D14_087

(Rubrik:)
Schierkinds häradh Örtompta sochn
Höfwersböhle byy

        Notarum Explicatio

Numero                                                                   Åker         Höö
     Littera                                                             tunneland    Lass
1.     Höfwers Bohle ligger i tegemåhl
        med andre 4 gardar och en wthjord.
        Ähr af Lagman högwalborne Baron
        Nils Gripenhielm utbyth emoth

    A. Norra giärde. Sandblandat mylla med
        blå och röölehra                                            3 1/8
    B. Södra giärde af Dito qvalitet, något mehra
        sandblandat                                                    2 7/8
    C. Engiärne mestedels kiärr och måsswals
        botn med starr och sterting, dell D.
        hardwals ängh tilsammans racknat                    -               12
    E. En park som hafdas til Visvik men in-
        om Höfversbohle råågångh
    F. Ett stycke änges kiärr der utj uthjorden hafwer
         lyka dehl med de andra gårdarne i byen.
    G. Beteshagen kommer den östersta garden
        och Jon Månson till.

        Finnes til denne by stoort utryme
        huad skougen wedkommer ähr den bästa
        uth huggen att nu förtiden kan icke finnes
        någon ömnoghet på timmer dock till
        nödtorfften småt timmer; Medel-
        måttigt godt muhlbete, sampt fiske i
        siön Höfhvern
    H. Gambalt qwarnställe wed Muhrbecken
        doch uthan fall

        Deliniavit
        Erich Nerbelius
                        junior      

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lilla Tufwesätters ägor
Humbla säthe-gårdz ägor gränssa här till
Wisswyk byy ägor mötha här emoth
Skierdahla ägor
Lackhella ägor
Söder-byy säthe-gårds ägor mötha på denne sydan

(Gränsmarkeringar runtom, medsols:)
Gräfswins grift skiähl
gammal häfd
Borgare berg skiählet
Lehrgaf1 skiählet
wisare
Kiälle skiählet
Stuguställe skählet
Måhle skiähl
Murbeck skiählet
Utängs skiählet
förment skiähl
Dito
Långberg skiähl

Mestedels afswedd och afbrend skoug doch finnes skough til
fångh och wedebrandh så och duglig mark till muhlbete
finnes der och hwar dugelig
Uth ängs kiärret
Torne måse kiärr äng
gammalt qwarnstelle
berg
berg

Måhle kiärret
Måss och myhr ängh temligen bärand
Betes hage
Tall skough på stora stenbergh der emellan
medelmattigt godt muhlbete
Sterting på måssvals botn
Borgare måsen

Skoug till timmer på berg grund,
medelmåttigt godt muhlbete
finnes har omkring så och smått timmer
Knechte torp
Starrwals ängh dels star dels hardwals ängh
något skoggången
Backstufva
Höfwersböhle
Höfvern Lacus
Kiärr eller måse
Denna parck häfdas till Visvick by
inom Hofversböle rågångh

Scala Ulnarum
Anno 1688 
_______________________
1) Skall det vara Lehrgraf?