D14_084

(Rubrik:)
Schierkinds häradh Örtompta sochn

    Notarum Explicatio

Numero                                                                        Åker        Höö
Littera                                                                        Tunland     Lass
    Åhss by består af 5 gårdar eller
    hemman, deer ibland ähr gården signum
    Numero 1 helt förmedlat til halft i ehrsätt-
    ningh gifwet til Konglig Mayestätt och Cronan
    för okiöpte räntor, aff högwälborne
    Fru Christina Dorothea Baner, å des an-
    dehl emoth fordom Konglige Rådets högwälborne  
    sahlig Herr Carl Bondes, okiöpte räntor.

A. Vestra giärde med lyckan Signum a. mehren-
    dels swart sandblandat mylla och någon
    lehra bärande jord                                                    5 5/8
B. Östra med lyckian Signum B. dels swart sand-
    blandat mylla dels någon grof sand och
    örjord med små sten på somblige ställen,
    så och der och hwar dungjord                                 4 3/4
C. Ängen aff måsswall något sanck och dy-
    achtig all öfwer släät                                                                12
D. Mehrendels hårdwall dels måss- och starwall                        17

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio   

E. Ett stycke ängh som fördetta hördt
    och lydt och med rätta bör til byen
    komma men på en tyd blifwit häf-
    dat under Brunsåhs herregård.
F. Betes mark eller Mas kallat kan upröd-
    jas til ängh och ähr mästedels släät
    doch der och hwar med små skough
    öfwerwuxen.
G. En lyten, doch god, betes hage om 3 koobeten
    eller för 1 häst

    Eliest medelmåttigt godt muhlbete
    på den andra uthmarken och består
    en dehl aff hed- och stenbackar med
    någon gran och tahl skoug bewuxen til
    fång och wedebrand tiänlig, dels och
    små löff skoug och små kiärr
    Finnes til denna by ingen annan
    til lägenhet hwarken i fiske eller timmer
    skoug än för nämbd ähr.

    Afsatt Anno 1688
    Erich Nerbelius
                   junior

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hacke-Dahl by ägor mötha på denna sidan
Samma byy continuerar
Brunsåhs ägor föllia
Broobyy ägor gränssa
Prästegårdz gärde och dess ägor mötha
Hackedahl by ägor stötha här intill

Måsswals engh als intet bewuxen med skough
Mycket sanck och dyachtigh
Örtompta kyrkia
häst hage
Betes hagar de andre grannarne i byn tilhörige
Åhs by
Engh merendels hårdwall dels måsswall
och star medel måttigh bärande
hagar aff ek och hassel
hede-mark eller sandmoo mycket skarp
och stenigh medh små tall be-
wuxen till bete brukeligh
Klockartorp
kiärr eller måse
Kiärr brukas till betes mark
dock kan här aff uprögfas til engh
med små skoug der och hwar bewuxen
Tahlskog på stenbackar
Små skough aff gran och tall på
sten backar en dell tienligh mark
till swediande sampt dugeligh
skough till gerdzle och stör

Scala Ulnarum