D14_101

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Frysta aff twenne hemman bestå-
ende, i åcker och ängh sampt uthägor
lycka, utj Skiärkindz härad och Skiärkindz
sochen belägit; Affmätt Anno 1691 af
    Anders Mörn

    Notarum Explicatio

Littera                                                        Tunnor Cappar Lass
A. Siälffwa gårdarne
    Norra giärdet beståår aff 3:ne jord
    monner
B. Godh leeerjordh                                         4        7 5/8
C. Sandblandat leerjord                                  4        7 5/8
D. Flååtleera                                                   6        14

    Deth Södra utj säde
    Beståår j lyka måtto aff 3:ne jordmonner
E. Dungjord                                                    3        28
F. Öhrjord                                                       5        30
G. Godh leerjord                                            4        8 ½

    Ängarne
    Broo ängen beståår aff 2ne jordmonner
H. Hårdwall                                                    -        -            2
J. Stärtingh                                                      -        -           12

    Wäster ängen aff 2ne jordmonner
K. Meddelmåttigh hårdwall och staar            -        -            6
L. Stärtingh                                                     -        -            10
M. Bytteshagen starr                                       -        -            2
N. Skoug ängen starr                                       -        -            2
O. Mååsswall                                                  -        -            6

P. Ryttaretorpet                                               -        -
Q. Åckeren beståår aff öhr och flåttleera       1        29 1/4
R. Östra gårdens betteshage till een
    häst och 4 koor.
S. Den wästra gårdens aff samma godheet
T. Skough något till wedbrand, men
    inttet till timber eller gårdefångh
U. Ett torpp som bruckas under
X. Skattegården Öyeby
Y. Een ängh der hoos som aff Öyeby
    boerne och Frööboo åboerne häff-
    dat warder.
    Eeen lytten parck ytterst af uthmarcken
    som giörs twistigh af Noorssholm
    som Litter  A. B. C. D. uthwyssa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Fröö och Stym-bla ägor mö-ta
Hess-lestad ägor mötha här
Hed-stadh och Alffwestad ägor mötha
Lund-becke ägor mötha här

Ned suncken steen
Kiärachtig mark
Småå tahl och gran skough
Eckstubbe
Betess hage
Tahl och gran
Tahl och granskoug
Betess hage

Scala ulnarum