D14_091

(Rubrik, några bokstäver i rubrikeb döljs av veck:)
Geometrisch Delinea[t]ion
        öffwer
Skiäffwy belägit j Skiärkinds h[ä]rad
och Skiärkindz sochn

    Notarum Explicatio

Skiäffwy aff fyra hemman bestående,
aff hwilcka trenne Crone och det fiärde frälsse
som utj alla ägor och skifften äro lyka

Littera                                                        Tunnor Cappar Lass
A. Norregården som nämdeman
    Nilss Börgesson åboor
B. Den andra som Swen Hansson
    åboor
C. Mellangården som Oluff
    Hansson bruckar

    Östra giärdet och dess
    jordmon
D. Sandblandat grund leerjord
    med klappersteen                                    6        30
E. Öhr och dungjord                                   8        6 ½

     Wästra uti säde och jordmon
F. Aff öhr och sandblandat leer-
    jord med klappersteen                             7        19
G. Dungjord                                                6        24 3/4
G : H. Änn aff samma jordhmon
    littet muhlblandat och med
    klappersteen, nyligh utj Stoor
    ängsbacken och wedh Söörängen
    uppjord till 5 tunneland och 10 cappar öfwer
    alt, som till 4:de parten affdrages
    af heela plaan för dee många
    eckar som säden förbränner och
    jorden uthkiärffwar, blir altså
    som på desse 3ne crongårdarne
    beräcknas och jordmon för dess
    ofruchtbarheet för dungjord an
    seedt                                                        3        -
  
    Ängarne
H. Stoorängen aff hårdwall                        -        -            12
J. Staar                                                        -        -            12
K. Steertingh eller fiugg                             -        -            18
L. Noorängen god blaawald                       -        -            3
M. Maawal i samma ängh                          -        -            15
N. Söderängen hårdwall                             -        -            3
O. Sterting i Dito ängh                               -        -            9
P. Tack kiärret tiärf mååss
    wall                                                         -        -            18

    Torpen
Q. Skräddartorpet häffdar åcker
    af öhr och spickleera                              2        -
R. Knechtorpet, åckern af sam-
    ma jordmon                                            1        -

    Betteshagarne
S. Norregårdens hage af medel-
    måttigt bette, till 5 koor
    emellan Walborrmessen och
    Oluffmessen
T. Den andra gårdens af samma godhet
U. Mellangårdens och så till
    5 koobetten.

X. Södra eller frälsse gården som
    nämdeman Anders Bengt-
    sson åboor.

    Östra giärdet
    Sandblandat grund leerjord
    med klappersteen    D.                        2        10
    Öhr och dungjord    E.                        2        23 ½

    Wästra giärdet med dess jord
    mon
    Öhr och sandblandat leerjord med
    klappersteen                F.                    2        17
    Dungjord                     G.                   2        8 1/4
    Aff den ny oppjorda åckern be-
    löper på frälssegården G.H.               1        -

    Ängarne
    Stoorängen god hårdwal J. L.            -        -                4
    Starr                                J.                 -        -                4
    Sterting eller fiugg          K.               -        -                6  
    Noorängen god blaawall L.                -        -                1
    Maawall                          M.               -        -                5
    Söderängen hårdwall      N.                -        -                1
    Stertingh                         O.                -        -                3                  
    Tackiärret måsswall        P.                 -        -                6
   
    Torpen
    Skräddartorpet                Q.                -        21 1/3
     Knechtetorpet åckerns iordmon
    af öhr och spickeleera R.                   -        10 2/3
Y. En betteshage till 5 koobeeten
Z. Byssens uthmarck som mäst är
    inom hanck och stöör af med-
    delmåttigt bethe,hafwandes
    der näst något trinne, men ingen
    staffwer wedbrand eller timmber
    En lytten parck utj Stoorängen
    emellan Grintorp och Skiäffwi twistig, som
    Littera A B C uthwissa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Mååsstorps och Smedtorps ägor mötha här
Siman torps och Hagelsta ägor taga här emoth
Häradz marken möter
Blidsta och Ehlby ägor möta
Grin torps ägor möta
Eck och hassel skoug
Eck skough
Sten backe
Eck och hassel skoug
Småå gran skoug
Tingz Lund
Knech torp
Eck och granskough
Småå biörk skough
Back stuga
Bysens uthmark
Småå tahl och ehn skough
Gran skoug
Knechte torpet
Småå biörck
Skräddar torpet
Skougwachtar torpet
  
Scala Ulnarum Afmätt Anno
                        1691
                     af Anders Mörn