hårdwalls ängh medh eekeskogh iblandh
Eekebacka med berg
Eekebacka
hårdwall
(Text på övre halvan av kartan, ovan vägen
och sjön Strålången:
)
Dyfweln Lacus
Sanck dyemåssa
Höga berg med glees tallskoug uppå
afswediat
Små tallskoug
Små glees timmerskoug på bergen
allehanda små skough i ängen
denne måssa häfdas half till Härrsätter
måssa
ung timmerskoug
ung tallskoug upwäxt
måssa
Måssa
Giöhlen
här nedan till skiön tiock tallskoug

(Text nedre delen av kartan:)
Eeke- och has-sel backa med annan löfskoug
quarn
Ekebacka
hårdwall
hårdwall
Eekebacka
Eekebacka
Eekebacka
hårdwall
rudedam
humblegård
hassell- och eekebacka
biörckskoug
Eeke- och granskog med berg
Beteshaga af kierrwall
Spanmåhls bodh
Stegerhuus
Strålången
backa
Tall- och granskoug sampt löfskoug ibland
Sanck dyebåttn och starr
Sanckt dyekierr
Tallskoug

afswediat parck
afswediat parck
biörckskoug
deld med biörckskoug
deld med stora steenar och der i små biörckskoug
hårdwall
starrwall

Scala Ulnarum
afmätt in Novembris 1691 af
Nils Lundberg  Jacob Wernsteen

(Kartbilden och dess text fortsätter på inskanning D14_079)