D15_011

(Text tillfogad till akt D15_013
Den tillfogade texten fortsätter på D15_012:
)

...? per den 25 augusti

Memorial wid Aspa by i Kimbsta sochn, Mem-
ming härad och Östergiötlandhs Lähn beläget,
som Anno 1692 in Octobris, blef af underteck-
nadt afmätt, och proporttionen uti åker, äng
och andre tillägor, grannarna emellan, efter
det stångfall som åboerne då gofwo widh
handen, uthräcknadt, och finnes på cartan i De-
scriptionen infördt; Men sedermehra 1694
den 13 junij widh skattläggningen, då hölts,
öfwer cronohemmanet, som är lagdt under
Brinks krogh, till Augment, ehrhölt man
närmare underrättelse om rättaste stång.
fallet, hwilket i forna tyder /skall/ der warit bru-
keligit, hwarföre och den förändringen uti
Divisionen, hemmanen emellan, infördes,
som föllier, nembligen

Littera                                                                                    Åker             Sommar
numero                                                                                                        las
                                                                                        Tunnor kappar    höö
1. Skattegården haar 5 stänger i byamåhl
    Åker i Östra gierdet, lerjordh medh swartmylla beblandat  3        5            -
    Sandblanda lerjordh                                                          1        5 ½        -
    Sandjordh                                                                         6        18          -
    Åker i Södra gierdet, sidländigh lera något sandblandat      3        14          - 
    Lerjordh                                                                           2        1            -
    Sandjordh                                                                        1        13          -
    Flåttlera                                                                            -        7 ½
    Åker i Lyckorne sandjordh                                                -        20   
    Höö i Wästerängen, hårdwall blandat moo- och måsswall  -        -            6 /14
    J Hammarängen, hårdwall                                                                        1 7/8
    Jtem sterttingswall                                                                                    9 3/8
    J Österängen, starrwall med måsigh hårdwall iblandh                                7 ½
    J Lillängen godh hårdwall                                                                         3 3/4
    J Söörlöten, hårdwall                                                                                1

annoterat