D14_093

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Åby, hwilcket beståår aff twenne crono hem-
man, uti alla ägor lycka, j Skiärkindz hä-
rad och Skiärkindz sochen belägne; Affmätte
Anno 1691 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio

Littera                                                          Tunnland  Cappar Lass
A. Är siälfwa gårdarne
B. Föregifwes att wara utjordens tompt

    Södra giärdet uthj säde
    Såssom beståår aff 3ne jordmonner
C. Godh leerjord                                               3
D. Sandblandat leerjord                                    2        16
E. Öhr och dungjord                                         6        28

    Norra giärdet
    Aff 2:ne jordmonner bestående
F. Sandblandat leerjord                                    5
G. Öhr och dungjord                                        6        24
H. Uthjorden, som här utj Åby Södra giärde
    aff skattegårds åboerne j Öyeby häffdas      3        12

    Ängen
J. Medellmåttig hårdwall                                  -        -            8
K. Mager och mååssblandat hårdwall
    Effwen och på sombliga ställen någon
    staar och stertingh                                        -        -            32
L. Maa utj Södra giärdet
    aff närffwa och
    flååt grääs                                                    -        -            4

    Fyske utj siöön Råxen
    till 8 katziestånd till
    begge gårdarne för
    utom twenne stycken som Öye
    byboerne nyttia
M. En lytten enskylt betteshage till
    hella byen af ringa wärde
N. Bettessmarken med Lundby åberne
    samfält aff sanck dybotten och ringa
    bethe.

Elliest är wyd desse Åby hemman att märkia, att /de åhr/ enär
Råxen stiger opp /: som doch esom offtast skier :/ lyda dee stoor
skada aff wattenflod hwar af åckeren i synnerheet uthtiärff
was, såssom och mäst deras hägnader af watnet borttagas. 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siöön Råxen
Ullberstad ägor mötha här
Loran torps ägor
Öyeby ägor mötha här till
Lund byy ägor mötha

Kalftäppa
Uthmarken
Frysta uth jord
Fää kiärret
Maa ängen
Sten bro
Back stuga
Eckskoug
Eckskog
Reen plaan
Eck skoug

Scala Ulnarum