D15_008


Charta öfwer Torrlunda i Lööth sochn och Memmings häradh.1

                Notarum Explicatio
Littera et                                                Lera och            Rödlera          Sandblan-            Swartt            Sommare
Numero                                                 klapper-            Sandblan-        da öhrjord           dungh-            lass
                                                              steen                  da                                              jordh              höö           
                                                        Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar
    Torrlunda består af 2 ½ hemman
    om 16 ½ stångh i byamåhl
A. Åker i dhet norra gierdet
    /grundh/ leerjordh och
    klappersten iblandh                        11        -
B. Sandblanda öhrjordh tämmelig
    grundh kringh backarna                                                                          3        -
C. Rödhleera något sandöhrblanda
     widh backarna                                                         2        -
D. Åker i södra gierdet /grundh/
    leera och klappersten                    18        -
E. Sandblanda öhrjordh                                                                             1        16
F. Swartt dungjordh                                                                                                        -        24
G. Stoorängen, eller Pynan kallat, är
    af skarp och torr hårdwall sampt
    starrwallsblanda sterttingh, medh
    bergh, backar och enskogh uthi, intet
    synnerligh bährande, hårdwallsängh                                                                                                          6 
    Jtem starrwallsblanda sterttingh                                                                                                                10
H. Lillängen, hårdwall, af samma beskaf-
    fenheet som andra åfwan-
    ståendhe                                                                                                                                                  6

    Skough finnes här till intet, allenast i än-
    giarna något eekeskogh, och i deras små
    beteshagar några små biörck- och gran-
    buskar, stå der å hwar på bergen;
    Muhlbete intet, ey eller fiskie, allenast
    när mycken wattuflodh om wåhren
    lytet medh noot, elliest inga hwarcken
    winter eller sommar notwarpp,
    icke eller kattzieståndh, eller miärdars
    uthläggiandhe: och inga flere lägenheeter. 

    Grannarna
Numero 1 { Måns Siggesson och } Cronohemman 2 /förmedlat till 1 heehlt/ om
                  { Måns Larsson          } 12 ½ stångh i byamåhl
    hafwer åker dhet ena åhret          8     10 22/33        1     16 16/33      2      8 24/33    -     -                -                                
    dhet andra åhret                         13    20 12/33        -          -              1      4 12/33
    ängh af hårdwallshöö                                                                                                                        9 3/33
    starrwallsblanda sterttingh                                                                                                                 7 29/33
J. 2:ne små beteshagar bestående mäst af bara bergh sampt
    små biörck- och granbuskar, skarpt hård- och kierrwalls
    bete att föda 2 kohr om åhret i dem bäggie tillhopa
2. Anders Hansson frälsehemman ½
    under een Bryta Leyonskiöldh, om 4 stänger
    i byamåhl, hafwer åker dhet ena åhret
    i norra gierdet                              2    21 11/33        -    15 17/33        -    23 9/33     -     -                -
    dhet andra åhret i Södra gierdet   4    11 21/33        -        -                 -    11 21/33    -    5 27/33
    ängh till hårdwalls höö                                                                                                                        2 30/33
    Starrwallsblanda sterttingh                                                                                                                  2 14/33
K. En lyten haga widh siön af bara
    bergh och intet wärde.                 

(Text på kartbilden:)
Holma
Hästudden
Lacus Glaan
Wy herrgårdz ägor mötha på denne sydan
Ödeshags wyken
kierrwals bete
Trosta ägor mötha på denne sydan
linda
Berg och gran-buskar
Eekebacka
Starrwallsblanda sterttingh
linda
linda
linda
Eekebacka
Eeke-backa
hårdwall
kalf täppa
Knechte torpp
Berg och eekebacka
linda
linda
linda
linda

Scala ulnarum
afmätt in Decembris 1691
            af Nils Lundberg


____________________________
1) Rubrik delvis dold av nedvikt flik, hela kan läsas under D15_007