D14_109

(Rubrik:)
Charta öfwer Giesta och Kulla i Giesta sochn och Skärkinds häradh

     Notarum Explicatio

Littera et                 1)                                                   
Numero                                                                                
                                                                                                                                          
                                                                                   Tunnor        Tunnor         Tunnor    Tunnor   Tunnor    
    Giesta och Kulla består af 2 ½  hemman om 16          Cappar       Cappar         Cappar     Cappar  Cappar   
    stänger i bymåhll liggia tillhoopa i waadh och foor
    med huar andra;  
                                                                                                         Tunnor Cappar
A. Hafua åker tillsammans i Wästra giärdet leerjord på några    
    ställen med klappersten ibland, /mycket grundh/                        
    med skiähr och öhr kring backarna                                                  22        -

C. Jtem öhrblanda skiöhrjord nog grund kring backarna                      7        -
D. Åker i det Östra giärdet med bågot klappersten på som-
    blige ställen, kringh backarna nogh öhrblanda och grund                16        -
E. Öhrjord wid dykesrenerna lytet leerblanda                                        5        -
F. Skiörjord med öhr/be/blandat                                                           10        -
G. Noch i Hänne börcka giärdet 3 åkerfiellar af leera och klap-
    persten lytet öhrblandat                                                                      -        26

(Text i spalten t.h.:)
Littera et Numero                                                                            Höö Sommar lass
    Ängiarna
H. Stoorängen består af starrwallsblanda maawalld och
    stertingh med några eek- och grannar uti
    Starrwallsblanda maawall                                                                19
    Sterttingswall                                                                                    7
J. Lillängen af hård- och maawalldh                                                    18

    Skough finnes här till intet, men lytet eeke- och
    granskough i deeras beteshagar, men för
    slår intet, till stafwer eller trinne, mycket mindre
    ähr det något till weddebrand
    besynnerligen i Gystadh hagen. Muhlbete ähr /ey/
    eller stort uti. Fiskie intet eller, och inga flera
    lägenheeteer.

        Grannarna
Numero 1
    Giesta, Måns Larsson Frelsehemman 3/4 opgifwit
     i byte emot annat frelsse till Herr
    öfwersten Maurits Vellingh om 4 ½ stångh i byamåhl
    hafwer åker i Wästra gärdet
    Åker i det Östra gärdet                           
                                                                        Wästra giärdet     Östra gärdet

                                                                        Tunnor Cappar    Tunnor Cappar                                                               
    Leerjord med klapper och öhr i bland            16        6                4        16       
    Öhr-blanda skiörjord                                        1        31              2        26 
    Öhr jord lytet leer blanda                                                             1        13

    Noch i Hänne börcke giärdet                                    Tunnor Cappar
    Leera och klappersten                                                    -        7 1/4
ac. Noch åker i en lyckawid Soldat torppet sandjord        -        20 
                                                                                       Höö sommar lass
    Sterttingswall                                                                    2
    Lillängen hårdwalls blanda starr och maawall                 5
K. Een beteshaga tillhopa med Numero 2 af bergh
    och lytet ungh granskogh, muhlbete för
    5 koor huardera

Numero 2. Nills Tyrisson af samma natur och
    egenskap som åfwanstående, har och så lyka   
    mycket i stånghfall sampt åker och ängh som
    det andra, för uthan ad. en åker-  
    lycka, wid Soldat toppet sandjord                       22 (cappar)

Numero 3. Kulla Måns Pehrsson Cronohemman 1
    om 7 stänger i byamåhll.
    hafwer åker i Wästra gärdet
    Åker i det Östra gärdet                           
                                                                        Wästra giärdet     Östra gärdet

                                                                        Tunnor Cappar    Tunnor Cappar                                                               
    Leerjord med klapper och öhr i bland            9        20                7        -       
    Öhr-blanda skiörjord                                      3         2                 4        12 
    Öhr jord lytet leer blanda                                                             2        6
                                                                                     Tunnor Cappar  
    Noch i Hännebörcka giärdet                                        -        -
aa. Noch en åkerfiell i Östragiärdet för sigh
    allena lera och klappersten lytet öhrblanda                 1        6
ae. Een åkerlycka af öhrblanda leerjord                          -        28
af. Een åkerlycka af sandjord                                          1        8
ag. Een åkerlycka wid des solda/tte/torp sandjord          -        16 
                                                                                    Höö sommar lass
    Eng i Stoor ängen starrwalls blanda maawall            8 1/4           
    Sterttingswall                                                             3
ah. Een slåtterhaga till Kulla af maawall till                  2
    J Lillängen af hårdwallsblanda maawall                    8

L. Een beteshaga som består af bergh eeke- och hassellskogh uti;
    magert hårdwallsbete nedanför bergen.
M. Noch en dito af ung granskogh, hårdwallsbete för 2 koor.
N. Noch en af ungh granskog, hårdwalls bete för 1 koo.
O. Noch en dito af bergh sampt eeke- och god granskogh
    hårdwalls beete för 4 koor, uthi förnämbde hagar, hafwer Kulla
    åboen så mycken granskogh, som han nödwändigt behöfuer till 
    stafuer och trinne omkring sina enskylta ägor.
ab. 3 stycken små ängshumpar Prästegården i Gystad tillhörige
ai. Åkerfiellar till Hännebörcka, leera och klappersten litet öhrblanda till 1 tunneland.

 (Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Särsta ägor möta här
Hälleböle ägor möta här
Hännebörcka ägor möta här
Prästegårds ägor möta här
Harsta ägor möta här
Jhlstorps (O-?) och Harstas uthmarck möter
Hännebörcka ägor möta på denne sydan
     
Ekebacka
sterttingswald
starrwals blanda maa-wald
Kulla
Ekebacka
linda
kalftäppa
Soldat stuga
linda
slätt parck
Soldat stuga
Torp
linda
swedh
kalftäppa
Giesta by
kalftäppa
linda
linda

Schala Ulnarum
Afmätt in Augusty Anno 1692
af Niels Lundberg
   
(Senare text nere t.h.:)
Anno 1749 är denna Charta för jemföring emot 1692 års skattlägg-
ning på Giesta 2ne hemman, hwardera af 4 ½ stång i bymål
som Mauritz Welling utbyt, til uträkning pröfwad
och riktig befunnen. test: C. F.

____________________________________
1) Rubrikerna redovisas inte här på grund av brist på utrymme.
Åkerslagen är desamma som beskrivs under Littera A-F.
Rubrikerna är:
leer iord med klapper och öhr (A, D)
öhr blanda skiör jord (C, F)
öhrjord litet leer blanda (E)
öhr och klapper steen
Sand iord  
Höö Sommar lass