D14_096

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Wiggby beläget j Skiärkinds
härad och Skiärkinds sochen; Affmät Anno
    1691 aff

    Notarum Explicatio

Wiggby beståår aff trenne hemman ett crone och twenne frälsse
haffwandes tillhoopa j bymåhl
    Nembligen
Numero                                                                        Tunnland  Cappar  Laas
    Crono gården 7 stänger
    Norra, eller Mems gården 8 stänger
    Södra gården á 6 stänger

1. Crono gårdens byggnings tompt
    och humblegård till 30 stänger

    Åckeren j Norra giärdet
2. Godh leerjord                                                                4        24
3. Tahl leera och dungjord                                                 3        8   

    Södra giärdet
4. Leerjord med klappersteen                                            4        24
5. Biörckleera                                                                    2        12

    Ängarne
6. Lundängen blaawald eller meddelmåttigh hårdwall      -        -            6
7. Stertingh                                                                         -        -            2
8. Orgelötha staar                                                               -        -            2
9. Steertingh                                                                       -        -            2
10. {Syrmååsswaal                                                             -        -            8
11. {Än i Gåassmyran trinstar                                            -        -            8
12. Tomptängen godh hårdwahl                                         -        -            2

    Torpen
13. Sågartorpet beggie åhren                                              1        18
14. Orgelötha öhr och tahlleera                                          1        4 ½
15. Hålcktorpet af samma jordmon                                    -        18
16. Knecht torpet tallleera                                                  -        4
17. En enskylt betteshage till 4 koobetten med gran och tahl
    bewäxt hwar af 2ne småå lyckor äro inhägnade

18. Norre gården
    God leerjord                                            2                    5        13 5/7
    Tahl leera och dungjord                          3                    3        26 2/7

    J Södra giärdet
    Leeerjord med klappersteen                    4                    5        13 5/7
    Biörck leera                                             5                    2        22 6/7

    Ängarne
    Lundängen blaawahl eller
    meddelmåttig hårdwall                            6                    -        -            6 6/7
    Steertingh                                                 7                    -        -            2 2/7
    Orglötha starr                                           8                    -        -            2 2/7
    Stertingh                                                   9                    -        -            2 2/7
    Gååssmyran syrmåsswahl                        10                  -        -            9 ½
    Trinstaar                                                   11                  -        -            9 1/7
    Tomptängen god hårdwall                       12                  -        -            2 2/7

    Torpen                              
19. Hagetorpet som Träägårdsmästaren wed Mäms
    gårdh häffdar. Åckeren beståår aff sandjord dett
    eena åhret utj Norra lyckan till                                      -        30
20. Den Södra aff grund leerblandat mylla                       1        29 ½
21. Lööthen aff sand och öhrjord beggie åhren                 -        29    
22. En betteshage till denna gården enskylt
     j 2:ne dell/ar/ hägnadt

23. Södra eller Landsiöö gården
  
    Åckern i Norra giärdet
    Goodh leerjord                                          2                4        2 2/7
    Tahlleera och dungjord                             3                2        27 5/7

    Södra giärdet
    Leerjord med klappersteen                        4                4        2 2/7
    Biörckleera                                                5                2        1 1/7

     Ängarne
    Lundängen blaawall eller
    meddelmåttigh hårdwall                            6                -        -                5 1/7
    Sterting                                                      7                -        -                1 5/7
    Orglötha staar                                            8                -        -                1 5/7
    Steertingh                                                  9                -        -                1 5/7
    Gååssmyran syrmååsswall                        10              -        -                6 6/7
    Trinstaar                                                    11              -        -                6 6/7
    Tomptängen godh hårdwahl                      12              -        -                1 5/7

    Torppen
24. Högskougstorpet häffdar åcker enna åhret flåthleera    -    20
25. Dett andra åhret aff leerblandat mylla                       -        17 ½
26. Brooskougtorpet åckern beeståår i Östra
    lykan af flåthleera                                                        -        24
27. Uti den Wästra jordmon af swartmylla                      -        8 3/4
28. Quarntorpet; dess åcker beeståår af flåttleera            1        9
29. Östra lyckan af samma jordmon                                 -        19 ½
30. Knecht torpet som af begge frälsse gårdarna
    bruckas jordmon aff öhr och sand                                 -        28 ½

Stoora hagen till heela byen sambfält till 12 koobetten
31. Bytteshagen och så tillsammans af meddelmåttigt
    bette
32. Till Höghskougstorpet een kiär ängh om
    14 laass.
En betteshage hwilcken bruckas under
33. Norregården och nylig aff skougen
    upjord.
Skougen som för några åhr är dellad effter
stångefallet, af ordsack att hwart hemman
skulle bekomma sina torpp men elliest häffdas
tillsammans både muhlbettet och skough, hwil-
ken beståår aff tahl och gran hwar aff een
deel dugligh till nödwändigt huus timber giärdzle stöör och wedbrand,
såssom och uthmarcken af tämlig godt muhlbette.  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lundby ägor och hage på denna sydan emoth
Häradz marken möther här in till
Bärgia ägor mötha
Gålby ägor            
Än Bärga ägor som mötha
Bärga ägor stöta på denna sydan emoth
Booss torps och Qwästad ägor möta här
Lilla Boostorp
Stoora Boostorp

Skiärkins hålck
Småå bethes hagar
Backstuga
Häradz kiällan
Skiäl berget
Tahl och gran skoug
Kalftäppa
Fahl steen
Släth plan
Eck skoug
Lund ängen
Håhl dalz kiärret
Tahl och gran skoug
Stoora hagen
Oduglig backe
Haal hällan
Eckskoug
Gååssmyran

Scala ulnarum Anders Mörn