D14_107

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer afgiärde hemmanett
Fassingstorp uthj Skarkins häradh och Yxnerum sochn belägen

    Notarum Explicatio

                                                                                    Tunnor Kappar  Sommar
                                                                                                               Lass höö  
A. Norregärdet består merendels aff  styf-rölera            2        1
2. Jtem röölera beblandat medh mull                              -        7
B. Södra gerdet, merendels styf-rölera                           2        3
3. Jtem röölera beblandat medh mull                              -        19

    Ängarna
4. Flogh ängen af hårdwall                                             -        -            2
5. Jtem starrwall                                                              -        -            2
6. Skogs ängen, belägen ifrån hemmanet in
    uthj Gullerumme skogs ängh medh börke, tal-
    le, och granskogh, sampt höö stertingh                      -        -            10
7. Jtem starr
8. Skallmö ängen belägen på Gullrumme utmarck
    aff stertingh                                                                 -        -            1
    hårdwall                                                                      -        -            1 
    Starrwall                                                                     -        -            2

(Text i högra spalten:)
9. Berke ängen belägen uthj Gullrumme utmarck
    af starrwall                                                                 -        -            2
    Jtem mawall                                                               -        -            1
    Men Disputeras af Gullrummeborne, och lemnadt
    alså ock att lagdh.
    Åhrligit gärdeshöö                                                     -        -            1

    Till detta hemman är hwarken skogh eller mu-
    le bete, uthom hanck och stöör; men in uthi dett
    norra gerdet, är en lythen skogs backe aff talleskogh
    dugeligh till trinne och stäfwer.
    Fiske twenne nothewarp i Yxingen
10. Jtem humble gårdh 50 stenger
11. Jtem en lythen kalfwe hage bete till 2 kalffar.
    Fler lägenheeter är ey tillfinnandes.

(Text på kartbilden:)
Gul-rum-me ägor
Lacus Yxingen
Skiällmo ängen
Börke ängen
Skogs ängen

Scala ulnarum
Afmäth och förfärdigat Anno 1692 af Jacob Wernsteen