D14_098

(Rubrik:)
Geometrisch Delineation
öffwer Wästerby belägit j Skiärkinds härad
och Skiärkinds sochen

    Notarum Explicatio

                                                                    Tunnland Cappar Lass
    Wästerby beståår aff twenne
    hemman ett crone, och dett andra
    frälsse Greff Axel Lillie tillhörigt,
    haffwandes j byymåhl
    Cronogården 8 och den andra 7 stänger
1. Cronogården med dess tompt
2. Frälssegården som apart ifrån den
    andra är bebygt.

    Åckeren j Södra giärdet
3. Sandblandat leera                                    2
4. Biörck flåttleera sampt dungjord            6        5 1/4

    Norra giärdet
5. Sandblandat leera                                    1        16
6. Biörck och flåttlerra sampt dungjord      4        9 ½

7. Frälssegårdens åcker i Södra giärdet
8. Åckern utj andra giärdet

    Cronogårdens torpp
9. Strömhult, åckeren aff flååtleera
    och dungjord                                          2        ½
10. Skinnarwyka och af samma jordmon   -        8

    Höö till cronogården åhrligen
11. Aff Lundängen hårdwall                       -        -            2
12. Stertingh                                                -        -            6
13. Holmängen tiärff hårdwall                    -        -            4
14. Lillängen staar fräcken, mååsswal        -        -            2
15. Dy ängen syrmååsswall                        -        -            8

(Text i högra spalten:)
    Uthj föreskrefne ängar hafwer frälssegården sin andeel
    effter stångfallet
16. Wästra betteshagen af meddelmåttigt bette till 5 koor
17. Den östra bergigh och af eett onyttigt kiär, kan
    föda 3 koor.

    Hagar och uthmarck haar denna gården enskylt, så-
    ssom cronogården hwilcka för winterns ankombst
    och arbettes påskyndande ey kunnat affskogas
18. Cronogårdens skough nyttigh till uth huus tim-
    ber, wedbrand och trinne aff tahl, men ingen
    löff- eller granskoug, ey heller något fyske- eller fyskewatten.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Skiör-tinge ägor
Gulltorps uthjord änn Skiör-tinge ägor möta här            
Siöö ägor här emoth
Stymbla ägor mötha
Norss-holms ägor emoth
Kiär
Affald mark
Tahl skoug
Ahl kiär
Klåff sten
Eck och granskoug
Ladugården
Kalff tompt
bäck
Litten bäck

Schala ulnarum affmätt A
Anno 1691 af
Anders Mörn