D14_105

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Spohlstad uti Skiärkinz härad
och Gåhlby sochn belägit Affmätt Anno
1691 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio

Spohlstad beståår aff trenne cro-
ne hemman som uti alla ägor och
stångefall äro lyka
                                                                                Tunneland Cappar Lass
A. Södra gården, tillyka med den mellersta aff  Trompetaren
    Joachim Hohendal tillsammans bygde
B. Norre gården

    Norra giärdet med dess jordmon
C. Styf leera medh dungjord                                    4        1
D. Leerjordh med något klappersteen                      4        1 ½
E. Öhrjordh                                                               2        9
F. Flååtleera                                                               3        13 ½

    Södra giärdet i säde och aff twenne
    jordmonner
G. Leera med något dungjord                                    8        2 1/4
H. Flåttleera något sandblandat                                 7        2 9/12

    Ängarne
J. Stoorängen af hårdwall                                           -        -            6
K. Staar och måsswall                                                -        -            27                           
L. Skougs ängen een deel aff staar                             -        -            4 ½
M. Stertingh
N. Norregårdens betteshage af ringa bethe emedan
    den är mycket bergig och stennig, kan föda ifrån Walbor
    mässa och till Oluffzmässa 2 hästar och fyra koor.
O. Dee andra twenne med det af skougen är intaget
    af lycka godheet och wärde.
P. Skough och uthmarck finnes till uth huus timber,
    wedbrand trinne och staffwer men intet wydare
    bethe, såssom denna marcken är myket bergugh:/
    än som kan gagnas uppå der in till gräntzande
    och omtagne /uth/marcker
    Humblegård, trägård, fyske eller fyskewatten är här
    till inttet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Berga och Skyllinge ägor mötha
Åcker by sampt Össby ägor mötha på denna sydan
Hälliesätters och Hermanshultz ägor
Häradz marcken här emoth
Kiätterstaa ägor mötha här
Quästa skougz ägor

Tahl och gran skough
Ahl och småå biörck skough
Affäld mark
Oduglig backe
Kalff hage
litten bäck
Back stuga
Småå gran skough
Affäld marck
En täppa till plöyning inhägnadt

Scala ulnarum