D14_082

(Rubriken kan läsas under inskanning D14_081,
men redovisas även här:
)

Geometrisk afrytning öfwer Sörby uthi Bankiekins häradh
och Landery sochn

    Notarum Explicatio

    Sörby en odalby, beståande af 4. 1/4. hemman,
    hwaraf twenne heela hemman som
    nu till Militien skohla komma att
    anslås, finnes med de andre twenne
    heela frelsse hemmanen, aff lyka stån-
    ge måhl, nämbligen 3 ½ stångh hwardera, men
    1/4 hemmanet aff 2 ½ med des underhörige
    utjordh, så att summan af stånge tallet
    belöper 16 ½ stångh
                                                                                        Tunnor  Kappar  Sommar
                                                                                                                    höö lass
Numero 12. Åker i Östra gierdet sanmylla                        28        9           
              13.   " - " -    Leera med dungjordh                       6        23
Numero 58. Wästra gierdet med sanmylla                        29        9
              57.   " - " -   Leera med dungjordh                      11        23

A, b, c, d, e, Siö ängen med sanck botn                              -        -            21
A b c d e, Wasslöthe ängen hårdwall                                  -        -            33
Numero 11. Stoor ängen hårdwall                                      -        -            33
    Giärdes höö hårdwall                                                      -        -            9 ½ 
A. Huustompt; humble-gård ibidem 40 stänger
    På östra sidan hafwer A. B. een lycka sanmylla             -        28
    Jtem A. in med C. en lycka sanmylla                             -        16
B. Huustompt åker sanmylla                                              -        14
B. Jtem een lycka som stöter in till hagerne sanmylla       -        24
E 1. Huustompt humblegårdh 30 stänger.
    Jtem åker swart mylla                                                     -        16
E 2. Jtem een lycka wid samma tompt sanblandat leera    2        24
Numero 12. Jtem ett torpp, på norra sidan
    om Stoorängen sanmylla                                                 1        4
A. B. Hage med tahl och granskogh bethe till 6 nöth
E 1. Hage med små buskar sampt bete till 3 koor

(Text nedtill:)
Special Description öfwer hemmanen
som till Militien slagne äre hwilka utom huus-
tompt, och lyckor, äga lyka i åker och ängh.

    Natarum1 Explicatio

                                                                                        Tunnor  Kappar  Sommar
                                                                                                                    lass höö
C 1. Huustompt sanmylla                                                     -        4
    Jtem humblegård 100 stänger
C 2. Jtem een lycka sanmylla                                              1        24
D 1. Huustompt sanmylla                                                    -        20
    Jtem humblegård 40 stänger
D 2. Jtem een lycka sanmylla                                              1        6
Numero 11. Jtem ett torpp dungjordh                                  1        8
12. Östra gerdet hwardera sanmylla                                    6        -
13. Leera med dungjordh                                                     1        7 ½
58. Wästra gärdet leera med sanmylla                                 6        -
57.  " - " - Leera med dungjordh                                          2        8 ½
A b c d e Siö ängen med sanck botn starr                            -        -            4 5/8
A b c d e Wasslöthe ängen hårdwall                                    -        -            7
11. Stoor ängen hårdwall                                                      -        -            7
    gärdz hoo hårdwall                                                           -        -            2
11. Widh Torpet hårdwall                                                     -        -            1
11. En hårdhwals täppa höö                                                  -        -            3 3/4
d 1 Hage medh granskogh till trinne och bete till 6 nöth        
Ce. Hage ingen dugeligh skogh uthj dock bete till 4 nöth.
AB. Åhleskogs hagen med små granbuskar och är sam-
Cd fält åth hwardera bete till 2 koor. Hafwa des
     uthan sine hage ståndh utwittrade, på utmarken
C. hwarest de godt bete, sampt uthuus timber, wedh,
    och gerdsle fångh, löfskogh, der till hafwa the och
    fiske uthj Ährlången och hwar sitt cahne ståndh
    uthi Tuhreförsse åhn.

(Text påkartbilden, först runtom medsols:)
Almingstårpe ängh
Dänne sidan möta Ersta ägor
Fröslunda ägor möta på denne sidan
Lacus Ährlången
Kongs hagen
Landrys skogh
Kogesta hage
Månesta skogh
Landrys almenning

Ståckmyre-Engen
hållwall
Starwall
Merendels oduglig
Oduglig backe
oduglig backe
Måsse merendehls oduglig för håltuf-
wors såssom och sanck dybotten
En stor odugligh backe, för berg och alla-
handa småskough
E.s hage som bär-gas kan till 3: lass hårdwall
Ahleskougs-haghen föga af wärde för bergh
och backar
Storengen en stor dehl odug-
lig för bergh och backar, der jämpte
skryn grässwäxt, på slätherna
Skiön trinneskoug
Kiärr medh ahle skough uti
såsom och sanck dy- bothen
Godt muhle bethe
Merendehls affswegit
Skiön trinne-skough
Siöengen medh sanck botthn och meren-
dehls små starr och maawall
Talle och gran skough, nödtorfftigt
till giärdsle och wedebrandh
Wasslöth-ängen af hårdwall
Oduglig backe
oduglig backe för berg och småskog
Scala ulnarum
Afmät och förfärdigat Anno 1691
aff Jacob Wernsteen

________________________
1) Fel för Notarum